şirketin infisah etmesi halinde infisah eden şirkete ait iş deneyim belgelerinin hiçbir surette kullanılamayacak olması, uzmanlaşma esasına dayalı faaliyet alanına göre bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda, hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle, bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda; bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin, belgelerin ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılmasına cevaz verilmesi hakkaniyet gereği olup, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceğinin kabulü

ihale doküman düzenlemelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenmiş ve her yıl 14,5 gün olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 16,5 gün olarak düzenlemesinin ve 24 gün hafta tatilinde 80 personelin toplam 1920 gün çalıştırılacağının düzenlenerek birim fiyat teklif cetvelinde “Şoför ve Destek Personeli (Pazar Çalışması)” şeklinde satır açılmasının Kamu İhale Mevzuatı ve 4857 sayılı kanunun 46’ncı maddesine aykırı olduğu, KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının ve düzenlemenin mevcut haliyle sağlıklı bir değerlendirmenin yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden “ihalenin iptaline” karar verilmesinin uygun olduğu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olup olmadığının tespitinin ilk oturumda yapılmadığı, ilk oturum kapatıldıktan sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teklif zarfının açıldığının anlaşıldığı, ihale komisyonunca yapılan bu işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu ve 36’ıncı maddelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereği istekliler önünde yapılması gereken (ilk oturumda) söz konusu işlemin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı ve belirlenen aykırılık sebebiyle ihalenin ilk oturumunun yeniden canlandırılmasının ve ihalenin de bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı

kısmî bölünmede bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceği; bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılabileceği, faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda ise bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımının sona ereceği

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, işçilik kalemleri için istekli tarafından %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyeti tutarında teklif verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 2 adet binek otomobil için ise 1.672,00 TL tutarında fiyatın teklif edildiği, söz konusu tutarın asgari işçilik maliyeti ile toplanması sonucu teklif tutarına ulaşıldığı görülmüş olup idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığından bahse konu isteklinin teklifinin bu yönüyle uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı anlaşılmıştır. idare tarafından sınır değer tespitinin yapılmaması ve sınır değerin altındaki tekliflerden aşırı düşük teklif sorgulamasının istenilmemesinin 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesine ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği

İhale Servisi tarafından yapılan toplam 138 usta, şoför, operatör, işçi ve formen olmak üzere 12 ay süreli hizmet alımı işinin personel gideri ile 50 adet saplı kazma, 50 adet saplı kürek ve 2 adet misinalı tırpandan oluşan malzeme giderinden oluştuğu ve başvuru sahibi de dâhil olmak üzere teklifi sınır değerinin altında kalan isteklilerden sundukları aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istendiği görülmüştür. İdarece teklifi aşırı düşük olan isteklilere tebliğ edilen sorgulama yazısına bakıldığında, sorgulama yazısının teklifte önemli olarak görülen bileşenleri içermediği, bunun yerine teklifin düşük olmasına neden olan maliyet bileşenleri ifadesini içerdiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle, söz konusu sorgulamanın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesi ileHizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde yer alan hükümlere ve İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye uygun yapılmadığı

aşırı düşük teklif sorgulamalarında açıklanması istenecek önemli teklif bileşenlerini belirleme yetkisinin ihaleyi yapan idareye ait olduğunun anlaşıldığı, idarenin de başvuru konusu ihalede aşırı düşük sorgulama yazısında ihale konusu işte kullanılacak araçların kasko giderini önemli teklif bileşeni olarak belirlediği, bu itibarla başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında araçların kasko giderine ilişkin tevsik edici belge sunması gerektiği, ancak yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından araçların kasko giderine ilişkin herhangi bir belge sunmadığı görüldüğünden anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının ihale komisyonu tarafından uygun bulunmayarak, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabul edilmesinin gerektiği ve başvuru sahibinin teklif zarfında sunulan tüm belgelerin teklif vermeye yetkili şirket müdürü tarafından imzalandığını ikrar ettiği anlaşıldığından; başvuru sahibi tarafından ihale dosyasında sunulan teklif mektubu ile diğer evrakın yetkili kişi tarafından imzalandığının ve teklif mektubunun bağlayıcı olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, “dosya üzerindeki imzalar ve birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli üzerindeki imzalar ile noter onaylı imza sirküleri arasında farklılık olduğu kanaatine varıldığından ihale dışı bırakılmasına” gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı

idarece Teknik Şartname’nin “Zabıta Destek Personeli Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin “Haftalık Çalışma Süresi” kısmında, söz konusu personeller için görevin ifası sırasında, fazla mesai yapılması gerekmesi durumunda, personele fazla mesai ücretinin ödenmeyeceği şeklindekidüzenlemenin hem Tebliğ açıklamalarına hem de 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41’inci maddesine açıkça aykırı olduğu, bu itibarla, söz konusu düzenlemenin hem isteklilerin tekliflerin sağlıklı oluşturmalarına engel olacağı, hem de söz konusu ihalenin ifası sırasında da sorunlar ortaya çıkaracağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmüş olup, bahse konu ihalenin iptali gerektiği