idarece EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, sınır değerin altındaki isteklilerden İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesindeki bileşenler doğrultusunda aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulmasının istenildiği, ancak yazıda teklifi oluşturan ve ayrıntılı açıklama istenilen önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği, bu durumun isteklilerin farklı teklif bileşenleri üzerinden açıklama sunmasına neden olduğu, böylece eşitlik ilkesi gereği aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış olup, idarece önemli teklif bileşenleri (kasko, sigorta, amortisman veya kira bedeli gibi) belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının ve değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Araçlara ilişkin kira giderlerini tevsik etmek üzere, Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli adına düzenlenen ve her iki araç tipine ilişkin kira bedellerinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifi sunulduğu, sunulan bu fiyat tekliflerinin fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu beyanı ile kaşelenerek imzalandığı tespit edilmiş olup sunulan bu açıklamalar kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı

istekliye iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimin yapıldığı ancak isteklinin sözleşme imzalamaya gelmediği gerekçesiyle hakkında yasaklama işlemi tesis edilmesine yönelik olarak; başvuru sahibi isteklinin temsile yetkili kişisinin Abdurrahman Çakan olduğu ve anılan kişi tarafından vekalet verildiği, idarece tebligata muhatap alınan kişinin şirketi temsile yetkili kişilerden biri olmadığı, kişinin müstahdemlerden biri olduğu vs. farz edilse dahi idarece iadeli taahhütlü mektup üzerinde tebligata konu adres olarak gösterilen adresinin isteklinin adres beyanı ile uyumlu olmadığı, nitekim şirketin adres beyanında belirttiği adrese çıkarılan tebligatın istekliye ulaşmadan idareye geri döndüğü anlaşıldığından yapılan tebligatın usulsüz bir tebligat olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak başvuru sahibi istekli hakkında tesis edilen yasaklama işlemi bakımından yapılan incelemede, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde doğrudan yasaklama işleminin başvuru konusu yapıldığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi kapsamında tesis edilen bir işlem olarak yasaklama kararının niteliği ve bu işlemin denetiminin Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum’un görev alanında sayılmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibi hakkında tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi hususu bakımından Kurumun görev ve yetkisinin bulunmadığı, anılan karara karşı İdare Mahkemelerinde dava açılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin haklarında tesis edilen yasaklama işleminin kaldırılması iddiasının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

firmalarının aşırı düşük teklif açıklaması pullar ve fazla mesailer üzerinde hata yapıldığı iddia edilerek reddedildiği halde ihale komisyonu kararında, şoförlerin kaç saat normal-fazla-resmi tatil gün mesai yapacağı belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, fiyat tekliflerini hazırlarlarken maliyet kalemlerini Teknik Şartname hükümlerini esas alarak hazırladıkları, ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında üniversite taşıt tanıtım pulu ile fazla mesaiye ilişkin hususların netleştirilmesine yönelik olarak yaptıkları başvurulara ilişkin olarak net bir cevap alamadıkları ve kendi çabalarıyla hesaplama yaptıkları, kaldı ki taşıt tanıtım puluna ilişkin olarak Kurum tarafından bulunan 350,00 TL’lik maliyetin aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan “12-Genel giderler ve öngörülmeyen giderler” başlığı altında yer alan 730.000,00 TL’lik büyük bir bütçeden rahat bir şekilde karşılanabileceği, bunun yanında fazla mesaiye ilişkin olarak da belirtilen maliyet kalemine ilişkin firmalarının yaptığı hesaplama yanlış olsa dahi aşırı düşük teklif açıklamalarında yer alan “13-Öngörülmeyen fazla mesailer” başlığı altında yer alan 70.000,00 TL gibi bir rakamdan karşılanabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile kendi teklifleri arasındaki fark dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olmayan tekliflerinin kamu yararı adına geçerli kabul edilmesi gerektiği

