İdarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan “…İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,… karar verilir…” hükmü uyarınca, şikâyet başvuruları üzerine yapılan incelemede varsa hukuka aykırılıkların tespit edilip bu aykırılıkların açıkça ortaya konulması ve ihalenin iptali işleminin söz konusu hukuka aykırılıklara dayanılarak yapılması gerekirken, sadece idareye yapılan şikâyet başvurusu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinin içeriğinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Hizmet Binalarının Temizliği ve Diğer Hizmetlerde Görevlendirilmek Üzere Personel Alım İşi (2016-2017-2018 Yılları) ne ait Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen telefonları aşağıda belirttiğimiz fiyattan vermeyi kabul, taahhüt ve teklif ederiz. …Cep Telefonu, 5 adet, (birim fiyat) 325,00-TL, (Toplam Tutar) 1.625,00-TL” açıklamasının olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki ibarenin ve SMMM imza ile kaşesinin yer aldığı görülmüştür.Bu itibarla, anılan isteklinin her ne kadar “cep telefonu maliyeti için 1.625,00 TL (5 adet x 325,00 TL) fiyat öngörüldüğü” hususunu belirttiği ve bu çerçevede cep telefonu cihaz bedelini açıkladığı görülmekle birlikte, Kurul kararında “… Ancak yukarıda da açıklandığı üzere hat gideri için öngörülen tarife fiyatına ek olarak telsiz kullanım ücretinin de teklif fiyatına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmış olmasına rağmen, söz konusu istekli tarafından bu giderin teklif fiyata yansıtılmadığı anlaşıldığından, açıklamanın uygun olmadığı sonucuna” varıldığı anlaşılmıştır.

ihalede teklif sunan ve teklif tutarları kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerden, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi, idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapılması gerektiğinin de ifade edilmesi, isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, teklif fiyatlarına açıklama getiren isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan bütün isteklilerden teklifte önemli olan maliyet bileşenleri belirtilerek aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu uyarınca komisyon kararı ile iptal edildiği, anılan kararda herhangi bir isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, yine de düzenlenmiş “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ta da bu yönde herhangi bir tespitin yer almadığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde belirtildiği gibi değerlendirme dışı bırakılmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan iddiaya yönelik karar verilmesine gerek bulunmadığı,

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesi hükümlerine dayanarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanmamasının ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisine uygun olmadığı, şöyle ki; anılan Kanun maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülüp görülmemesi hususuna değinilmiş ancak bahse konu ihalede fiyat teklifleri aynı olduğundan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin yapılan kura çekimi sonucu belirlendiği, teklif fiyatları aynı olmasına karşın en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif tutarının uygun görülmemesinin eşit muamele ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

ihale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede idare tarafından tutulan tutanakların ve resmi belgeye bağlanmış tespitlerin dikkate alınacağı ve idareden gelen cevabi yazıda bu hususta idarece bir tespit yapılmadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı değerlendirilmiştir

itirazen şikayet dilekçesinde başvuru sahibi istekli tarafından, kasko, araç muayene ve amortisman giderlerine ilişkin iddialara da yer verilmiş olmakla birlikte, teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilere EKAP üzerinden gönderilmiş aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, anılan maliyetlerin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu gider kalemleri için açıklama yapması gerekmediğinden, başvuru sahibinin anılan gider kalemlerine ilişkin iddialarına yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

isteklinin “ticari sır kapsamında olmayan hususun ilgili vergi dairelerinden teyit edilerek işlemlerinde hata olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği” iddiasına yönelik olarak ise söz konusu bilançolar ile üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilanço bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olduğu, bununla beraber 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, aksi ispat edilinceye dek doğru olduğunun kabul edilmesi gerektiği ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, ayrıca sunulan bilançoların kamu ihale mevzuatına uygun olarak düzenlendiği göz önüne alındığında bilançolardaki verilerin ilgili vergi daireleri aracılığıyla teyit edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ihalenin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde giyim giderlerinin %4 sözleşme gideri ve genel giderlere dahil olması gerektiği, bu nedenle giyim giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek olmadığı, ancak itirazen şikâyete konu ihalede gömlek, süveter, el arabası, eldiven, maske gibi bazı kalemler için ayrı satır açıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte iddia konusu edilen hususa ilişkin idareye istekli olabilecek sıfatıyla bir başvuru yapılmadığı, idarenin bu konuyla alakalı re’sen yapmış olduğu herhangi bir işlemin de olmadığı anlaşıldığından dokümanın mevcut haliyle kesinleştiği ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına göre teklif sunmaları gerektiği anlaşılmıştır. Aksi halde anılan kalemlere teklif veren ya da vermeyen istekliler arasında eşit yarışmanın sağlanması mümkün olmayacaktır. Şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularına ilişkin değerlendirmenin mevcut ihale dokümanı üzerinden yapılacağı, ihaleye teklif veren isteklilerin, teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamını okuyup kabul ettikleri ve tekliflerini buna göre hazırladıklarını beyan ettikleri dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin deri ayakkabı, keten gömlek, kumaş pantolon, mont, alapaga kumaştan tulum, deri bot, lastik çizme, keten gömlek, kumaş pantolun, yün süveter, el arabası, eldiven, maske iş kalemlerinden her biri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmış olmasına rağmen söz konusu iş kalemleri için açılan satırları boş bıraktığı, dolayısıyla ihale dokümanına uygun teklif vermediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır