Yönetmeliğin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yapılan değerlendirmede ise, eşit teklif sahibi üç isteklinin de ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun’a göre ihaleyi yapan idareye karşı herhangi bir yüklenimde bulunmadığı, ayrıca işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin olarak ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir belgeye rastlanılamamıştır.İdare tarafından yapılan eşit teklif değerlendirmesinde eşit teklif sahibi üç istekliye ilişkin olarak yapılan puanlamada isteklilere sıfır puan verildiği, yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde isteklilerin sıfır puan almaması gerektiği, idare tarafından yapılan puanlamanın hatalı olduğu değerlendirilmiş olup idare tarafından puanlamanın yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Limited Şirketinin sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin, ana şirket olan ve iş deneyim belgesinin yüklenicisi sıfatında bulunan kısmi bölünmesi sonucu başvuru sahibi istekliye devredildiği, bununla birlikte bölünen şirketin iş deneyimine konu temizlik hizmetleri alanında faaliyetlerine son verdiği, bahsi geçen hususların tescil edilerek tescile esas bölünme sözleşmesinin teklif kapsamında idareye sunulduğu, yine aynı şekilde başvuru sahibi iş ortaklığının diğer ortağının sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin, ana şirket olan ve iş deneyim belgesinin yüklenicisi sıfatında bulunan Şti.nin kısmi bölünmesi sonucu başvuru sahibi istekliye devredildiği, bununla birlikte bölünen şirketin iş deneyimine konu temizlik hizmetleri alanında faaliyetlerine son verdiği, bu tür bölünmelerde iş deneyim belgelerinin, kısmi bölünmeye taraf olan ve söz konusu belgeleri devir alan şirket tarafından kullanılabileceğine dair Kamu İhale Kurulunun 12.11.2010 tarihli ve 2010/DK.D-181 sayılı kararının bulunduğu düşünüldüğünde, başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağıŞirketi ile diğer ortak Şirketinin teklifi kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgelerini söz konusu ihalede kullanmaları önünde mevzuat açısından bir engel bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ihalede 35 kişinin çalıştırılacağı, ancak mevzuatta yer alan sayı kadar (50 kişi ve üstü) personelin aynı ihalede çalıştırılması halinde indirimden yararlanılacağı, başvuru sahibi isteklinin belirtmiş olduğu 15 kişinin başka bir iş kapsamında çalıştığı bu nedenle her iki işte çalıştırılacak personel sayısının toplamı (15 çalışan+35 çalışacak toplam 50 kişi) üzerinden engelli işçi hesaplaması yapılarak teklif sunulmasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu

ihalenin yardımcı personel ve teknik destek personeli hizmet alımı işi olduğu düşünüldüğünde, bakım-onarım, park bahçe işleri, inşaat işleri, mekanik, imalat, tamirat, proje ve mühendislik konuları ile araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımları, asfalt üretim ve serimi, kültür ve etkinlik hizmetleri, emlak tahakkuk işleri, bilgisayar tamir, bakım ve yazılım işlemleri, yapım işleri ile ilgili uygulama projeleri, ön ve kesin proje, arazi ve zemin etütleri çalışmaları; teknik şartname ve keşif hazırlanması; yol-yapı-gıda-sağlık-çevre-peyzaj gibi konularda kontrollük ve denetim işlerinin yapılması; imar planlarının hazırlanması (planlama, fizibilite, etüt-proje, topografya çalışmaları, harita işleri); ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların ve işletmelerin denetimi, hizmetlerin kesintisiz, yerinde ve zamanında, istenilen düzeyde ve kalitede yürütülmesi işlerinin devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu asli ve sürekli görevler arasında değerlendirilmesinin zorunlu olmadığı, dolayısıyla bu hizmetlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu ihalesi yoluyla alınmasının mümkün olduğu

yüklenicinin bizzat sorumlu olduğu hususların belirtildiği, idarenin ihale dokümanında yaptığı iddia konusu düzenlemeler ile kanunların kendisine yüklediği sorumlulukları ortadan kaldırmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemelerin kanunların belirlediği sınırlarda yorumlanması gerektiği ve bu düzenlemelerin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde belirsizlik yaratmadığı değerlendirildiğinden söz konusu iddianın reddedilmesi gerektiği

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 22.05.2015 tarihi itibariyle geçerli olan toplu ulaşım ücret tarifesi için öngördüğü fiyatın KDV dâhil 170,00 TL olduğu, KDV hariç bir bilet maliyetinin 144,07 TL olduğu, bu durumda yol maliyetinin 772.791.48 TL (149 kişi x 36 ay x 144,07 TL= 772.791.48 TL) olarak hesaplandığı, yukarıda yer alan mevzuat gereğince 5 engelli personelin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmasının sağlandığıbu nedenle bu personel için yol ücreti öngörülmediği