Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.25. İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.

ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin atıfta bulunduğu Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli oranlarda ceza kesileceğine dair düzenleme yer aldığı, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı tespit edilmekle birlikte, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda 4735 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu

söz konusu bilanço bilgileri tablosu ve beyannameler üzerinde SMMM kaşesi, imzası ve TÜRMOB kaşesinin bulunduğu, sunulan bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde; cari oranın “1,33″, öz kaynak oranının “0,22”, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,41” olarak belirtildiği, diğer taraftan bilanço bilgileri tablosundaki verilerle isteklinin yıl sonu bilançosundaki veriler karşılaştırıldığında, bilanço bilgileri tablosundaki yer alan cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar) “1,33” değil, (1.594.019,19/2.124.080,60=) “0,75” olarak hesaplanması gerektiği, ancak bu haliyle de anılan istekli tarafından başvuruya konu ihalede istenilen cari oran kriterinin sağlandığı görüldüğünden söz konusu durumun esasa etkili olmadığı

n istekli arasında imzalanan sözleşmenin sunulduğu, sözleşmeye konu işin “Kuruluş Mutfağında Günlük 110 Kişiye (Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği ve Akşam Yemeği ) Hazırlanması, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri (50 gün)”olduğu, sözleşme tutarının 214.500,00 TL ve işin süresinin 20/07/2017 – 29/09/2017 tarihleri arasını kapsadığı görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye dayalı olarak 3 adet fatura sunulduğu, 31/07/2017 tarihli faturanın 34.320,00 TL, 30/09/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL ve 05/10/2017 tarihli faturanın 90.090,00 TL olduğu, faturaların toplam tutarının 214.500,00 TL olduğu ve sözleşme bedeli ile uyumlu olduğu

İdare tarafından yapılmış olan düzenleme ile beklenmedik bir durum oluşması ihtimaline karşılık, hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla ** İli sınırları içerisinde bir mutfakla yapılmış olan sözleşmenin, bununla birlikte sözleşme imzalanan mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesi, kapasite raporu ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile bu yemek fabrikasına ait, resmi bir laboratuvardan alınmış, son bir yıla ait, en az 6 (altı) adet yemek numune ve analiz raporunu/raporlarının, yükleniciyle sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmuş olmasının istenildiği

İdarece aşırı düşük teklif sunan isteklilerden istenen sorgulama yazısı incelendiğinde, sözleşme giderlerinin genel giderler içerisinde sayıldığı, noter masraflarının ise açıklama kapsamında tevsik edileceğine ilişkin ayrıca bir ifadenin bulunmadığı anlaşılmıştır. Şikâyete konu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddesindeki personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacağı ifadesi dikkate alındığında anılan isteklinin sözleşme giderini tevsiken karar pulu, damga vergisi ve kik payı giderini açıklamasının yeterli olduğu ayrıca noter masrafını açıklamasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında noter masrafı öngörülmediği gerekçesi ile söz konusu açıklamanın uygun bulunmamasının mevzuata uygun olmadığ

isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde hizmet işinde kullanılacak araçların isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalar uyarınca araçların kira sözleşmelerinin maliyet unsurlarına ilişkin tevsik edici belgeler arasında sayılmadığı dolayısıyla sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin kullanılan araçların ilgili firma adına kayıtlı olmadığı, araçların kira sözleşmelerinin açıklama ekinde sunulmadığı iddialarının yerinde olmadığı