hastaneye kurulacak teknik özellikleri belli olan cihazların teknik kriterini sağlayamayan isteklilerin ihaleye teklif verememesinin veya teklif verse dahi söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının Teknik Şartname’de belirlenen teknik kriterlerin bir sonucu olduğu, netice itibariyle itiraz konusu iki devlet hastanesinde kurulması istenen ve teknik özellikleri Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde belirtilen cihazların kurulumuna ilişkin idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ve anılan düzenlemede mevzuata aykırılık olmadığı

isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle uygun görülmediği ve ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak belirlenmediği, diğer bir deyişle anılan teklifin idarece değerlendirmeye alınmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme davetine icabet etmemesi veyahut yasaklı olduğunun tespiti nedeniyle anılan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde, diğer bir istekli ile sözleşme imzalanmayacağı yönündeki idare iradesinin açıkça ortaya konduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması halinde başvuru sahibinin teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin üzerinde kalması ihtimali bulunmamaktadır.

TİTUBB kayıtlarının teklif dosyasında sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklice anılan kalemlere ilişkin TİTUBB kayıtlarının sunulmama gerekçesi olarak ifade edilen hususa ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışma neticesinde de 3. Kalem Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizatörü Kaseti’nin “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek IX Kural 15 gereğince Tıbbi Cihaz olarak değerlendirilebileceği” mütalaa edildiği ve “Hidrojen Peroksit Kaset etiket adlarıyla 24.08.2015 tarihinde TİTUBB sisteminde yapılan incelemede ilgili ürünlerin kayıt bildirimlerinin olmadığı”nın tespit edildiği

istekli tarafından teslim edildiği anlaşılan numune üzerinde ihale komisyonunun uzman üyelerince yapılan inceleme sonucunda teknik şartnamenin yukarıda yer verilen maddelerine uygun olmadığının tespit edildiği ve bu durumun idarece düzenlenen değerlendirme formu ile kayıt altına alındığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerine ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır