ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerden “puan” ve “adet” birimlerinin arasında orantısal bir ilişki olduğu, bir diğer ifadeyle adet olarak teklif edilen bir şeyin puan bazında da niceliksel olarak aynı büyüklükteki bir miktarı ifade etmeyeceği, dolayısıyla iki birim arasında yer alan bu rölatif ilişkiden kaynaklı olarak hatalı birimler üzerinden teklif verilmiş olmasının sözleşmenin yürütümü esnasında çıkar çatışmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulduğunda bu yönüyle de idarenin isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçesinde haklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kurul kararındaki “… daha sonra gönderilen iki teknik görüş yazısında da Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde belirtilen teknik özelliklerin, tek bir marka ürün tarafından karşılanabileceği ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinde yapılacak değişikliklerle ihale konusu malın fonksiyonelliği ve verimliliği azaltılmadan ihalede rekabeti artırabilecek şekilde düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda daha fazla ürün ve firmanın ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 6,7,17,18,19 ve 20’inci maddelerinde ilk teknik görüşte bahsedilen değişikliklerin yapılması durumunda idarenin ihtiyacının ve ihale konusu üründen beklenilen faydanın karşılanabileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu maddelerinin belirli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği ve ihalede rekabetin kısıtlandığı yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.” açıklamaları ve yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Ltd. Şti.nin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan Sarf Malzeme Alımı” ihalesiyle ilgili olarak Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde itiraza konu ettiği 5’inci kısma ilişkin Teknik Şartname’nin 7, 12, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddelerinin de belirli bir markaya yönelik nitelikte olduğu ve ihalede rekabetin kısıtlanması yönünde etkide bulunduğu sonucuna ulaşılacağından, anılan ihalenin 5’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşün değerlendirilmesi neticesinde, mevcut ihale dokümanında yüklenicinin raporlayacağı tetkikler hakkında detaylı bilgi bulunmamasının ihaleye katılanların maliyet analizini etkileyeceği ve yüklenicinin hangi tetkikleri raporlaması gerektiğinin ihale dokümanında detaylı olarak açıklanması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda mevcut ihale dokümanıyla maliyet belirlemesinin yapılamayacağı anlaşılmıştır

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan biyomedikal metroloji faaliyetlerinde kullanacak referans donanımlarına ait kalibrasyon sertifikalarını düzenleyen Ltd. Şti.nin TS EN standardına göre kalibrasyon laboratuvarı olarak akredite edilmediği, bu durumda İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekliye Ceza Mahkemesi kararı uyarınca, yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere atanan yedi kişilik kayyım heyetinden Yönetim Kurulu Başkan vekili olanın anılan şirkette ortaklığı olmadığı, birim fiyat teklif mektubu veya birim fiyat teklif cetvelinde imzası bulunmadığı, hatta birim fiyat teklif cetvelini imzalayan vekili vekaletle yetkilendiren kişiler arasında da bulunmadığı, ilaveten mahkeme tarafından resen atanan kayyım heyeti üyelerinden olması nedeniyle, anılan kişinin şirketin yönetim organı olarak seçilmesinde başvuru sahibi isteklinin iradesinin olmadığı dolayısıyla başvuru sahibi istekliye yönetim organını oluşturacak kişilerin seçimi ve belirlenmesi hususunda göstermesi gereken dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde atfedilecek bir kusurun bulunmadığı, bu itibarla istekliye ait teklifin kayyım tarafından ihaleye katılım engeli nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği 43 ve 44’üncü kısımların iptal gerekçelerine yönelik bir itiraz bulunmadığından 49’uncu kısımda teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Teknik Şartname’nin 37’nci maddesi ile ilgili olarak A.Ş.nin teklif ettiği marka model kan ışınlama cihazının kaynağının sabit olduğu ve kesinlikle hareket etmediği ihaleye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde belirtildiğinden Teknik Şartname’nin ilgili maddesini sağlamaktadır. Uygundur.” değerlendirmesine yer verilmiş olup, teknik görüşten başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin şikayete konu 13 ve 37’nci maddelerin uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname düzenlemelerinden başvuru konusu ihalede çalıştırılacak personele ilişkin olarak 8 adet MR ve CT teknisyeni, 2 adet sekreter ve 1 radyoloji uzmanı çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyetine ilişkin olarak 8 Teknisyen, 2 Sekreter ve 1 Radyoloji Uzmanı için açıklamada bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

ihalenin 15’inci kısmına teklif edilen fiyatın, MKYS (Merkezi Kaynak Yönetim Sistemi) üzerinden bulunan referans fiyatın (en yüksek uygun fiyat) üzerinde olması durumunun başvuru sahibinin ihalenin 15’inci kısmına ilişkin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu somut durumda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı anlaşılmış olup, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ltd. Şti. tarafından, Macaristan menşeili, 77 Elektronika marka tam otomatik idrar cihazı teklif edildiği, cihazın üreticisinin Kft. olduğu anlaşılmış olup, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, teklif edilen cihazın üreticisi olan Kft.‘den alınan cihazın yaş ve özelliklerini gösteren belge ile belgenin Türkçe tercümesinin bulunmadığı görüldüğünden, ihale dokümanında öngörülen ve yeterlik kriteri olarak öngörülen belgenin istekli tarafından sunulmaması gerekçesiyle Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

isteklinin kendisine eksikliğin tamamlanması için idarece verilen süre içinde eksikliği tamamlama amaçlı işlemlerin gerçekleştirilerek idareye ilgili belgelerin teslim edilmiş olması nedeniyle, mevzuatta idarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler için değerlendirme dışı bırakılma yanında öngörülen geçici teminatın gelir kaydedilmesi müeyyidesinin uygulanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin geri alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin geri alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ihale komisyonu kararında tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına ilişkin belirleme yapılmadığı görülmekle birlikte incelemeye konu ihaleye ilişkin mahkeme kararında başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvurusu hakkında esasa geçilmesi ve başvuru sahibinin teklifinin diğer isteklilerin aynı kaleme verdikleri tekliflere göre oldukça düşük olduğu ifadelerine yer verildiği dikkate alındığında, anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ihale komisyonunca tekliflerin yeniden değerlendirilmesi, verilen tekliflerin diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığının tespit edilmesi, verilen teklifler arasında aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi durumunda bu tekliflerin reddedilmeden önce idarece belirlenen sürede teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.