personelin ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapması gerektiğini, ihale dokümanının bu şekilde hazırlanmamasının mevzuata aykırı olduğunu belirtmektedir. Ancak ihale kapsamında çalıştırılacak personelin kaç gün ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapacağı veya hangi personel grubunun anılan günlerde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı işin niteliği ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ihaleyi yapan idarenin takdirinde bulunmaktadır. Bu çerçevede, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapacağı belirtilen her bir çalışan grubunun toplamda kaç gün çalışacağının İdari Şartname’de açıkça belirlendiği, dolayısıyla tekliflerin hazırlanması açısından isteklileri tereddüde düşürecek bir durumun bulunmadığı, ayrıca hangi çalışan grubunun kaç gün ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması yapacağı hususunun idarenin takdirinde olduğu

istekli tarafından teklif dosyası kapsamından sunulan belgeler incelendiğinde; SGK İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenmiş işyeri tescil belgesinde çalışmaya başlayan sigortalı sayısının 1 olarak gösterildiği, bununla bağlantılı olarak da sunulan 4 adet tahakkuk fişi ve sigortalı hizmet listesinde 1 personelin 11 günlük, 30 günlük, 30 günlük, 9 ayı için 10 günlük prim ödemelerinin yatırıldığının görüldüğü, ancak söz konusu sözleşmeye konu işe başlama tarihinin 20.06.2015, iş bitirme tarihinin 15.11.2015 olduğu dikkate alındığında 1 personelin 9 ayının kalan 20 günü ile 10 ayına ilişkin prim ödemelerinin yatırıldığına ilişkin SGK çıktılarının teklif dosyası kapsamında yer almadığı tespit edilmiştir.

Özel sektörde işverenler tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan hüküm gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 engelli işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu, belirtilen oran dahilinde engelli işçi istihdam eden işverenlerin bu personel için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan ve işveren tarafından karşılanacak olan prim tutarının Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

İhale Genel Tebliğ maddesinde yer alan açıklamaların anılan Yönetmelik maddesinde yer alan hükmün nasıl uygulanacağını gösterdiği ve söz konusu hükümlerden farklı bir düzenleme getirmediği, Tebliğ açıklamalarının Yönetmelik hükmü çerçevesinde yorumlanması gerektiği anlaşılmış olup, idarenin puanlamada anılan Tebliğ’de yer alan aynı idare ile 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere de 1 puan verileceği açıklamasını dikkate almasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

çalışacak personel sayısına göre miktarları belirlenen, kandil simidi, bayram çikolatası ve erzak yardım paketi giderlerine ilişkin yer verilen birim fiyatının virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmayıp, kandil simidi biri fiyatının virgülden sonra 5 haneli, bayram çikolatası ile erzak paketi birim fiyatlarının ise virgülden sonra 4 haneli olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı ve idarenin anılan isteklinin teklifini geçerli kabul etmesi yönündeki işleminde mevzuata aykırılık bulunduğu

personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olması, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedellerinin varsa yüklenici karı ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde yer alan bileşenlerden oluşacağı, bu teklif bileşenleri arasında “Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler” kapsamı içerisinde söz konusu Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinin “ç” bendinde belirtilen kalemler arasında bahse konu madde de sayılan diğer bileşenlerin yanında “… önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, …” ibaresine yer verildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu bir araca ilişkin maliyetlerin bu ölçekteki bir işte anılan Tebliğ’in söz konusu açıklaması kapsamındaki genel giderler içerisinde değerlendirilebileceği anlaşıldığından söz konusu iddianın reddedilmesi gerektiği

trafik sigortası ve kasko sigortası giderine ilişkin olarak gerçekleştirilecek aşırı düşük teklif açıklamalarında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi açıklamaları dikkate alındığında, sigorta acentelerinden alınan fiyat teklifleri ile birlikte teklif edilen sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetinin gerçekleştirilebileceğine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınası gereken teyit yazılarının açıklama kapsamında sunulması gerektiği ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği anlaşılmakta olup, söz konusu istekli tarafından trafik sigortası ve kasko sigorta giderlerine ilişkin açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi ile birlikte ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünce hazırlanmış teyit belgesinin sunulmadığı

isteklinin pick-up ve binek araçlara ait motorlu taşıtlar vergisi bedelini 2015 yılı için belirlenen tarifeyi kullanarak ve yıllık vergi tutarlarını ihale süresi olan 3 yılla çarparak hesapladığı anlaşılmıştır. Motorlu taşıtlar vergisi her yıl yeniden değerleme oranıyla güncellenmekle birlikte bunun sonucunda ortaya çıkabilecek artışlar karşılığında toplam 10.000,00 TL “çıkması muhtemel diğer masraf ve giderler” belirlendiğinden araçların motorlu taşıtlar vergisine ilişkin açıklama uygun bulunmuştur.

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hat giderinin tevsiki amacıyla Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.nin internet sitesinden alınan tarife fiyat listesinin sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere hat gideri için öngörülen tarife fiyatına ek olarak telsiz kullanım ücretinin de teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmış olmasına rağmen, söz konusu istekli tarafından bu giderin teklif fiyata yansıtılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hat giderinin tevsiki amacıyla internet sitesinden alınan tarife fiyat listesinin sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere hat gideri için öngörülen tarife fiyatına ek olarak telsiz kullanım ücretinin de teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmış olmasına rağmen, söz konusu istekli tarafından bu giderin teklif fiyata yansıtılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.