Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği,HBYS alım ihalesindeki hatası,personel ücreti belirlenirken Teknik Şartname’nin 2.9.2.3’üncü maddesinde atıf yapılan azami oranın mı, yoksa söz konusu orana ihale konusu işin yapılacağı yerin SGP puanına göre ilave oran eklenerek elde edilecek oranın mı kullanılacağının belirsiz olduğu, ayrıca SGP oranı 100’ün üzerinde olan yerlerde anılan tablolarda belirlenen oranlar üzerine ek oranlar belirlenmesi hususunun idarenin takdirine bırakıldığı ve ihale konusu işin gerçekleştirileceği yer olan Bursa’nın 2016 yılı SGP oranı 101 olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin net olmadığı ve istekliler tarafından teklif fiyatlarının oluşturulmasında tereddüt oluşturacağı

Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi Hastanesi Başhekimliğinin,Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince 1 puan almaları ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, söz konusu madde hükmüne uygun işlem tesis edilmediği” yönündeki iddia ile idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun idarece “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince istekliye ait iş deneyim belgesi değil, isteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması durumunda puanlama yapılabileceği” gerekçesiyle reddedildiği görülmüş olup, buna göre, idarece ihaleye katılan isteklilerin kendilerine ait iş deneyim belgesi sunmalarından dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmün uygulamadığı konulu hatalı karar

İdari Şartname’nin 25.2’nci maddesine göre teklif fiyata dâhil olan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlemesi karşısında, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer verdiği gider kalemlerinde yıllık TÜFE oranında artış öngörülmeden hesaplama yapıldığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kurum tarafından daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edildiği ihalelerde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bakanlık görüşü talep edilmiş olup, alınan yazıya ilişkin cevap yazısında “Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e, Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, şöför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kar Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sini aşmayacağı ve şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedeli, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı hükümleri eklenmiş ve 6’ncı maddenin (ç) bendinde yapılan değişiklikle de taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla kapsam dahilindeki kamu idarelerinin hizmet alımı suretiyle taşıt ediniminde söz konusu düzenlemeye uymaları gerekmekle birlikte doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralamasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içerisinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek olan taşıtların ise söz konusu düzenleme dahilinde yer almadığı mütalaa edilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.İncelemeye konu ihalenin İdari Şartnamesi’nde işin adının yukarıda belirtildiği üzere “İl sınırları içerisinde çalıştırılacak formen, ustabaşı, Usta, Şoför, Otomasyoncu, operatör, usta yardımcısı, operatör yardımcısı ve asfalt işçisi çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak düzenlendiği, araç temininin de aynı zamanda işin bir parçası olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, kiralanacak araçların doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayıp, hizmet alımı kapsamında işin yürütülmesi için gerekli olduğu dikkate alındığında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda, idare tarafından söz konusu araçlara ilişkin yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı dâhilinde bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin araç kiralamana ilişkin ilgili düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.