istenen cihazın teknik kriterlerin belirlemenin kullanım amacı, önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu, düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, kriterlerin cihaz güvenliği ve hasta sağlığı dikkate alınarak idarenin takdir yetkisi çerçevesinde belirlendiği, idarece tespit edilmiş olan hizmetin niteliğine ilişkin belirlemelere yönelik Teknik Şartname düzenlemelerinin, alımın konusunun ve teknik ayrıntılarının idarenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı dikkate alındığında, bu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçları ve takdir hakkı doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olarak değerlendirilerek başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı

idarelerin EKAP’a kayıt olmalarının zorunlu olduğu, idarelerin ihale aşamasında ihtiyaç raporunun hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve İKN alınması, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, doküman satın alanların ve indirenlerin kaydedilmesi, ilan işlemleri, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemleri, ihale komisyonu oluşturulması, başvuru ve tekliflerin kaydı, başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı, teyit işlemleri, sonuç bildirim işlemleri gibi işlemleri ve ihaleye ilişkin tüm tebligatları EKAP üzerinden yapmalarının zorunlu olduğu, yakın bir gelecekte de sadece EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin ihalelerde iş deneyimini tevsiken kullanılacağı hususları yukarıya aktarılan mevzuatla birlikte ele alındığında, başvuru sahibine ait teklifin, sunulan iş deneyim belgesinin EKAP çıktısı olması ve belge üzerinde düzenleyen idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı, ihalenin şikâyete konu 2 ve 8’inci kısımlarına ilişkin olarak başvuru sahibi ne ait teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan idarelerin güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde, idarenin daha önceki tecrübelerinin yok sayılamayacağı anlaşılmıştır. İdarenin cevabı ekinde yer alan söz konusu tutanak ve advers etki bildirim formlarında anılan ürünün kullanım amacı olarak ifa etmesi gereken asıl işlevini eksiksiz ve gecikmesiz olarak yerine getiremeyeceği açıkça ortaya konmuştur. Bununla beraber alım konusunun doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu göz önüne alındığında, idarenin teklif edilen ürünün beklenen paresteziyi sağlamadığı gerekçesiyle başvuru sahibi istekliyi değerlendirme dışı bırakması işleminin kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

teknik şartnameye(cevap) uygunluk belgesi sunduğu, sunmuş olduğu belgenin 6’ncı maddesinde “Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma kuvveti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrası kullanım standartlarına uygun ölçüdedir. Test sonuçları ihale dosyasında mevcuttur.” ifadelerinin bulunduğu, bu ifadelerin Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde düzenlenen “Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma kuvveti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrası minimum 15 N (Newton) olmalıdır.” ifadelerini karşılamadığı, sunduğu Teknik Şartnameye uygunluk belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı ve Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesindeki düzenlemeye aykırılık teşkil ettiği, teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata uygunluk bulunmadığı

ihale dokümanında ihaleye katılan isteklilerin, tüzel kişi ise ortaklarının tamamının doktor olması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmadığı, iddiaya konu husus hakkında ihale dokümanına yönelik süresinde şikâyet başvurusunun bulunmadığı göz önüne alındığında ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, idarenin kesinleşen ihale dokümanı üzerinden tekliflerin değerlendirdiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini mevcut ihale dokümanı üzerinden belirlediği, bu çerçevede idarenin işleminde mevzuata aykırılık görülmediği

Denetim/Gözetim Raporunun ihale komisyonu ve/veya demonstrasyon heyeti tarafından da kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ürünün uygunluğuna dair bağımsız kuruluştan rapor istendiğine ve/veya raporun içeriğine dair bir şartın İdari Şartname’de yer almadığı, Teknik Şartname’de ise bağımsız kuruluştan alınacak rapor için detaylı bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla tekliflerin değerlendirildiği aşamada istekli tarafından sunulan belgelerin ihale dokümanı ile istenilen şartı karşıladığı