eknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde belirtilen teknik özelliklerin, tek bir marka ürün (3M Rapid Attest Biyolojik İndikatör) tarafından karşılanabileceği ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinde yapılacak değişikliklerle ihale konusu malın fonksiyonelliği ve verimliliği azaltılmadan ihalede rekabeti artırabilecek şekilde düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda daha fazla ürün ve firmanın ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 6,7,17,18,19 ve 20’inci maddelerinde ilk teknik görüşte bahsedilen değişikliklerin yapılması durumunda idarenin ihtiyacının ve ihale konusu üründen beklenilen faydanın karşılanabileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu maddelerinin belirli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği ve ihalede rekabetin kısıtlandığı yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların istenmediği gibi ihale tarihinde ihale komisyonu tarafından sayılan bu belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulduğuna dair ilgili tutanakta bir tespit yapılmadığı da dikkate alındığında, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında istekliler tarafından teklif edilen alım konusu cihaz ile ilgili değerlendirme yapılmasının uygun olmadığı, bu değerlendirmenin Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13’üncü maddesi hükmü gereğince muayene ve kabul aşamasında yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin anlaşıldığı, her ne kadar idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye dair itiraz konusu hakkında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde herhangi bir engel olmadığı belirtilmiş ise de, öncelikle istekli olabilecek sıfatını ve dolayısıyla bunu takiben de ihaleye teklif verilerek istekli sıfatını haiz olunabilmesi için 4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının getirildiği, bu itibarla, ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, istekli olabilecek sıfatını ve dolayısıyla da istekli sıfatını haiz olamayacağı tespit edilen söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği