yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması zorunluluğunun karşılandığı, bununla birlikte söz konusu fiyat avantajının neden üst sınırdan belirlenmediği hususunda somut ve hukuken geçerli bir sebep gösterilmeden, %3 oranında olmak üzere bir değer belirlenmesinin, piyasa koşullarında yerli malı teklif eden istekliler lehine amaçlanan fiyat avantajını alımın niteliği, sektörün durumu gibi parametreler göz önünde tutulduğunda sağlayamayacağı

teklif tutarı idarece güncellenen yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğundan, güncellenen yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin idarece ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmediği, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılmayacağı yönünde irade gösterildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi Kuruma verdiği dilekçesinde kendi teklifini (yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan) ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak kabul etmeyen idare kararına karşı itirazda bulunmamakta, esasen üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmadığını iddia etmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibinin şikâyeti yerinde bulunsa bile başvuru sahibinin teklifinin idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenemeyeceği, itirazen şikâyete konu ihalede, idarenin hukuka aykırı işlem veya eylemlerinden kaynaklanan bir hak kaybı ya da zarara uğrama durumu söz konusu olmadığı, bu itibarla başvuru sahibi isteklinin (dilekçesinde belirtilen hususta) başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır