İhale komisyonu tarafından kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde başvuru sahibinin teklifinin ihalede geçerli tek teklif olarak kalması, rekabet ortamının oluşmaması ve Teknik Şartname’nin D.5 ve D.11’inci maddelerinin gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılması durumunda ihaleye katılımın artacağı kanaatine varılması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinde yer alan Teknik Şartname düzenlemelerinin esasen ihtiyacın asıl sahibi olan idare tarafından değerlendirilebilecek ve takdir edilebilecek nitelikte olduğu hususu dikkate alındığında ihalenin iptal kararının mevzuata aykırılık içermediği

ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan endovizyon cihazının Teknik Şartname’de belirtilen hususlara uygun olduğunun ifade edildiği, nihai olarak demonstrasyon yapılmasına ve demonstrasyon kapsamında isteklilerce teklif edilen ürünlerin değerlendirmesine dair teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu hususu gözetilmek suretiyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihale dokümanında fiyat avantajı uygulanacağının düzenlenmesiyle, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması zorunluluğunun karşılandığı, bununla birlikte söz konusu fiyat avantajının neden üst sınırdan belirlenmediği hususunda somut ve hukuken geçerli bir sebep gösterilmeden, %1 oranında olmak üzere asgari değerde belirlenmesinin, piyasa koşullarında yerli malı teklif eden istekliler lehine amaçlanan fiyat avantajını alımın niteliği, sektörün durumu gibi parametreler göz önünde tutulduğunda sağlayamayacağı, bu nedenle söz konusu düzenlemenin Kanun koyucunun bu maddeye ilişkin amacıyla bağdaşmadığı gibi, bu amacın gerçekleşmesini de fiilen engelleyeceği, bunun yanında idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta, fiyat avantajının, idarenin %15 oranına kadar takdir hakkı çerçevesinde %1 olarak belirlendiği gerekçesinin dışında, ayrıca yerli istekliler lehine takdir yetkisinin oranın asgari düzeyde belirlenmesine ilişkin makul bir gerekçenin sunulmadığı da dikkate alındığında, şikâyete konu düzenlemenin hukuken denetlenebilir bir geçerliliğe dayanmadığının ortaya çıktığı, bu itibarla anılan düzenlemenin kanunun amacına ve kamu yararına uygun olmadığı

Bu çerçevede, belgenin yeterlilik aşamasında sunulmasına gerek bulunmayıp anılan belgenin kontrolünün sözleşme aşamasında yapılması gerekmektedir. İhaleye teklif vermekle dokümanda yer alan koşulların kabul edildiği ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda yüklenicinin teminatının gelir kaydedilip kamu ihalelerinden yasaklanacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde yüklenicinin söz konusu belgeyi sözleşme sürecinde idareye sunmasının da zorunlu olduğu ve anılan belgenin sözleşme aşamasında denetleneceği sonucuna ulaşılmıştır.

teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idarelere ait olduğu anlaşılmış, bu itibarla 15.07.2015 tarihli ikinci ihale komisyon kararı ve idarenin 31.08.2015 tarihli ve 197722 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar ile yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı