sözleşmede işverenin her ayın ücret ödemesini pursantajlar esas alınarak mali durumuna göre fatura karşılığı ödeyeceğinin ifade edildiği görülmüştür. Ancak teklif dosyası kapsamında sunulan bu işe ilişkin düzenlenen ilk faturanın kesilme tarihinin işe başlama tarihinden 29 ay sonra görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye konu işin süreklilik arz eden bir iş olduğu dikkate alındığında, fatura tarihleri ile sözleşmedeki ödemeye ilişkin madde arasında açık bir uyumsuzluk olduğu

İdari Şartname’nin anılan maddesinin lafzının, isteklilere bahse konu hususun belgelendirilmesi yönünde bir külfet yüklemediği, aynı durumun ihale ilanı ve Teknik Şartname için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, araçların muayene tarihlerinin gecikmiş ve/veya cezalı olmaması yönündeki şartın, ilan/ihale tarihi gibi bir kritere bağlanmamış olması da, bu hususun sözleşme aşamasında gözetilmesi gereken bir nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin muayene geçerlik tarihlerine ilişkin belge ibraz etmemesinin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe teşkil edemeyeceği

ihale komisyonu tarafından, ihalenin 1’inci kısmında açıklamaya esas olacak herhangi bir önemli teklif bileşeninin belirlenmemesi sebebiyle usulüne uygun gerçekleştirilmiş bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yapılmadığı görülmüş olup, bu durumun da sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve sunulan açıklamanın da objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı, bu nedenle ihalenin 1’inci kısmında gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu

ihale komisyonu tarafından, ihalenin 1’inci kısmında açıklamaya esas olacak herhangi bir önemli teklif bileşeninin belirlenmemesi sebebiyle usulüne uygun gerçekleştirilmiş bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yapılmadığı görülmüş olup, bu durumun da sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve sunulan açıklamanın da objektif kriterlere göre değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı, bu nedenle ihalenin 1’inci kısmında gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu

her ne kadar ihale yetkilisi tarafından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi konusunda gerekçeli karar alınmaması işleminin mevzuata uygun olmadığı ve taşıt yardımı hususunun da anılan Bakanlıktan görüş talep edilmesi neticesinde çözüme kavuşturulması gerekmekte ise de yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında, idarece alınan ihalenin iptali kararında mevzuata aykırılık görülmediği kanaatine varıldığından, ihale sürecine ilişkin olarak gelinen bu aşamada söz konusu işlemlerin ihalenin sonucuna bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.