İdari Şartname’nin 25.2’nci maddesine göre teklif fiyata dâhil olan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlemesi karşısında, başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında yer verdiği gider kalemlerinde yıllık TÜFE oranında artış öngörülmeden hesaplama yapıldığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kurum tarafından daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edildiği ihalelerde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bakanlık görüşü talep edilmiş olup, alınan yazıya ilişkin cevap yazısında “Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e, Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, şöför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kar Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sini aşmayacağı ve şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedeli, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı hükümleri eklenmiş ve 6’ncı maddenin (ç) bendinde yapılan değişiklikle de taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla kapsam dahilindeki kamu idarelerinin hizmet alımı suretiyle taşıt ediniminde söz konusu düzenlemeye uymaları gerekmekle birlikte doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralamasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içerisinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek olan taşıtların ise söz konusu düzenleme dahilinde yer almadığı mütalaa edilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.İncelemeye konu ihalenin İdari Şartnamesi’nde işin adının yukarıda belirtildiği üzere “İl sınırları içerisinde çalıştırılacak formen, ustabaşı, Usta, Şoför, Otomasyoncu, operatör, usta yardımcısı, operatör yardımcısı ve asfalt işçisi çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak düzenlendiği, araç temininin de aynı zamanda işin bir parçası olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, kiralanacak araçların doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayıp, hizmet alımı kapsamında işin yürütülmesi için gerekli olduğu dikkate alındığında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen görüşü doğrultusunda, idare tarafından söz konusu araçlara ilişkin yapılan düzenlemelerin Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı dâhilinde bulunmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin araç kiralamana ilişkin ilgili düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan “…İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,… karar verilir…” hükmü uyarınca, şikâyet başvuruları üzerine yapılan incelemede varsa hukuka aykırılıkların tespit edilip bu aykırılıkların açıkça ortaya konulması ve ihalenin iptali işleminin söz konusu hukuka aykırılıklara dayanılarak yapılması gerekirken, sadece idareye yapılan şikâyet başvurusu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinin içeriğinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Hizmet Binalarının Temizliği ve Diğer Hizmetlerde Görevlendirilmek Üzere Personel Alım İşi (2016-2017-2018 Yılları) ne ait Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen telefonları aşağıda belirttiğimiz fiyattan vermeyi kabul, taahhüt ve teklif ederiz. …Cep Telefonu, 5 adet, (birim fiyat) 325,00-TL, (Toplam Tutar) 1.625,00-TL” açıklamasının olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki ibarenin ve SMMM imza ile kaşesinin yer aldığı görülmüştür.Bu itibarla, anılan isteklinin her ne kadar “cep telefonu maliyeti için 1.625,00 TL (5 adet x 325,00 TL) fiyat öngörüldüğü” hususunu belirttiği ve bu çerçevede cep telefonu cihaz bedelini açıkladığı görülmekle birlikte, Kurul kararında “… Ancak yukarıda da açıklandığı üzere hat gideri için öngörülen tarife fiyatına ek olarak telsiz kullanım ücretinin de teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmış olmasına rağmen, söz konusu istekli tarafından bu giderin teklif fiyata yansıtılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna” varıldığı anlaşılmıştır.

ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapılması gerektiğinin de ifade edilmesi, isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan bütün isteklilerden teklifte önemli olan maliyet bileşenleri belirtilerek aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu uyarınca komisyon kararı ile iptal edildiği, anılan kararda herhangi bir isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, yine de düzenlenmiş “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ta da bu yönde herhangi bir tespitin yer almadığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde belirtildiği gibi değerlendirme dışı bırakılmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan iddiaya yönelik karar verilmesine gerek bulunmadığı,

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesi hükümlerine dayanarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanmamasının ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisine uygun olmadığı, şöyle ki; anılan Kanun maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülüp görülmemesi hususuna değinilmiş ancak bahse konu ihalede fiyat teklifleri aynı olduğundan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin yapılan kura çekimi sonucu belirlendiği, teklif fiyatları aynı olmasına karşın en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif tutarının uygun görülmemesinin eşit muamele ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

ihale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede idare tarafından tutulan tutanakların ve resmi belgeye bağlanmış tespitlerin dikkate alınacağı ve idareden gelen cevabi yazıda bu hususta idarece bir tespit yapılmadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı değerlendirilmiştir