isteklinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 2’nci engelli işçiden elde ettiği maliyet düşürücü avantajı teklifine yansıtabilmek için anılan cetvelin 7’inci satırında yer alan su tesisatçısı için engelli personel ücreti üzerinden vermiş olduğu (asgari ücretin %8 fazlası) 2.218,93 TL fiyat teklifinin sözleşme gideri ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik birim fiyatının (2.570,08 TL) altında olduğu tespit edilmiştir. Böylece, başvuru sahibinin anılan iş kalemine ihale dokümanına aykırı bir şekilde teklif verdiği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin ön koşulunun, idarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama istenmesine ilişkin yazılarda, açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin herhangi bir tereddüt doğurmayacak ve bütün istekliler tarafından eşit şekilde anlaşılacak şekilde net olarak ifade edilmesi olduğu, aksi durumda idarece objektif bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmayacağı,

Şirketinin %20 hisseye sahip olması hasebiyle karşılaması gereken ciro tutarının 538.473,60 TL olduğu, isteklinin 2014 yılına ilişkin SMMM onaylı gelir tablosunu sunduğu, 2014 yılına ilişkin net satışlar tutarının istenen ciro kriterini karşılamaması sebebiyle 2013 yılına ilişkin net satışlara bakıldığı, isteklinin 2013 yılına ilişkin net satışları dikkate alındığında, bu iki yıla ilişkin parasal tutarın ortalamasının pilot ortağın ciro kriterini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı

istekliler tarafından teklif edilmesi gereken ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma ve yemek gideri dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin 4.740.352,02 TL, başvuru sahibinin teklifinin ise 4.739.696,62 TL olduğu, Tebliğ açıklamaları doğrultusunda ihale konusu hizmet alımı için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin teklifinin ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı dikkate alındığında idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden dahi başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği, yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında da asgari işçilik maliyetini sağlamadığı ve ihale dokümanına aykırı olarak teklif sunduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma kararının yerinde olduğu

isteklilere gönderilen açıklama istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerekirken idare tarafından söz konusu isteklilerden tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen farklı bileşenlere ilişkin açıklama istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup, somut durumda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin değerlendirmenin eşit muamele ilkesine uygun şekilde yapılabilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aynı teklif bileşenlerinin belirtildiği bir aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ile yeniden açıklanma istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği

fiyat teklifinin toplam tutardan oluşmaması, toplam tutarı oluşturan gider kalemlerinin birim maliyetlerinin gösterilmesi, yakıt giderleri, kasko, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, bakım-onarım, lastik değişimleri, zorunlu koltuk sigortası vb. giderlerin bulunması, servis şirketlerinden belgelendirilme yapılması durumunda dahi fiyat teklifinde fiyatı oluşturan harcama kalemlerinin gösterilmesinin zorunlu olduğu, yakıt giderlerinin EPDK tarafından yayımlanan yakıt fiyatlarına göre hesaplanmış ve belgelendirilmiş olması, servis hizmetinde çalıştırılacak şoför giderlerinin de fiyat teklifinde belirtilmiş olması gerektiği iddiasına yönelik yapılan incelemede, maliyet analiz cetvelinde söz konusu giderlerin ayrı ayrı hesaplamasının yapılmasına rağmen, proforma faturada bir kişi için 26 gün gidiş dönüş teklif bedelinin 47,22 TL, 23 kişi için 36 ayda toplamda 39.098,16 TL bedel öngörüldüğü,anılan kalemlere ilişkin tutarların proforma faturada ayrı ayrı gösterilmediği anlaşılmakla birlikte ne ihale dokümanında ne de aşırı düşük teklif sorgulama yazısında personel servis aracı maliyetine dâhil edilecek giderlerin belirlenmediği, bahse konu ihalede çalıştırılacak olan personelin ulaşımının ihalede asli bir iş olmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, araca ilişkin amortisman veya kiralama bedeli, akaryakıt, bakım onarım, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, kasko, lastik değişimleri, zorunlu koltuk sigortası, şoför giderleri vb. giderlerin proforma faturada ayrı ayrı belirtilmesinin gerekmediği

Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ açıklamaları, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğinden, yürürlük tarihinden itibaren etkili olacaktır. Buna göre, eşit tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

engelli işçiden elde edeceği maliyet düşürücü avantajı teklifine yansıtabilmek amacıyla birim fiyat teklif cetvelinde 5 sıra nolu iş kalemine (Personel Hizmet Alımı (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)) sözleşme gideri ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik birim fiyatının (2.381,90 TL) altında teklif verdiği (2.110,39), haliyle toplam teklif tutarının da (13.410.228,36 TL) sözleşme gideri ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (13.420.002,72 TL) altında kaldığı tespit edilmiştir. Hal böyleyken, başvuru sahibinin anılan iş kalemine sözleşme gideri ve genel giderler dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik birim fiyatının altında ve ihale dokümanına aykırı bir şekilde teklif verdiği anlaşılmış olup bu yönüyle idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu

İş Ortaklığı ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği her bir ortağı tarafından şikâyete konu ihaleye ait ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında yüklenimde bulunulan toplam iş tutarının 10.883.215,49 TL olduğu anlaşıldığından idarece yapılan puanlamanın hatalı olduğu ve anılan istekliye puan verilmemesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup ilgili Yönetmelik’in (a) bendinde yer alan hüküm gereği başvuru sahibine “2 puan” verilmesi gerektiği