isteklinin araç takip cihazı giderlerini tevsik için A.Ş. tarafından düzenlenen fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifinin “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak kaşeleme işleminin yapıldığı, fiyat teklifinde hat bedeli ve araç takip sistemi için 1 adet üzerinden fiyat alındığı hazırlanan tabloda teklif tutarı araç sayısı ile çarpılarak toplama ulaşıldığı görülmüş olup açıklamanın bu hali ile kabul edilebilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk, Ferdi Kaza Koltuk ve Kasko Sigortası maliyetine ilişkin olarak (zorunlu trafik sigortası gideri) Ltd. Şti. tarafından verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifi üzerinde Sigorta A.Ş. İç Anadolu Bölge Müdürlüğü kaşesi ve üzerinde iki adet imza ile Ltd. Şti. kaşesi ve üzerinde bir adet imzanın yer aldığı, ancak söz konusu imzaların hangi unvana ve kişi adına ait olduğunun belirtilmediği görülmüştür.

Araçlara ait güzergâh izin belgesinin temini için belediyeye ödenecek harç ücretinin maliyet bileşenleri içerisinde yer alması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan isteklilerden açıklanması istenen önemli teklif bileşenleri arasında güzergâh izin belgesine ilişkin bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla istekliler tarafından açıklamaları kapsamında buna yönelik bir tevsikin yapılmasının da istenemeyeceği, kaldı ki ihale üzerine bırakılan istekli tarafından işin yürütümünde kullanılacak araçların temini için kiralama yoluna gidildiği, bu kapsamda idarenin söz konusu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhale konusu işin “personel taşıma” işi olması sebebiyle ihale konusu işte kullanılacak araçlar için yakıt, şoför ve sigorta giderinin önemli bir maliyet unsuru olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 25 aracın her biri için sunulan fiyat tekliflerinde yakıt, şoför ve sigorta giderlerinin tutarlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerekirken söz konusu giderlerin toplam tutarının teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yakıt ve sigorta giderine ilişkin ayrıca tevsik edici herhangi bir belgede sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde olmadığı

tüzel kişinin ortaklarının kimler olduğu bilgisi dışında ayrıca her bir ortağın hissesini gösteren ticaret sicili gazetesi/gazeteleri veya diğer belgelerin sunulması mevzuatta istenilmediğinden, başvuru sahibi isteklinin İdari Şartname uyarınca teklif dosyası kapsamında sunduğu ticaret sicili gazetesi’nin, şirket ortaklarını ve temsil ve ilzama yetkili olan kişiye ilişkin son durumu gösteren belge niteliğinde olduğu ve anılan Şartname düzenlemesinde istenilen bilgileri içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında teklifte önemli olan bileşenler arasında sayılmayan bileşenlere ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerce açıklama yapılmasına ve bu bileşenler ile ilgili olarak ayrı ayrı isminin belirtilerek bedel öngörülmesine gerek bulunmamakla birlikte “firma karı ve öngörülmeyen diğer giderler” adı altında başvuru sahibi isteklinin tarafından 759.480,77 TL bedel öngörüldüğü de dikkate alındığında, teklifte önemli olan bileşenler arasında sayılmayan ring servisini gerçekleştirecek araçların personel maliyetleri, araçların bakım onarım maliyetleri, sigorta maliyetleri ile motorlu taşıtlar vergisi ve araç muayene giderleri ile ilişkili iddiaların reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

isteklinin .. yıllarına ilişkin olarak yapılan hesaplamada, cari oranının 0,86069 olarak, öz kaynak oranının 0,13187 olarak ve kısa vadeli banka borçları olmadığı için kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olarak hesaplandığı, cari oran ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriterleri sağladığı, ancak öz kaynak oranının 0,15’ten az olduğu için İdari Şartname’de istenen kriteri sağlamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

istekli tarafından ihalenin son kısmı olan 3’üncü kısmına ilişkin toplam satırına sadece ilgili kısmın tutarı yazılması gerekirken ihalenin tüm kısımlarına ait toplam tutarın yazıldığı, yazılan bu tutarın üzeri yazılan tutar görülebilecek şekilde tek çizgi ile çizildiği, bu haneye sehven yazıldığı açıkça anlaşılan rakamın altına ise sadece ilgili kısmın toplam tutarının doğru bir şekilde yazıldığı ve böylelikle ihalenin her 3 kısmına ilişkin toplam tutarın elde edilmiş olduğu, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutarın da istekliye ait teklif mektubu üzerinde bulunan gerek yazı ile gerekse de rakam ile birbirine uygun olarak yazılan teklif tutarı ile uyumlu olduğu görülmüştür.