ihalede 7 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 teklif verildiği, 2 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tek geçerli teklif sahibi olan başvuru sahibi Şti.nin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altın olmakla birlikte yaklaşık maliyetin %94,11’ine tekabül ettiği, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda Teknik Şartname’nin rekabeti sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek ihaleye çıkılacağının ifade edildiği, idarenin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında yer alan “rekabetin sağlanması” ilkesini gözetmekle sorumlu olduğu, bu doğrultuda ihale konusu işin niteliği de dikkate alındığında başvuruya konu ihalede rekabetin etkin şekilde sağlanmış olduğundan bahsedilemeyeceğinden, ihalenin idarece iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler ile bahsi geçen akademik kuruluşun teknik görüşünde yer alan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli Okuman Medikal Sistemler Tic. Ltd.nin teklif etmiş olduğu Mindray markalı Wato EX 65 Pro marka cihazın Teknik Şartname’nin A kısmının “Anestezi cihazının genel özellikleri” başlıklı 5’inci maddesi,  ve anılan Şartname’nin D kısmının “Solunum cihazın sistemi” başlıklı 3’üncü maddesi ile aynı Şartname’nin E kısmının “Otomotik ventilatör” başlıklı 6’ncı maddesinde belirtilen özellikleri karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı 

ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer isteklilerin Ahmet Ükülge ve Ozan Grup Otomasyon Peyzaj İnş. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, söz konusu isteklilerin açıklamalarının “iki personelden oluşan iki ekip” düzenlemesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, ihale dokümanında “iki personel bir araç” üzerinden açıklanması istenildiğinden söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Ahmet Ükülge’nin sunduğu açıklamaların “ekipmana ilişkin açıklama yapılmadığı, akaryakıt girdisine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı ve kaskoya ilişkin sunulan fiyat teklifinin uygun olmadığı” gerekçeleri ile de ve Ozan Grup Otomasyon Peyzaj İnş. Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu açıklamaların ise “ekipmana ilişkin açıklama yapılmadığı, akaryakıt girdisine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı ve sözleşme ve genel giderler için yapılan açıklamaların uygun bulunmadığı” gerekçeleri ile de idare tarafından uygun bulunmadığı anlaşılmış olup, itirazen şikâyet konusu hususlar dışında farklı gerekçelerle de teklifleri reddedilen söz konusu isteklilere yönelik bahse konu tespitlerin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde ihale konusu hizmet işinde çalıştırılacak asgari personel sayısına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüş olup işin süresi olan 12 ay boyunca 203 personelin çalışacağı ve bu personelden 6’sının engelli personel olduğu, tüm personele aylık 26 gün üzerinden İETT toplu taşıma tarifesi elektronik tam bilet gidiş dönüş ücretinin nakdi olarak yüklenici tarafından ödeneceği anlaşılmıştır. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre engellilere belediye veya belediye ile ilişkili kuruluşlarca gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkânı tanındığı, başvuru konusu ihaleye ait dokümanda engelli personelin yol giderlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelik bağlamında bir düzenlemenin bulunmadığı, tüm personele aylık 26 gün üzerinden nakdi ödeme yapılacağının belirtildiği, dolayısıyla söz konusu düzenleme ile belediyelere ait toplu taşıma araçlarının kullanılması zorunlu kılınmadığından tüm personel için nakdi yol ücretinin ödeneceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

İdari Şartname’nin 7.1.ı.1’inci maddesinde Ürün Bilgi Formu’nda yer verilen kalemler/ kısımlar için teklif edilen ürünlere ait TİTUBB kayıt belgelerinin sunulması yönünde düzenleme yapıldığı, anılan Şartname’de yetişin diş üniti üzerinde yer alan bağımsız aksamlara ilişkin TİTUBB belgeleri sunulacağına dair bir düzenleme bulunmadığı, bu haliyle tekliflerin değerlendirileceği, idarenin şikayete cevabında da belirttiği üzere ihale kalemi dışında UBB numarasının verileceğine dair herhangi başka bir düzenleme yer almadığı, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Genelge ve Yönetmelik’ine göre tıbbi cihazların kayıtlı olması ile ilgili olarak muayene/ kabul aşamasında teslimat süresince yapılan sorgulamalarda onaylı olmayan malzemelerin kabul edilmeyeceği hususu da dikkate alındığında, isteklilerin teklif dosyası kapsamında sadece Ürün Bilgi Formu’nda yer alan ürünler için TİTUBB veya ÜTS kayıt belgelerini sunmalarının doküman düzenlemelerine uygun olduğu

 idari Şartname’nin 7’nci maddesinde “yemek üretimi yapılan işletmeler” için alınan işletme kayıt belgesinin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Ancak Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ekinde yer alan listede “yemek üretimi yapılan işletmeler” başlığı altında bir faaliyet konusunun bulunmadığı görülmüş olup, isteklilerin teklifleriyle birlikte sunduğu aynı adrese ilişkin düzenlenmiş işletme kayıt belgeleri ve kapasite raporları bir arada değerlendirildiğinde de şikayete konu isteklilerin işletmelerinde yemek üretimi gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır, bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz

söz konusu gıdaların ölçü birimlerinin litre olduğu ve yemek gramaj listesinde ölçüsünün litre üzerinden verilmesinin daha uygun olacağı anlaşılmaktaysa da istekliler tarafından iddia konusu gıdaların idarece istenilen miktarlarının kaç litreye denk geldiği hesaplanarak teklif fiyatının oluşturulabileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasının da bu şekilde gerçekleştirilebileceği, bahse konu hususun tekliflerin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine engel teşkil etmeyeceği

Mal alımı ihalelerinde tedarik edilecek mallara ilişkin isteklilerce sunulacak numunelerin Teknik Şartname düzenlemelerine uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği ve ihale dokümanında düzenlenmiş olması kaydıyla numune değerlendirmesinin yapılıp yapılmayacağı noktasında takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, ihale komisyonu tarafından teklif değerlendirmesinin sunulan numuneler üzerinde yapıldığı ve değerlendirme sonucunun tutanak altına alındığı, idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı