Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edildiğinin belirtildiği de dikkate alındığında söz konusu ihalede çalıştırılacak personele ilişkin ücretler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ücretleri ve yol giderine ilişkin öngörülen maliyet tutarları toplamının 19.733.982,36 TL olduğu ve söz konusu tutarın ihalede sınır değer olarak kabul edilmesi gerektiği

birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı dikkate alındığında, idarenin ihale konusu işte engelli işçi çalıştırılmayacağının anlaşıldığı, başvuru sahibi isteklinin belirtmiş olduğu aynı ilde 46 personel çalıştırdığı, bu nedenle çalıştırılan ve ihalenin üzerinde kalması halinde çalıştırılacak personel sayısı toplamı (46 çalışan+22 çalışacak 68 kişi) üzerinden engelli işçi hesaplaması yapılarak teklif tutarının oluşturulmasının mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla teklif tutarı %4 oranındaki sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan başvuru sahibi istekliden, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ihale komisyon kararı ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

KİK asgari işçilik hesaplama modülüne göre yapılan hesaplamalarda engelli olmayan işçilerin işçilik hesabında esas alınacak aylık birim fiyatın 2.157,85 TL olduğu, engelli işçiler için ise 1.886,34 TL olduğu dikkate alındığındaasgari işçilik maliyetinin (engelli işçi prim indirimleri dâhil) 4.917.948,80 TL olduğu tespit edilmiş olup,başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu teklif bedelinin (4.917.952,08)toplam asgari işçilik maliyeti olan 4.917.948,80 TL’den daha yüksek olduğu

personel çalıştırılmasına dayalı olsun olmasın ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı inceleme konusu ihalenin dokümanında da sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece fiyat farkı hesaplanıp ödeneceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerektiği

Başvuru sahibi tarafından sadece 12 metrelik merdivenli kamyon için teknik doküman kapsamında üretici şirketin internet adresinden alınmış çıktının sunulduğu, diğer araçlar için herhangi bir teknik doküman sunulmadığı, ayrıca 12 metrelik merdivenli kamyona ait ruhsattan aracın sadece kamyon şeklinde isteklinin mülkiyetinde bulunduğu, merdiven özelliğine sahip olmadığı anlaşılmış ve bu çerçevede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu

Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan