isteklinin iş deneyime konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu, bu nedenle her bir kısmın ayrı ayrı sözleşmeye konu olacağı bu yüzden sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmayacağı iddiası ile ilgili olarak da; EKAP’ta yapılan inceleme sonucunda söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre yapıldığı ve kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Kaldıki Kamu İhale Genel Tebliği’nin Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 16.4’üncü maddesi uyarınca da kısmi teklife açık olan mal ve hizmet ihalelerinde kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacağına imkan verdiği de açıktır. Bu nedenle mal ve hizmet alımı ihalelerinin kısmi teklife açık olup olmamasının iş deneyim belgesi açısından bir öneminin olmadığı göz önüne alındığında sunulan iş deneyim belgesinin tutar, içerik ve düzenleniş şekliyle mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesinin ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşımasının gerekli olduğu

6 teklifin 8.037.878,71 TL tutarındaki sınır değerin altında kaldığı ve teklif bedellerinin 2.961.759,84 TL ile 4.026.936,96 TL arasında sıralandığı dikkate alındığında yaklaşık maliyetin gerçekçi olmadığının anlaşıldığı, aynı zamanda tek geçerli teklif olarak kalan 8.042.557,20 TL tutarındaki teklifinin ise 4.678,49 TL farkla sınır değere çok yakın olduğu, bu durumun ihalede güvenirliği, gizliliği zedelediği ifade edilerek ihale iptal edilmiştir. Diğer bir ifadeyle kamu yararı, kaynakların verimli kullanılması ve rekabet ilkeleri gereği idare tarafından takdir yetkisinin kullanılarak ihalenin iptal edildiği görülmüş olup, idarece yapılan işlemin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

İdari Şartname düzenlemeleri uyarınca isteklilerin başvuru veya ihale teklif dosyasında esas olarak belgelerin aslını sunmaları gerektiği, istekli tarafından belgenin aslının sunulmasının tercih edilmediği durumlarda belgelerin aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veyahut idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri düzenlenmiştir. İhaleyi yapan idarece “aslı idarece görülmüştür” şerhinin idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu konuda görevlendirilmiş personelince düşülmesi gerekmektedir.

istekli tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen akü giderine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı, ihale konusu işte çalıştırılacak 16 adet otobüs ve 30 adet midibüsün yakıt tüketimini tevsiken sunulan,Şti. tarafından düzenlenen ortalama akaryakıt tüketimi beyan yazısında araçların model veya markalarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği dolayısıyla akaryakıt tüketim miktarlarının hangi araçlara ait olduğu anlaşılamadığı ve açıklamanın bu hali ile de mevzuata uygun olmadığı,

İdarenin, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verdiği, bu bileşenleri teklifi sınır değerin altında kalan yedi isteklinin tamamı için aynı unsurları içerecek şekilde belirttiği ve mevzuatta önemli teklif bileşenlerini belirlemek için kullanılacak herhangi bir yöntem olmadığı, teklifte önemli olan bileşenleri belirleme takdir ve yetkisinin idareye ait olduğu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin iddiasında yer vermiş olduğu bileşenlerin tamamının önemli teklif bileşeni olarak belirlenmesi zorunluluğunun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı