Tebliğ’deki ibarelerde fiyat teklifindeki tutarların, ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının %80’inin altında olmadığının beyan edildiği ancak isteklinin sunduğu belgelerdeki ibarelerde fiyat teklifindeki tutarların ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının %80 altında olmadığının beyan edildiği, anılan ibareler yazılırken yapılan bu değişiklik nedeniyle anlamın esaslı bir şekilde değiştirilmiş olduğu ve mevzuat gereği aranılan şartların sağlanamadığı durumların da beyan kapsamına alındığı, bu nedenlerle fiyat tekliflerinde bulunan ibarelerin dolayısıyla yapılan açıklamanın Genel Tebliğ maddesine aykırı olduğu

ihale işlem dosyası incelendiğinde, 02.10.2015 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, ancak 4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinin son fıkrasında ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı hükme bağlanmış olup, kesinleşen ihale kararının sözleşme imzalanmadan önce başvuru sahibi ile diğer isteklilere bildirilmediği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin kanunî süreler dikkate alınmadan imzalandığı tespit edilmiştir.

ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, ancak 4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinin son fıkrasında ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren, anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı hükme bağlanmış olup, kesinleşen ihale kararının sözleşme imzalanmadan önce başvuru sahibi ile diğer isteklilere bildirilmediği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin kanunî süreler dikkate alınmadan imzalandığı tespit edilmiştir.

diğer maliyetlere (söz konusu işte kullanılacak araçlara) ilişkin yaptığı açıklamada sadece araçlara ilişkin ruhsatların sunulduğu, sunulan ruhsatlardan araçların ihale tarihinde muayenelerinin olduğu, diğer (lastik,sigorta,kasko,vs) giderlerine ilişkin herhangi bir belgenin olmadığı ve akaryakıta ilişkin yapmış olduğu belgelendirmenin mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinde idarece tesis edilen aşırı düşük açıklamasının reddi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı