raçlara ilişkin yakıt, bakım-onarım ve sigorta maliyeti açıklaması yaptığı halde, söz konusu araçların temin maliyetini teklifine ilave etmediği ve bu gider kalemleri için herhangi bir belgelendirme yapmadığı görülmüştür. Araçların temin maliyetinin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, 2012 ve 2014 model minibüslerin amortisman ömrünün ise 5 yıl olduğu dikkate alındığında, ihale tarihi itibarıyla işin yürütülmesinde kullanılacak araçlar için amortisman maliyeti öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla ihalenin 13 ve 22’nci kısımlarına ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece geçerli kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı

trafik sigorta giderine ilişkin olarak Ödül Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifini sunduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Birim satış tutarının mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı, fakat teklifin üzerinde fiyat teklifinin işin süresini kapsayıp kapsamadığına yönelik bir bilginin yer almadığı, ayrıca fiyat teklifine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği görülmüş olup, söz konusu açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun bulunmamıştır. İstekli tarafından kasko ve ferdi kaza koltuk sigorta giderinin tevsiki için belge sunulmamıştır

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye 628.405,00 TL tutarındaki teklifi için, araç bakım giderleri için, yakıt giderleri için araç markasına göre yetkili servislerden alınan belgelerinin, yakıt fiyatı için Ticaret ve sanayi odasından alınan belgelerin, MTV’lerin Maliye Bakanlığının ilgili vergi dairesinden, eksoz ve muayene ücretleri için Tüv-Türk’ten alınan belgelerin, sigorta ve kasko değerleri ile ilgili olarak yetkili sigorta acentelerinden alınan belgelerin sunulduğu, söz konusu araçlardan 7’sinin kendi malı olduğu ve amortisman değerlerinin kar olarak öngörüldüğü, hesaplamanın 2 yıl için tahminen %8 enflasyon değeri dikkate alınarak hesaplama yapıldığı, araç içinde noter onaylı kiralama sözleşmesi sunulduğu yönünde açıklamada bulunulduğu ve açıklama ekine araç cinsleri ve sayıları ile sefer sayıları belirtilmek suretiyle yakıt bedeli + MTV bedeli + trafik sigorta bedeli + kasko bedeli + bakım gideri eksoz ve araç muayene bedeli + genel giderler, amortisman ve %10 kar payı bedelleri toplamının 251.590,76 TL, kiralık araç bedelinin 36.000,00 TL olmak üzere toplam 316.349,84 TL olduğuna dair hesap cetveli ile açıklama istenilen bileşenlerin tevsikine yönelik olarak da açıklamasında belirtiği belgelerin sunulduğu görülmüştür

İhale konusu iş kapsamında teklif fiyata dâhil edilmesi öngörülen giderler arasında personel taşıma işinde çalıştırılacak tüm araçlara ilişkin maliyetlerin (yakıt, bakım onarım, yağ, akü lastik vb. masraflar ile vergi, resim, harç, sigorta, araç sürücü ücretleri, damga vergisi, KİK payı) yer aldığı, ancak idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan Nurettin Akbaş’a gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, ayrıca Nurettin Akbaş’ın aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu kalemler ile başvuru sahibi isteklinin iddia konusunu oluşturan kalemlerde de farklılıklar olduğu görülmüştür. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde idarenin aşırı düşük teklif olarak belirlenen istekliye teklifin önemli bileşenlerinin belirtilerek bu kalemlere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun şekilde belgelendirme yapılmasını talep etmesi gerektiği

aşırı düşük teklif açıklamasının araçlara ait vergiler kısmında motorlu taşıtlar vergisi maliyeti altında açıklamaların yapıldığı, ihale konusu iş kapsamında temin edilmesi gereken 3 adet araca ilişkin olarak motorlu taşıtlar vergisinin öngörüldüğü, 46+1 kapasiteli araç için 1 yıllık motorlu taşıtlar vergisi olarak 2.860 TL 29+1 kapasiteli araç için 2 araç için ise her bir araç için 2.143 TL toplamda ise (2.143 x2) 4.286 TL öngördüğü, aynı açıklamanın devamında ise “ Yukarıda tabloda gösterilen tutarlara göre Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde (seri no-45) (II) sayılı tarifesinde 1. Bölümünde belirtilen vergi tutarları baz alındığında hizmet alımı kapsamında çalışacak araçların yıllık motorlu taşıt vergisi tutarları toplamı 7.146,00 TL olmaktadır” ifadesine yer verildiği görülmüş olup, yapılan açıklamada ve maliyet bileşenleri toplamında motorlu taşıtlar vergisi maliyetine ilişkin olarak öngörülen bedelin 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlükte olan motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin olan fiyatlara göre açıklama yapıldığı bu itibarla başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığ

idare tarafından yaklaşık maliyetin 449.827,85 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi sonucunda aşırı düşük tekliflerin tespitine esas sınır değer 346.021,42 TL (genel matematik kuralı gereği, bir ondalık sayıyı istenilen basamağında yuvarlama yapmak için; istenilen basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu rakamın sayı değeri; 5 veya 5’ten büyükse istenilen basamağın sayı değeri 1 arttırılıp, sağındaki basamaklar atılır, 5’ten küçük ise istenilen basamağın sayı değeri aynen alınıp sağındaki basamaklar atılır. Bu çerçevede, yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi sonucunda ortaya çıkan 346.021,4230769231 sayısı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmak suretiyle yazıldığında 346.021,42 sayısına ulaşılmaktadır.) olarak hesaplanmıştır.

düzenlenmiş sigorta poliçelerini sunduğu, ancak ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazılarının eklenmediği görülmüş olup, söz konusu açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun bulunmamıştır. Ayrıca zorunlu mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki için sunulan sigorta poliçesinde işin süresinin “22.07.2015-22.07.2016” şeklinde belirtildiği görülmüş olup, poliçenin işin süresini kapsamadığı

kendi malı araçla taşıyacağını beyan etmek üzere aracın ruhsatına yer verdiği, her iki aracın da ilk tescil tarihi itibarıyla (2012 ve 2014 yılı) amortisman müddetlerini doldurmadığı ve dolayısıyla bu 2 kısımda isteklinin araç temin maliyeti (amortisman/kiralama maliyeti gibi) bulunduğu halde sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında araç maliyetine dayanak teşkil eden herhangi bir belgelendirme yapılmadığı, teklifine ilişkin yapılan açıklamalarda amortisman bedelinin teklif bedeline ilave edilmediği