İşçilik Hesaplama Modülü”nün kullanılarak ilgilisine göre tekliflerinin oluşturulması ve değerlendirilmesinin zorunlu tutulması karşısında, işçilik hesaplama modülünün yanlış hesaplama yaptığından bahisle bu modül kullanılarak teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı gibi işçilik hesaplama modülü kullanılarak ortaya çıkan hesaba uygun olarak teklifleri değerlendiren idarelerin işlemlerinin mevzuata aykırılığından bahsedilemeyeceği

İdarece yaklaşık maliyetin tespiti için piyasada faaliyet gösteren firmalardan fiyat teklifi alındığı ve bu fiyat tekliflerinin ortalaması dikkate alınarak yaklaşık maliyetin belirlendiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca idareler yaklaşık maliyetin belirlenmesinde herhangi bir sıralamaya tabi olmadan belirtilen usullerden herhangi birini seçmek suretiyle yaklaşık maliyeti belirleme imkanına sahip olduğu göz önüne alındığında idarenin piyasa fiyat araştırması yaparak yaklaşık maliyeti belirlemesinin mevzuata uygun olduğu

idarece yapılan güncelleme neticesinde belirlenen 7.837.139,64 TL yaklaşık maliyet tutarının altında, ancak engelli işçi dikkate alınmaksızın bulunan 7.124.672,40 TL tutarındaki ihalede teklif edilmesi gerekli sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin üzerinde fiyat çeşitliliğinin oluşmadığı, ayrıca asgari sayısı mevzuatta belirtilenden daha fazla engelli işçinin de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılabileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 5 inci maddesi hükmü uyarınca başvuru konusu ihalede rekabet ilkesinin gerçekleşmediği anlaşıldığından, idarenin rekabete ilişkin ikinci iptal gerekçesinin de yerinde olduğu

itirazen şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususlar nedeniyle idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesi işlemi ortadan kalkmayacağı için başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması söz konusu olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, işbu itirazen şikayet başvurusu kapsamında öne sürülen hususlar bakımından başvuru sahibinin korunmaya değer hukuki menfaati bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvurunun ehliyet yönünden reddi gerektiği

yüklenici tarafından sağlanması beklenen sarf malzemesi niteliğindeki temizlik malzemeleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, ihalenin şikayete konu olan kısmına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde malzeme giderleri ile ilgili ayrı bir satır açılmadığı, dolayısıyla dokümandaki listelenen demirbaş makine ve ekipman dışında ihtiyaç duyulabilecek ekipmanların yüklenici tarafından karşılanmasının beklenmesi halinde bile bu ekipmanların sarf malzemesi olamayacağı ve bu ekipmanlar ile ilgili giderlerin %4 sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan “amortisman” içinde değerlendirileceği hususları birlikte ele alındığında, dokümandaki söz konusu çelişkili düzenlemelerin teklif sunulmasına engel teşkil edecek nitelikte olmadığı

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin tanımının “malzemeli olarak öğle ve akşam yemeği” olduğu, inceleme konusu ihalede benzer işin “malzemeli olarak yemek pişirilmesi hizmeti ile her türlü yemekhane hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” olduğu, ayrıca idarenin başvuru sahibinin itirazına cevabi yazısından da anlaşılacağı üzere iş deneyim belgesinin ait olduğu ihale ile şikâyete konu ihalede benzer işin malzemeli olarak yemek pişirilmesi hizmeti ile her türlü yemekhane hizmetlerinin benzer iş olarak belirlendiği, anılan pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımı kapsamında yer alan işlerden olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin tanımının “pansiyonda çalıştırılmak üzere 1 aşçı ve 4 adet temizlik personeli” olduğu inceleme konusu ihalede ihale konusu işin “Alakart Lokantasında 12 ay süresince 4 kişi ile İşçi Lokantasında 12 ay süre ile16 kişi, (kampanya döneminde 3 ay süre ile ilave 4 kişi eklenecektir.)” olduğu, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösterdiği, personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer nitelik taşıdığı anlaşılmış olup, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerine konu işlerin herhangi bir ayrıştırma yapılmasına gerek olmaksızın bahse konu ihalede ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olduğu ve anılan belgelerdeki tutarların tam olarak değerlendirilmesi gerektiği

fiyat tekliflerinin taşıması zorunlu unsurları arasında meslek mensubu beyanı da yer almakta olup, söz konusu beyanın fiyat teklifinin kurucu bir unsuru olduğu ve belge üzerinde eksiksiz ve doğru şekilde yer alması gerektiği, fiyat teklifinin dayanağı olan (Ek-0.5) ve (Ek-0.6) tutanaklarının da esasen aşın düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulma zorunluluğu bulunmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı

Kamu İhale Kurumu işçilik modülü ile yapılan hesaplama neticesinde, istekliler tarafından teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin nakdi olarak belirlenen yemek, yol, sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil toplam 5.255.549,57 TL, başvuru sahibinin teklifinin ise 5.252.292,57 TL olduğu görülmüştür. Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları doğrultusunda ihale konusu hizmet alımı için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan isteklilerin teklifinin ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı