aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, ancak sadece idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapmaları gerektiğinin de belirtilmesi gerektiği ve bu itibarla idarece önemli maliyet bileşenlerinin belirlenerek teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihale kapsamında ise, yukarıda yer verilen İdari Şartname düzenlemesinde bahse konu artık günde verilecek yemek ve yol giderine ilişkin düzenleme yapılmadığı tespiti ile birlikte, asgari işçilik maliyeti 3.952.027,63 TL olarak hesaplanmıştır. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen toplam tutarın ise 3.952.358,73 TL olduğu görülmüştür.ihale konusu iş kapsamında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif bedeli sunulmadığı anlaşıldığından, idarece söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

idarece yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu ve başvuru sahine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “0 puan” verilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında hizmet alımı işi yapmamış olan başvuru sahibi istekliye Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “1 puan” daha verilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, “İş sağlığı ve güvenliği personeli dakika maliyetini” açıklamak için İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli hizmet sözleşmesini sunduğu, “temel ilkyardım eğitimi ücreti” maliyetinin kendilerine ait ilk yardım eğitim merkezi tarafından sertifikalandırılarak 1000 TL tutarında yazışma ve kırtasiye gideri olacağının beyan edildiği, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin herhangi bir ek maliyet getirmeyeceği sadece sertifika basım ücretinin 450,00 TL olacağının beyan edildiği, Sağlık muayenesi tetkik ve tahlilleri” ve “Tetanos Aşısının Temini ve Personellere Uygulanması” maliyeti için proforma fatura sunduğu, proforma fatura üzerinde meslek mensubu beyanı ve kaşesi bulunmadığı

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısından önemli teklif bileşeni ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmadığı, bu sebeple araç giderleri kapsamında hangi maliyetlerin açıklanması gerektiği hususunun ve araçların tümü için açıklama istenip istenmediğinin açık ve net şekilde idarece belirlenmediği tespit edilmiştir. Bu durumda, idarece önemli teklif bileşenlerinin yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının bu kapsamda yeniden yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

KİK işçilik hesaplama modülü üzerinde yapılan hesaplamada, birim fiyat teklif cetvelinin 14’üncü satırında yer alan [İdari Personel(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)] iş kalemi için asgari işçilik tutarının 10.215,36 TL, 15’inci satırında yer alan yer alan [İşletmeci-Bakımcı(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)] iş kalemi için asgari işçilik tutarının 78.317,76 TL, 17’nci satırında yer alan yer alan [Düz İşçi-Engelli(Brüt asgari ücretin %20 fazlası)] iş kalemi için asgari işçilik tutarının 5.613,44 TL, ihale konusu işte toplam asgari işçilik maliyetinin ise 9.488.542,51 TL olduğu ve ihalede gerek birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemler bazında, gerekse toplam asgari işçilik maliyeti dikkate alındığında asgari işçilik maliyetinin altında teklif bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet ve ekinde yer alan hesap cetveli incelendiğinde, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen sayıda ve nitelikte personelin işçilik maliyetlerinin hesaplandığı, söz konusu bedel üzerinden %4 oranında sözleşme ve genel giderlerin de hesaplanarak maliyete eklendiği, firma karı olarak 136.647,58 TL’nin de eklenmesi sonucunda yaklaşık maliyetin 13.801.405,96 TL olarak hesaplandığı anlaşılmış olup irtibat bürosuna ilişkin giderlere yönelik herhangi bir maliyetin ayrıca öngörülmediği

İş Ortaklığının hem pilot ortağı hem de özel ortağı tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan iş deneyim belgesi ve sözleşmede yer alan işlerin idarece tanımlanan benzer işe uygun olmadığı görüldüğünden idarece anılan İş Ortaklığının teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Anılan İş Ortaklığının teklifinin ortakların iş deneyiminin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hususunda idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu

araçlar için yapılan kira sözleşmesinde MTV, fenni muayene, egzoz gideri vb. giderleri için 2017 yılında oluşacak enflasyon farkının dâhil edilmediği iddiasına gelince, tekliflerin ihale tarihi itibariyle geçerli fiyatlar üzerinden oluşturulmakta ve yapılan açıklamaların ve değerlendirmelerin de bu tarihteki fiyatlar esas alınarak yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’uncu maddesinde yer alan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların kullanılması halinde fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması gerektiği yönündeki açıklaması da bu duruma işaret etmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafında da ihale tarihi itibariyle geçerli tarifeler esas alınarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca ihale konusu işte fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir. Fiyat farkı verileceği düzenlenen bir işte, tekliflerin sözleşme süresi boyunca gerçekleşecek muhtemel değişiklikleri kapsayacak şekilde hazırlanmasının gerek olmayıp, bu değişiklikler fiyat farkı yoluyla hesaplanmakta ve ilgisine göre yükleniciye ödenmekte veya yükleniciden kesilmekte olduğu

aşırı düşük teklif açıklamasında ihale konusu işte kullanılacak aracın kiralanmasının öngörüldüğü ve kira maliyetine ilişkin bir fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin anılan Tebliğ açıklamasına uygun olarak meslek mensubu beyan ve imzasını içerdiği görülmüş olup, söz konusu fiyat teklifinin istekli tarafından teklif edilen fiyatla sözleşme konusu işin yürütülebileceğini göstermesi bakımından muteber bir belge olarak kabul edilmesi gereğinden hareketle, aracın plaka ve ruhsat bilgilerinin belirtilmesinin ve araç sigortası için sunulan belgenin fiyat teklifiyle açıklanan araca ait olmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeme gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

fatura sunulmayan yıl olan 2015 yılına ait iş hacmi değeri sıfır olarak kabul edilerek, belgeleri sunulan 2014 yılı ve sunulmayan 2015 yılının ortalaması üzerinden hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Buna göre hesaplama yapıldığında Ltd. Şti.nin hissesine düşen 2014 yılı faturalarının güncellenmiş toplam tutarının 2’ye bölünmesi neticesinde ulaşılan tutar olan 1.690.435,45 TL’nin (3.380.870,91 TL/2) anılan firmanın İş Ortaklığı’ndaki hissesine (%60) göre sağlaması gereken iş hacmi değeri olan 1.606.526,36 TL’yi (22.312.866,16 TL teklif bedeli x %12 x % 60) karşıladığı tespit edilmiştir.