sözleşme üzerinde tarafların kaşe ve imzalarının yer aldığı görülmüştür. Ayrıca sözleşmeye dayanak teşkil eden faturaların içeriğinin de iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ile aynı olduğu, sözleşmeye dayanak teşkil eden faturaların meslek mensubu tarafından onaylanmış olduğu diğer taraftan ihale işlem dosyası içerisinde de sözleşmenin sadece evrak üzerinde yapılmış olduğu ve taşıma işinin fiilen gerçekleştirilmediği yönünde herhangi bilgi veya belgeye rastlanılamamış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı

teklifi aşırı düşük olan istekliler tarafından açıklama yapılması ve bu açıklamanın değerlendirilmesi işlemlerinin daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, idarece maliyet bileşenleri içerisinden teklifte önemli olanların tespit edilmesi ve teklifi aşırı düşük olan isteklilerden bu bileşenlerle ilgili açıklama istenilmesi gerekmektedir.Ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklilerin idarece belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, ancak sadece idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapmaları gerektiğinin de belirtilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşmeye davet yazısının gönderilmemesi gerektiği, başvuru sahibi isteklinin tekliflerinin hiçbir kısımda sınır değerin altında kalmadığı için ihalenin başvuru sahibi istekli uhdesinde kaldığı bütün kısımlar için teklif bedelinin %6’sı tutarında kesin teminat yatırması gerektiği anlaşılmış olup, idarece yukarıda aktarılan 10 günlük bekleme süresi geçtikten sonra başvuru sahibinin sözleşmeye davet edilmesi gerektiği

Araçlara ait MTV giderlerinin, Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği taşıtlar vergisi tarifeleri çizelgesinde belirtilen ve ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen iki tip aracın yıllık vergisi olarak belirlenen değerler üzerinden hesaplandığı ve söz konusu çizelgeye açıklama belgeleri arasında yer verildiği, bu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin maddesinde yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.”şeklindeki açıklamaya uygun olduğu,

satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olmadığı iddiasında bulunulduğu görülmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında sadece fiyat teklifleri sunulduğu fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenmesi gereken satış tutarı tespit tutanaklarının ise açıklamada sunulmadığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğ maddesi uyarınca söz konusu tutanakların fiyat teklifi ile birlikte idareye verilmeyecekleri, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenilebilecekleri belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun şekilde düzenlendiği anlaşıldığından idarece bu tutanakların ilgili meslek mensuplarından istenilmesine gerek görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yakıt maliyeti ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklamasında tedarikçi araç toplam akaryakıt maliyeti başlıklı bir tablo sunulduğu, fiyat teklifine konu araçların yakıt tüketimlerinin hangi miktarda olduğu ile ilgili hiçbir bilgi ve belgenin sunulmadığı, akaryakıt fiyatları ile ilgili Bayi Satış Fiyatı Bülteni başlıklı geçerlilik tarihi olan bir belgenin sunulduğu ancak bu belgede yer alan tutarların ne şekilde yakıt maliyeti hesaplamasına dahil edildiği ile ilgili bir bilginin yer almadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının bu haliyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 Limited Şirketi tarafından karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi ve ödenecek KİK payı için toplam noter masrafı dâhil 31.701,35 TL maliyet öngörüldüğü, teklif tutarının binde 9,48’i oranında damga vergisi, binde 5,69’u oranında karar pulu ve on binde 5’i oranında KİK payının ayrı ayrı hesaplandığı, aşırı düşük açıklamasında %3 sözleşme gideri öngördüğü, karar damga vergisi, KİK payı ve karar pulu için ayrı ayrı hesaplama yapılmadığı, ancak öngörülen %3’lük sözleşme giderinin bu oranı karşıladığı (olması gereken toplam miktar 43.493,4 TL) anlaşılmıştır.sözleşme giderlerine ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olduğu neticesine varılmıştır. düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir

ihale komisyon kararında ihalenin ilk oturumunda isteklilerce sunulan araç ruhsatlarında yer alan araç modelleri ile kapasitelerinin okunduğuna açıkça yer verilmesi gerekse ihale tarihinde idareye sunulan dilekçede, isteklilerce sunulan araç ruhsatlarında yer alan araç modelleri ile kapasitelerinin okunduğuna yer verilerek başvuru sahibinin teklifinin uygun olmadığının belirtilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, anılan isteklice dile getirilen durumun ihalenin ilk oturumunda yapılan ve başvuru sahibi tarafından da bilinen bir işlem üzerine olduğu, dolayısıyla iddia edildiği gibi darenin ortak hareket etmesi durumunun var olmadığı saptanmış ve idarece isteklilere ait tekliflerin değerlendirme sürecinde ilgili mevzuata uygun hareket edildiği anlaşılmıştır.