İhale konusu iş kapsamında sunulan faturaların bedellerinin her ay için KDV hariç 17.499,00 TL olarak belirtildiği söz konusu tutarın işin süresi olan 5 ay ile çarpımı sonucunda sözleşme bedeli olan 87.495.00 TL’ye (17.499,00 TL x5) eşit olduğu, diğer taraftan başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmenin ihale konusu işe uygun olduğu ve sözleşmeye ilişkin sunulan faturaların içeriğine bakıldığında da sözleşme konusu işi kapsadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin mevzuata aykırılık teşkil etmediği

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında aşırı düşük teklif savunma formu ve amortisman ile akaryakıt giderine ilişkin olarak Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığından alınan yazı sunduğu görülmüş olup söz konusu belgelerin Kamu İhale Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen aşırı düşük teklif açıklamasını tevsiken kullanılacak belgeler arasında yer almaması sebebi ile ilgili istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı

ihalede asgari işçilik maliyeti bakımından yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olması ve ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi nedeniyle ve olması gereken yaklaşık maliyet ile idarece hesaplanan yaklaşık maliyet arasındaki farkın sınır değer açısından fark yaratacak düzeyde olmadığı ve söz konusu ihalede sınır değerin altında teklif bulunmadığı dolayısıyla ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden sonuçlandırılacağının belirlenmiş olması karşısında bu durumun ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği ve bu aşamada idarece iptal işlemini haklı kılacak makul bir gerekçe ortaya konulmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir