Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. Maddesinde açıklandığı şekilde sorgulamasının yapılmasını ve ihale kararının tekrar değerlendirilmesi …” ifadesine yer verildiği, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısında da anılan isteklinin teklifine yönelik Tebliğ’in 79. Maddesi kapsamında aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığının ve komisyon tarafından isteklice sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görüldüğünün belirtildiği tespit edilmiştir.

araçlar için yapılan kira sözleşmesinde MTV, fenni muayene, egzoz gideri vb. giderleri için 2017 yılında oluşacak enflasyon farkının dâhil edilmediği iddiasına gelince, tekliflerin ihale tarihi itibariyle geçerli fiyatlar üzerinden oluşturulmakta ve yapılan açıklamaların ve değerlendirmelerin de bu tarihteki fiyatlar esas alınarak yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’uncu maddesinde yer alan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların kullanılması halinde fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerektiği yönündeki açıklaması da bu duruma işaret etmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafında da ihale tarihi itibariyle geçerli tarifeler esas alınarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca ihale konusu işte fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir. Fiyat farkı verileceği düzenlenen bir işte, tekliflerin sözleşme süresi boyunca gerçekleşecek muhtemel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmasının gerek olmayıp, bu değişiklikler fiyat farkı yoluyla hesaplanmakta ve ilgisine göre yükleniciye ödenmekte veya yükleniciden kesilmekte olduğu

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.3’üncü maddesinde yapılan açıklamada, anılan Esaslar’ın 5’inci maddesinin uygulandığı işlerde, a1 olarak belirlenen işçiliğin fiyat farkının 6’ncı maddeye göre hesaplanacağı, 5 inci maddeye göre hesaplanan fiyat farkı formülünde a1’e yer verilmekle birlikte formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacağı ve 5 ve 6’ncı maddeler gereği ayrı ayrı hesaplanacak tutarların toplamının, ödenecek veya kesilecek toplam fiyat farkını oluşturacağının belirtilerek fiyat farkı hesabında haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçilikler içinanılan Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı verileceği anlaşılmıştır. Bu durumda, İdari Şartname’de a1 katsayısına yer verildiği dikkate alındığından işçiliklere ilişkin fiyat farkının, anılan Esalar’ın 6’ncı maddesi çerçevesinde hesaplanacağı anlaşıldığından ihaleye kalımda tereddüde düşürecek bir hususun bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan “Kemiksiz Sığır Eti” ana çiğ girdisi fiyatının açıklama yöntemi kısmına Ticaret Borsası 2015 Haziran Ayı Bülteni yazılacakken sehven Ticaret Borsası Temmuz Ayı Bülteni yazılmış olmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca söz konusu girdi için açıklamada kullanılmış olan 23,8500 TL/kg’lık fiyatın Ticaret Borsası Haziran Ayı Bülteni’nde yer alan 23,8503 TL/kg’lık ortalama fiyatın da altında olduğu, bu nedenle Ticaret Borsası Haziran Ayı Bülteni’nin de söz konusu ana çiğ girdi fiyatını tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı sonucuna varıldığı

aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği yazıda Motorlu Taşıtlar Vergisi önemli teklif bileşenleri arasında belirtilmemiştir. Dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen bir maliyet kalemine ilişkin olarak bir bedel öngörüp söz konusu bedelin tevsikine ilişkin bir belgelendirme yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede önemli teklif bileşenleri arasında yer almayan söz konusu maliyet kalemine ilişkin anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasında bulunması ve bu maliyet kaleminin tevsikine ilişkin bir belge sunmasına gerek olmadığından bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi gereği idarece ihalenin sonuçlandırılması aşamasında yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı sorgulanarak verilen tekliflerin yaklaşık maliyete göre mukayese edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.