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, maliyet tablosunda yer verilen (araç maliyetleri, personel maliyetleri, akaryakıt, araç bakım onarım maliyetleri, lastik maliyetleri, sigorta, vergiler, sözleşme giderleri ve muayene giderleri vb.) ile kâr ve öngörülemeyen giderlere ilişkin açıklama sunulduğu, söz konusu açıklama kapsamında istekli tarafından belirlenen 9 aracın 3’ünün isteklinin kendi malı olarak belirlendiği ve söz konusu araçlara ait sunulan serbest muhasebeci mali müşavir kaşeli ve imzalı “Amortisman hesaplama tablosu” başlıklı belgede ve ruhsatlarda araçların model yılının “2015” olarak ve söz konusu araçlardan 1 tanesinin markasının “Mercedes – Benz Sprinter 316 Bluetec Cdı” olarak, diğer ikisinin ise “Mercedes – Benz Sprinter 316 Bluetec” olarak belirtildiği, kiralama yoluyla temin edileceği anlaşılan 6 araca ilişkin olarak ise serbest muhasebeci kaşeli ve imzalı fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu belge incelendiğinde ise araçların model yılının “2015” olarak belirlendiği ve söz konusu araçlardan birinin marka ve modeline “Mercedes Sprinter 316 Cdı” olarak, diğer 5’inin ise “Mercedes Sprinter 316 Cdı Bluetec” olarak yer verildiği, araçlara ait yakıt tüketimini göstermek üzere ise ilgili marka ve modellere ait teknik verilerin ve yakıt tüketim oranlarının yer aldığı ilgili firmaya ait internet sayfası çıktısının sunulduğu ve söz konusu belgede özellik olarak “316 cdı” tanımına yer verilen kısımdaki 100 km’lik şehir içi kullanım mesafesindeki yakıt tüketimine 10.3 litre olarak, 316 bluetec tanımına yer verilen kısımdaki 100 km’lik şehir içi kullanım mesafesindeki yakıt tüketimine ise 9.2 litre olarak yer verildiği ve yakıt maliyetine ilişkin sunulan hesaplamada “Sprinter 316 cdı” başlığı altında yer verilen 1 adet araca ilişkin yakıt tüketim hesabının 100 km’deki 10.3 litre yakıt tüketimi üzerinden, “Sprinter 316 cdı bluetec” başlığı altında yer verilen 8 adet araca ilişkin yakıt tüketim hesabının ise 100 km’de 9,2 lt yakıt tüketimi üzerinden esas alındığı görülmüştür.

Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bakım giderleri ile kiralık araçlara ilişkin sunmuş olduğu fiyat tekliflerinde tarih ve sayı bulunmadığı, bu durumda fiyat teklifinin tutanaktan sonra düzenlenmiş olup olmadığının tespitinin yapılamayacağı ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine göre idarenin tutanakları isteme yetkisi dikkate alındığında fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların idare tarafından istenerek fiyat teklifi tutarının uygunluğu ile tarihlerinin kontrol edilmesi ayrıca bu tutanakların mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İdari Şartname’de her ne kadar araçların tevsik edilme yolları sayılmış olsa da araçların kendi malı olma zorunluluğunun olmadığı açık bir şekilde düzenlendiğinden teklif kapsamında isteklilerden araçlara ilişkin belgelendirmenin istenemeyeceği, başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında eşit muamele ilkesi gereği yapılan inceleme neticesinde Şti.nin makine teçhizat evraklarının tevsik edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 991.020,00 TL olduğu, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre bu tutarın %30’undan aşağı olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunması gereken asgari iş deneyim belgesi tutarının 297.306,00 TL (991.020,00×0,30=297.306,00) olması gerektiği, teklif dosyasında sunulan iş bitirme belgesinin toplam tutarının 3.933.593,60 TL tutarında olduğu ve anılan isteklinin söz konusu işin %25’lik kısmını gerçekleştirdiği, bu kapsamda isteklinin iş bitirme belgesinde yararlanacağı belge tutarının 983.398,40 TL (3.933.593,60×0,25=983.398,40) olduğu, bu tutarın güncelleme yapılmadan bile asgari karşılanması gereken 297.306,00 TL tutarını fazlasıyla karşıladığı anlaşılmıştır

mevcut iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olmayan iş deneyim belgeleriyle elde edildiği iddiasına yer verilmiştir. Kamu İhale Mevzuatı açısından sadece inceleme konusu ihale kapsamındaki ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirme yapılabileceğinden hareketle başka bir ihaledeki bilgi ve belgelerin incelenen ihale için dikkate alınamayacağı, kaldı ki incelemeye konu ihale işlem dosyası içerisinde de söz konusu iş deneyim belgelerinin uygun olmayan iş deneyim belgeleriyle elde edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılamadığı ve bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.