İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu, İdari Şartname’nin “teklif fiyat dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde sadece çalışacak personele verilecek ücret ile ayni ve nakdi yardımlara ilişkin giderlere yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde ise söz konusu işçilik giderleri haricinde ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak, araçlar için birim fiyat teklif cetvelinin 9, 10, 11, 12. ve 13’üncü satırında toplam 23 adet farklı nitelikteki araçların aylık kira bedeli için (toplam iş süresi 36 ay) birim fiyat teklif edilmesini teminen satır açıldığı, teknik şartnamede söz konusu araçlara ilişkin yakıt giderinin idare tarafından karşılanacağının, araçların yakıtı dışındaki tüm giderlerin ise ayrıntılı olarak yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyat dahil olacak tüm giderlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmekte ise de mevcut İdari Şartnamenin 25’inci maddesi, birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde teklif vermeye engel herhangi bir husus içermediği

ihale konusu iş kapsamında mesai saati dışında eğitim verileceğine dair İdari Şartname’de bir düzenlemeye yer verilmediği birim fiyat teklif cetvelinde de bir maliyet kalemi olarak belirlenmediği, ayrıca idare tarafından verilen cevap yazısında da “…6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında verilecek eğitimler söz konusu Kanunun 17’nci maddesinin 7’nci bendine göre “eğitimlerde geçecek süre çalışma süresi sayılacak olup haftalık çalışma süresinin üzerine çıkılmayacağından fazla çalışma yaptırılmayacaktır” ifadelerine yer verildiği, eğitim saatlerinin çalışma saatinden sayılacağının da idare tarafından cevap yazısında belirtildiği

Şti.nin EKAP üzerinden yapılan sözleşme sorgulamasından ihale ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun’a göre imzalamış olduğu 7 sözleşme bulunduğu, sözleşme bedelleri toplamının 20.820.446,94 TL olduğu, iki şirketin sözleşme bedelleri toplamının 21.210.526,94 TL olup söz konusu tutarın yaklaşık maliyetin iki katından fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olduğu için anılan istekliye puan verilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

araçların akaryakıt tüketim miktarlarının yetkili servisler tarafından verilen yazılarla tevsik edildiği, toplam tüketilecek akaryakıt miktarının mevcut güzergah mesafesi esas alınarak hesaplandığı, güzergah değişikliğinin kesin olarak yapılacağının söylenemeyeceği, dolayısıyla bu hususun maliyete yansıtılmaması nedeniyle açıklamanın reddedilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle akaryakıt tüketim miktarlarına ilişkin açıklamanın kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.