İdari Şartname’de çalıştırılacak olan personelin toplam 126 kişi olduğu, 4857 sayılı Kanun’un yukarıda yer alan hükmü gereği 4 engelli personel çalıştırması gerektiği, ancak, ihale dokümanının kesinleştiği ve isteklilerin ihale dokümanı ve birim fiyat teklif cetveline göre tekliflerinin oluşturmaları gerektiği açıktır. Ayrıca anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesi gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında asgari işçilik maliyeti altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacak olduğu düzenlendiğinden idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden dahi başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği, yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında da asgari işçilik maliyetini sağlamadığı ve ihale dokümanına aykırı olarak teklif sunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma kararının yerinde olduğu

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından 31.12.2014 tarihli ve SMMM onaylı işletme ayrıntılı bilançosu, bilanço bilgileri tablosu ve gelir tablosunun sunulduğu, bilançoda cari dönem bilgilerinin yer aldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenen oranların ..yılındaki verilerle sağlandığı, ayrıca gelir tablosunda belirtilen .. yılına ait net satışlar (ciro) tutarının adı geçen istekli tarafından sağlanması gereken ciro tutarını karşıladığı

Akaryakıt giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinde söz konusu aracın günlük 7,5 saat çalıştırılacağının öngörüldüğü ve ihale dokümanının bu şekilde kesinleştiği, başvuru sahibi istekli tarafından aracın günlük çalışma saati esas alınmadan ve ihale dokümanında yer verilmeyen 200 km üzerinden açıklama yapıldığı, aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanında yer alan ölçülere göre yapılması gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklinin akaryakıt giderlerine ilişkin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde olmadığı

teklif zarfı içerisinde ihaleye ilişkin bilgilerin (teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı, uyruğu, vergi kimlik numarası, adresi, telefon ve faks numarası) doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş iki adet birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin sunulmuş olmasının, ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği, dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan fiil kapsamında bulunduğu sonucuna varılmış olup, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında yasaklılık işlemlerinin tesis edilmesi yönünde gerçekleştirilen işlemlerin sonuç itibarıyla mevzuata aykırı olmadığı

idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplamından meydana geldiği ve sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği

İhale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinin uygulanması gerekli iken, ihale dokümanında engelli işçi indiriminin dikkate alınmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve ihale dokümanına yönelik süresinde yapılmış bir başvuru olmaması nedeniyle dokümanın kesinleştiği, ancak elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde engelli işçi çalıştırılmasının kanuni zorunluluk olduğu ve isteklilerce engelli işçi indirimi dikkate alınarak teklif verilmesi önünde engel bulunmadığı anlaşıldığından, çalıştırılabilecek asgari engelli işçi sayısı tespit edilmek ve bu sayı üzerinden toplam engelli işçi indirimi toplam işçilik maliyetinden eksiltilmek suretiyle hesaplanacak asgari işçilik maliyetinin dikkate alınması gerektiği

teklif zarfı kapsamında sunulan banka referans mektubunun ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğunun hükme bağlandığı, başvuru sahibi tarafından teklif zarfında yer verilen bahse konu belgede belge düzenleme tarih bilgisi haricinde ki yukarıda aktarılan mevzuata hükmü gereği zorunlu diğer unsurları taşıdığı, ayrıca belgede yer alması zorunlu olmamakla birlikte ihaleyi yapan idarenin ve başvuruya konu ihalenin adının da yer aldığı, bu hususun söz konusu belgenin ilgili banka tarafından ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında düzenlenmiş olduğuna karine teşkil edeceğinden tarih bilgisinin eksikliğinin belgede ihale ve idarenin adlarının bulunduğu da dikkate alınarak belgenin esasını etkiler nitelikte olmadığı

Teknik Şartname’nin “Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 3.4’üncü maddesinde yer alan tablonun 32’nci satırında yer alan El Silindirinin özelliklerine ilişkin açıklamada yer alan araç özelliklerinin Wacker Neuson markasının RD7H-ES modelini tanımladığına ilişkindir. Öte yandan diğer iddia konularının incelenmesi sonucunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Söz konusu iddia incelense bile, bu incelemenin ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucunu değiştirmeyeceği ve bu iddianın incelenmesinin teknik görüş istenilmesini gerektirmesi nedeniyle itirazen şikâyet sürecini uzatacağı açık olduğundan bu aşamada teknik görüş istenilmesine gerek olmadığı