teklif zarfının yapıştırılan yerinde İş Ortaklığının ortaklarından birinin imzasının ve kaşesinin yer almasının yeterli olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucu varılmıştır. ihale tarihinde açılması gereken bir teklif zarfının açılmaması ve değerlendirmeye alınmamasının düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olmayan bir aykırılık taşıdığı ve söz konusu ihaleye ilişkin ilk oturumun ihya edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve kârsız yaklaşık maliyetin sınır değer olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. İşçilik ve araç giderlerine ilişkin olarak hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelleri incelendiğinde, işçilik giderine ilişkin hesap cetvelinde ayrı bir satırda kâr bedeli öngörüldüğü, araç giderlerinin ise kâr dahil olarak hesaplandığı ancak hesap cetvelinde ayrı bir satırda kâr bedeli öngörülmediği,kâr oranının belirli olmadığı durumlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yüklenici kârının azami %20 olarak belirlenebileceği hususu dikkate alındığında toplam maliyetin %20’sinin kâr olduğu kabul edilerek kârsız yaklaşık maliyetin hesaplanması gerektiği, nitekim ihale komisyonu tarafından araç giderlerinin kârsız maliyetinin bu şekilde hesaplandığı ve kârsız işçilik maliyeti ile kârsız araç maliyetinin toplanarak toplam kârsız yaklaşık maliyete ulaşıldığı, dolayısıyla başvuruya konu ihalede sınır değerin doğru olarak hesaplandığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi neticesinde; söz konusu işe ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesi ve ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak yapılan hesaplamada; ihale tarihi itibariyle 33 temizlik personeline ait teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 800.759,52 TL, 63 eğitmen maliyetinin 1.918.470,96 TL ve yarı zamanlı eğitici maliyetinin ise 899.331,84 TL olduğu, söz konusu iş kalemlerine ilişkin tutarlar iş deneyim belge tutarından çıkarıldığında, kalan belge tutarının İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde öngörülen % 25 oranında iş deneyim şartını karşılamadığı

Yaklaşık maliyet incelendiğinde ise tahsis edilecek araca ilişkin herhangi bir maliyetin yer almadığı tespit edilmiş olup, personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu işin 2.456.960,09 TL tutarındaki yaklaşık maliyeti içinde araca ilişkin maliyetin son derece önemsiz bir unsur olarak yer aldığı, birim fiyat teklif cetvelinde araç için ayrı bir satır açılmadığı ve İdari Şartname’de söz konusu maliyete ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı gibi araç için Teknik Şartname’deki düzenlemelere atıfta da bulunulmadığı tespit edildiğinden; isteklilerce teklif fiyatı belirlenirken, mevzuat uyarınca İdari Şartname’deki düzenlemeleri dikkate almaları gerektiği, bu bağlamda, kontrol aracına ilişkin maliyetin Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde yer alan açıklama uyarınca amortisman ve işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında kabul edilip her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

ihaleye sadece asgari işçilik maliyetini karşılayacak şekilde 4.936.146,45 TL teklif verildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan “23 Personelin dozimetre teminin sağlanması ve bunların iki aylık periyotlarla okutulması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.”düzenlemesi gereğince isteklilerin dozimetre ücreti için bedel öngörmeleri gerektiği, anılan maliyet bileşeninin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, dozimetre ücreti için bir bedel öngörmeyen söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

teklif zarfını ilk etapta değerlendirmeye almayıp sonradan değerlendirmeye aldığı anlaşılmış olsa da idarenin anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olduğuna ilişkin ihalenin birinci oturumunda gerekli tutanakları düzenlediği, söz konusu isteklinin teklifinin ihalenin birinci oturumunda değerlendirmeye alınmadığına ilişkin başvuru sahibi istekli tarafından kanıtlayıcı bir belge sunulmadığı, anılan isteklinin teklif fiyatının eşit teklifler arasında yer almadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin geçerli teklif olması ya da olmamasının ihalenin yürütülmesi aşamasına etki etmeyeceği hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı

iş kapsamında en az 2 engelli personel çalıştırılması gerekiyor olsa da, ihaleye ait İdari Şartname’nin teklif fiyata dâhil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele ihale konusu iş süresince ödenecek aylık ücrete ilişkin düzenlemelere yer verilirken ihale konusu iş kapsamında 1 engelli işçi çalıştırılacağının belirlendiği ve buna göre birim fiyat teklif cetveli standart formunun oluşturulduğu, ayrıca, ihale dokümanının anılan düzenlemelerine yönelik yasal süresi içerisinde yapılan bir itiraz bulunmadığından, doküman bu haliyle kesinleştiği, isteklilerin ihaleye teklif vermekle ihale dokümanına uygun olarak teklif vermeyi kabul ettikleri dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesinin gereği olarak isteklilerin eşit şekilde yarışabilmelerini ve bu tekliflerin eşit şekilde değerlendirilebilimesini teminen, istekliler tarafından İdari Şartname’de yer verilen düzenlemelere uygun olarak 1 engelli personel için öngörülen hazine yardımına ilişkin tutar dikkate alınarak tekliflerin hazırlanması gerektiği, aksi takdirde, tekliflerin eşit koşullarda yarıştırılmasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.

mevzuat hükümleri uyarınca isteklilerin vermiş oldukları tekliflere ilişkin ayrıntılı açıklayıcı bilgi ve belgelerin, isteklilerin teklif ettiği bedellerin sınır değerin altında olması durumunda aşırı düşük tekliflerin açıklanması kapsamında sunulması gerektiği, dolayısıyla anılan isteklinin araç kiralama iş kalemi için vermiş olduğu fiyat teklifine yönelik bu aşamada herhangi bir açıklama istenilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu iddianın da yerinde olmadığı