idare tarafından Teknik Şartname’de hastalık, mazeret ve sıhhi izin vb. nedenlerle personelde eksilme olması durumunun düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nda ise yüklenicinin idarenin talebine rağmen Teknik Şartname’de belirlenen sayıda personeli çalıştırmaması halinde (yıllık izin, vizite hariç) ceza öngördüğü belirlenmiştir. Bu durumda ihale dokümanında yapılan düzenlemenin yıllık izinli personel yerine başka personel getirilmesi anlamına gelmediği, işin gereklerini doğru şekilde ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamak amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır.

İhale dokümanında, ihale konusu işin niteliğine göre bu iş kapsamında çalışacak personel arasında 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20’nci maddesinde belirtilen sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların bulunmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı, isteklilerin ihale dokümanında belirlenen sayıdan fazla Hazinece primleri ödenecek kişiler çalıştıracağını beyan etmesinin ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabetin sağlanmasını temin etmek ve bu durumu korumak ilkelerine aykırılık oluşturacağı, bu nedenle istekliler tarafından sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamında Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

aşırı düşük teklif sorgulamasında, idarelerce teklifte önemli görülen bileşenlerin tespit edilerek, teklifi aşırı düşük olan isteklilerden bu bileşenlere ilişkin olarak açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak idare tarafından aşırı düşük teklif sahibi olan isteklilere gönderilen yazıda sadece araç giderinin teklifin önemli bileşeni olarak belirlenmesi karşısında araç giderlerine bağlı diğer giderlerin (muayene giderleri, periyodik bakım giderleri, amortisman giderleri, sigorta giderleri, lastik giderleri vb.) hangilerinin açıklanması gerektiğine yönelik tespitin isteklilerin takdirine bırakıldığı anlaşılmıştır. İhale konusu işte bu kapsamda içerisinde tür ve kapsam itibarıyla farklılık arz eden çeşitli maliyet bileşenleri bulunan araç giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının ne şekilde sunulacağı, hangi bileşenlerin açıklanacağı net olmadığından aşırı düşük teklif sorgulaması işlemlerinin sağlıklı şekilde sonuçlandırılamayacağı görülmektedir.

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu idare tarafından hesaplanan asgari işçilik maliyetinin 10.649.471,50 TL olduğu, inceleme kapsamında KİK işçilik modülü esas alınarak yapılan işçilik hesaplamasında asgari işçilik maliyetinin 10.649.471,50 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının ise 10.639.968,65 TL olduğu ve asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı bu itibarla idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un yukarıda yer verilen hükmü ile yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, yapılacak ödemede fiyat teklifindeki toplam tutarların dikkate alınacağı, dolayısıyla fiyat teklifi içeriğinde her bir kalem için teklif edilen birim fiyatların bir kuruşun altında olmasının, fiyat teklifinin mevzuata aykırılığı sonucunu doğurmayacağı ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinin genel toplamın kuruş hanesinin altı rakamlı olduğu, buna göre, fiyat teklifleri genel toplamının ondalık kısmında bir kuruşun altında bir bedelin yer almasının, dolayısıyla işlem sonuçlarında ve ödeme aşamalarında geçerli olmayan bir tutar üzerinden fiyat teklifi düzenlenmesinin 5083 sayılı Kanun’a aykırı olduğu anlaşılmış ve bu nedenle bahsi geçen isteklinin açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

pilot ortağı tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan sözleşmenin konusunun telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, telekomünikasyon altyapısının işletilmesi, tanıtım ve sunum faaliyetlerine ilişkin destek hizmetine yönelik personel istihdamı olduğunu belirtmiş ve söz konusu destek hizmetinin ihale konusu işin tanımında yer alan destek hizmeti ile aynı nitelikte olduğunu iddia etmiştir. Ancak ihale konusu işin tanımında yer alan destek personel çalıştırılması kavramının çerçevesi belirlenirken, ihale dokümanında söz konusu destek personelin ne iş yapacağı ve hangi unvanlardaki personelin destek personel olarak istihdam edileceği dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği

idarenin iptal gerekçelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; işin yaklaşık maliyeti 1.080.545,90 TL iken, bu iş için ayrılan ödenek tutarının 800.000,00 TL olduğu, dolayısıyla ödenek tutarının hem yaklaşık maliyetin hem de ihaleye sunulan tekliflerin altında olduğu, kaldı ki bu yaklaşık maliyet tutarı ve verilen tekliflerin 2015 yılının ikinci döneminde geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplandığı, ihale tarihinden sonra 2016 yılının ilk döneminde geçerli olmak üzere asgari ücretin yaklaşık % 30 artması sonucunda personele verilecek fiyat farkından dolayı mevcut ödeneğin iyice yetersiz kalacağı anlaşıldığından yeterli ödeneği olmayan söz konusu ihalenin bu gerekçe ile idarece iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kurum kayıtlarına alınan bilgi ve belgeler incelendiğinde, yaklaşık maliyeti 7.562.782,69 TL olan söz konusu işte işçilik giderlerinin yaklaşık maliyete oranının %70’ten fazla olduğu, ayrıca çalışacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği ve çalışma saatlerinin tamamını idare için kullanacağı anlaşılmış olup, bahse konu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu belirlenmiştir. Bu itibarla iş deneyim belgesi tutarının tamamının esas alınması gerekmekte olup, bahse konu tutar teklif edilen bedelin %15’ini karşıladığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.