hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılamayacaktır. Ayrıca, haklarında kamu davası açılan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde de, sermaye şirketi yine ihalelere katılamayacak, katılması durumunda ise, değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir.

Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması yer almaktadır. Söz konusu açıklama uyarınca aşırı düşük tekliflerin açıklanmasına yönelik olarak isteklilere gönderilen yazılarda önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi ve isteklilerden bu bileşenlere ilişkin açıklama yapılmasının istenmesi gerekmektedir.

alınmış fiyat teklifleriyle açıklanmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin aradığı şekli koşullarını karşılayamayacağı, bu koşulları içermeyen fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklife konu fiyatların tevsik edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı, zira somut durumda fiyat teklifine konu bileşenlerin, maliyet tutarının tamamını oluşturduğu dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve mevzuatta özel olarak belirtilmiş belgeler dışında kalan tek bir belge ile farklı nitelikteki maliyet bileşenlerinin tamamına yakın kısmına ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesinin, ihalelerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının ruhuna aykırı olacağı anlaşılmakta olup, bu nedenle bahse konu fiyat teklifleriyle yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı

çalışacak sürücü için ulusal bayram ve genel tatil günleri için başvuru sahibi istekli tarafından bedel öngörülmesi gerektiği anlaşılmakla beraber, ihale dokümanında bahse konu işte çalıştırılacak sürücülerin giderlerine ilişkin ulusal bayram ve genel tatil günleri için ödeme yapılması hususunda açık ve net bir düzenleme yapılmamış olmasına rağmen 2016 yılının tamamında çalışılacağı göz önüne alındığında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmanın söz konusu olacağının kabulünün gerekeceği ve bu durumda da aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekli tarafından personele ilişkin bu giderin de açıklanması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu gider için açıklama yapmamış olması nedeniyle ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasının yerinde olduğu

idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında kiralama suretiyle temin edilecek araçlar için akaryakıt ve şoför gideri için ayrıntılı olarak açıklama istenilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının, kendi malı araç, kiralık araç ayrımı yapılmadan, ihale konusu iş kapsamındaki araç amortismanı/kiralama bedeli, akaryakıt ve işçilik giderleri gibi giderleri önemli teklif bileşeni olarak belirtmek suretiyle, yeniden yapılması gerektiği

tabloda yer alan maliyetin bir araç için hesaplandığı, bahse konu belgede önemli teklif bileşenlerinin tamamı için 22.476,67 TL, önemli teklif bileşenleri dışında kalan diğer giderler ve kâr için 14.927,33 TL olmak üzere toplamda bir araç için 37.404,00 TL gider öngörüldüğü, ihale konusu iş kapsamında iki adet aynı tip araç çalıştırılacağı dikkate alındığında söz konusu açıklamalar çerçevesinde başvuru sahibinin (37.404,00 TL x 2 = 74.808,00 TL) 74.808,00 TL fiyat teklif etmiş olması gerektiği, ancak anılan isteklinin 74.798,00 TL fiyat teklifi verdiği, buna göre sunulan açıklamalardan elde edilen toplam teklif tutarıyla ihaleye verilen teklif fiyatının tutarlı olmadığı,

aşırı düşük teklif sorgulaması ve değerlendirilmesine ilişkin objektif kriterler ortaya konulması açısından önem arz etmektedir. Başvuruya konu ihalede önemli teklif bileşenleri belirtilerek açıklama istenmemesinin açıklama sunan istekliler tarafından araç giderleri içerisindeki bazı bileşenlere ilişkin olarak açıklama yapılması veya yapılmaması sonucunu ortaya çıkardığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, teklifi aşırı düşük olan istekliler tarafından açıklama yapılması ve bu açıklamanın değerlendirilmesi işlemlerinin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi amacıyla, idarece maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilmesi ve teklifi aşırı düşük olan isteklilerden bu bileşenlerle ilgili açıklama istenilmesi

maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verilmek suretiyle kaşelenerek imzalandığı, bu yönüyle fiyat teklifleri mevzuata uygun olmakla birlikte teklif kapsamında yer alan ve idarece teklifin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilen “bakım, onarım, madeni yağ, yedek parça, lastik, ferdi koltuk sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortası, kasko sigortası, mtv, muayene, egzoz, tabela gideri” maliyetlerinin tek satırda 25 TL bedel öngörülerek fiyat teklifine konu edildiği, söz konusu maliyetlerin bir arada tek satır olarak fiyat teklifine konu edilemeyeceği dikkate alındığında, fiyat tekliflerinin bu nedenle mevzuata uygun olmadığı,