ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ruhsatının, özel ortağı tarafından da yalnızca mikrobiyoloji ruhsatı sunmasının İdari Şartname’de istenilen kriterleri tam olarak karşılamadığı, idarece İş Ortaklığının tekliflerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak geçerli kabul edilmesi ve ihalenin anılan istekli üzerine bırakılması yönünde tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına ve İdari Şartname düzenlemelerine aykırı olduğu

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi gereği idarece ihalenin sonuçlandırılması aşamasında yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı sorgulanarak verilen tekliflerin yaklaşık maliyete göre mukayese edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

Kurul kararında belirtildiği şekilde katalogdan açıkça belirlenemeyen eksiklik ya da aykırılıkların muayene ve kabul aşamasında değerlendirilebileceğinin kabulü 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılan aday, istekli ve istekli olabilecekler yönünden getirdiği güvencelerin, şikayet ve itirazen şikayet sürecinin etkisizleştirilmesi sonucunu doğuracak, muayene ve kabul aşamasına gelmiş ihale sürecini sekteye uğratarak kamu menfaatini de zedeleyeceği, bu sebeple dava konusu işlem ve davalı idare savunmasında yer verilen buna yönelik iddialara da itibar edilemeyeceği sonucuna varıldığından, Mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmediği

Yapılan tespitler doğrultusunda iddianın dokümana itiraz niteliğinde olduğu, başvuru sahibi isteklinin şikâyete konu hususların farkına vardığı tarihin idarece istekliye şikayet başvurusu hakkında bildirim yapılan 29.12.2015 tarihi olduğu ve istekli tarafından Kuruma anılan tarihten itibaren 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihalenin başvuruya konu 4’üncü kısmına ilişkin Teknik Şartname’nin incelenmesi sonucunda, idarenin cihazın probunun ne şekilde olacağı, diğer bir ifadeyle probun kullanım özellikleri ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmadığı görülmüştür. Teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun, demonstrasyon yapılmak suretiyle belirlendiği, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığı hususunun demonstrasyon yoluyla belirlenmesi ve demonstrasyon işlemi usulüne uygun olmakla birlikte başvuru sahibi isteklinin teklif etmiş olduğu ürünün Teknik Şartname’de yer verilmeyen bir husus gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı diğer bir ifade ile demonstrasyonda yapılan değerlendirmenin Teknik Şartname’de yer almayan hususlar üzerinden yapıldığı anlaşılmış olup değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu değerlendirilmekle birlikte idarenin Teknik Şartname’de yer almayan bir hususla ilgili bu şekilde bir değerlendirme yapamayacağı sonucuna varılmıştır.

Teknik Şartname’de belirlenen laboratuvar kriterlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin düzenlendiği, bu kapsamda Teknik Şartname’de düzenlenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı hususunun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ve İdari Şartname’de yer almayan yukarıda bahsi geçen teknik kriterlerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.