“anılan isteklinin anılan iş kalemlerine ilişkin sunmuş olduğu proforma faturalarda meslek mensubunun beyanı olarak, ‘Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.’ ibaresinin bulunduğu” iddiasıyla ilgili olarak ise, yukarıda belirtildiği üzere ihale üzerinde bırakılan isteklinin proforma fatura değil fiyat teklifi sunduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde belirtilen yürürlükteki ibareleri kullandığı görüldüğünden, İdareye şikâyet dilekçesinde belirtilen 1 ve 3’üncü iddiaların da yerinde olmadığı

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan kamu ihale mevzuatı düzenlemelerine göre 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde, Kamu İhale Kurumuna ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük teklifleri tespit edilme ve değerlendirme yöntemlerini belirleme ve ihalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapma yetkisi verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde hazırlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde idarelerce ihale dokümanında ve ilanda belirtmesi kaydıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin ihalelerin sonuçlandırılmasına imkân tanınmıştır.