ihale saatinde hazır bulunanlar önünde tekliflerin alınış sırasına göre açılacağı, tekliflerin ve yaklaşık maliyetin hazır bulunanlar önünde açıklanacağı belirtilmiş olup ihale saatinden önce istekli veya istekli olabilecekler şeklinde herhangi bir ehliyet kısıtlamasına gidilmeden isteyenlerin ihale salonunda bulanabilecekleri ve ihale saatinde ilk oturumu gözlemleyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Şüphesiz ki, anılan Kanun hükmünün amacı 5’inci maddede sayılan temel ilkelerden olan “saydamlık” ilkesinin sağlanmasıdır. İdarenin ihale saatini mesai başlangıç saati olan 09:00 olarak belirlemesi, ihale saatinde isteyenlerin ihale salonunda hazır bulunması ihtimalini ortadan kaldırarak “şeffaflık” ilkesinin açık şekilde zedelendiği de tespit edilmiş olup anılan gerekçenin de iptal gerekçeleri içerisinde yer alması gerektiği

asgari ücrette gerçekleşecek artışın mevcut ödenek ile değil İdari Şartname’deki düzenlemeye göre fiyat farkı ile karşılanacağı ve taşeron işçilerin kadroya alınacağı söylemi hayata geçirildiğinde gereksiz yükleminde bulunulacağına ilişkin olarak da yürürlükte bulunan mevzuata göre hareket edilip işlem yapılması gerektiği anlaşılmakla birlikte, idareye tahsis edilen 100 kişilik hemşire kadrosu dolayısıyla ihale yoluyla temin edilecek personel ihtiyaçlarının azalacağı, idareye tahsis edilen bu kadro ile birlikte hizmetlerin sürekli olarak yerine getirilmesinin sağlanacağı, dolayısıyla öngörülen hizmetin kapsamı ve şartlarının değişeceği anlaşılmıştır. Buna göre ihalenin ihale yetkilisince iptal edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer verilen temel ilkelere aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış olup ihale yetkilisinin kendisine tanınan takdir yetkisi çerçevesinde kalarak ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı

Yüklenici Fiyat Teklifinin 15 inci satırında Motorlu Taşıtlar Vergisine 0,01 TL bedel sunmuşsa da ihale kapsamında çalıştırılmak üzere istenen 1 adet (2015 ve üzen model, 1300 cc ve üzeri motor silindir hacmi) binek araç değerleriyle girildiğinde İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar Vergi Hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada yıllık tutarın 945,00 TL olduğu görülmektedir. 2- Yüklenici Fiyat Teklifinin 16 inci satırında araç muayene giderine 0,01 TL bedel sunmuşsa da www.tuvturk.com.tr adresinde belirtilen 2015 yılı Araç Muayene Fiyat Listesinde otomobil tutarının KDV dâhil 181,72 TL olduğu görülmektedir. 3- Yüklenici Fiyat Teklifinin 17’nci satırında egzoz emisyon ölçüm harcı giderine 0,01 TL bedel sunmuşsa da www.tuvturk.com.tr adresinde belirtilen 2015 yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Fiyatının KDV dahil 40,00 TL olduğu görülmektedir Yukarıda belirtildiği üzere aşın düşük açıklama yapılırken devlet tarafından belirlenmiş olan değerlerin altında bir tutarla açıklama yapılması mümkün değildir.

Belediye Başkanlığı Meclisince toplu taşıma ücretlerinin 1,70 TL olacağının Oybirliği ile kamuoyuna ilan edildiği, bu nedenle tüm il sınırları dahilinde bu fiyatın geçerli olması gerektiğinden, ayrıca İdari Şartname’deçalıştırılacak olan personele ayni olarak yol bedelinin ödeneceği ve her personele serbest biniş kartı verileceği düzenlenmesi yer aldığından, Belediyesi Meclisinin ilan ettiği 1,70 TL’nin altında fiyat teklifi sunan İş Ortaklığı’nın teklifinin hem İdari Şartname’deki düzenlemeye hem de Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen rekabet ilkesine aykırı olduğu görülmüş olup teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

Şti.nin tescilinin ilan tarihi dikkate alındığında, bahse konu tüzel kişiliğin %95 hisse ile ortağı olan Ltd. Şti adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesinin kullanılabilmesi için şikâyete konu işin ihale tarihi itibari ile %50’den fazla hisse sahibi şirket ortağı  Ltd. Şti.nin ortaklık süresine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’da ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde aranan bir yıllık süre koşulunu (iş deneyim belgesi sahibi ortağın en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması gerektiği) sağlamadığı, ayrıca  iş ortaklığının devamı niteliğinde olmadığı da dikkate alındığında iş ortaklığının bilanço ve ciro değerlerinin  Ltd. Şti.nin  bilanço ve ciro değerleri olarak kullanılmasının mümkün olmadığı

idarece ihale dokümanında 43,5 gün olarak belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin, birim fiyat teklif cetvelinde 43,5 gün olarak belirtilmeyip 43 gün ve 4 saat olarak belirtilmiş olması ile ihale dokümanının kesinleştiği, isteklilerin de tekliflerini buna göre vermeleri gerektiği anlaşıldığından ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de mevzuata aykırı bir şekilde teklif verdiği tespit edildiğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

birim fiyatlar kullanıldığında, istekliye ait %4 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik teklif bedelinin toplam 110.042.144,28 TL olduğu anlaşılmış olup, bu bedelin %1’i esas alınarak oluşturulacak %1 eğitim giderleri iş kalemine istekli tarafından asgarî (110.042.144,28 / 100=) 1.100.421,44 TL teklif verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bununla beraber, başvuru sahibi istekli tarafından anılan iş kalemi için 1.100.346,12 TL teklif verildiği, bu durumda sunulan teklif fiyatının sözleşme ve genel giderler hariç işçilik maliyetinin %1’ini karşılamadığı tespit edilmiştir.

birim fiyat teklif cetveli standart formuna bakıldığında, hafta içine denk gelen ve fiilen çalışılmayacak olan ulusal bayram ve resmi tatil günIeri ücretine (ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak ve farklı ücret alacak personel itibariyle) özgülenmiş iş kalemlerinin bulunmadığı, sadece nakdi yol ve yemek ücreti dahil normal aylık çalışma ücretinin teklif edilmesine imkân tanıyan iş kalemlerinin bulunduğu,birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu yapısına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihaleye teklif veren isteklilerin birim fiyat teklif cetveli standart formunu olduğu gibi kabul ettiği, başvuru sahibinin hafta içine denk gelen ve fiilen çalışılmayacak olan ulusal bayram ve resmi tatil günlerine ait yol ve yemek bedellerini düşerek teklif vermesi nedeniyle birim fiyat teklif cetvelinde yer alan (ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak ve farklı ücret alacak personel itibariyle) normal aylık çalışma iş kalemleri için teklif ettiği birim fiyatların anılan iş kalemleri için %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik birim fiyatlarının altında kaldığı böylece başvuru sahibinin ihale dokümanına uygun teklif vermemiş olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, 4734 saylı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı