ihale üzerinde bırakılan isteklinin son beş yıllık süreçte idarenin ihalelerini almış olmasıyla ve bu süreçte yapılan doğrudan temin alımlarıyla ilgili iddiaların inceleme konusu ihale sürecine ilişkin iddialar olmaması nedeniyle bu hususta yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı ve yine başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin benzer iş üretememesi ile ilgili ileri sürdüğü iddiasının ise yerinde olmadığı, zira söz konusu isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Niğde Devlet Hastanesi Yöneticiliği tarafından düzenlendiği, işin adının “2012 yılı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Alımı” olduğu dikkate alındığında, işin adının gerek ihale konusu iş, gerekse benzer iş tanımına uygun olduğu

ihalede, başvuru sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelere konu hizmet işi, özel sektöre yüklenici sıfatıyla gerçekleştirilen bir iş niteliğinde olmayıp, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir kamu kurumuna yüklenici sıfatı ile gerçekleştirilen hizmet işi niteliğinde olduğundan; bu işe ait deneyimin belgelendirilmesinde, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işler için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde hükme bağlanan esasların uygulanamayacağı,

Kanun’un Ek-1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu, bu 35 saate personelin normal mesai dışında icap nöbetine çağrılması durumunda icap nöbetinde bilfiil çalışılan sürenin de dâhil edildiği, Teknik Şartname’nin A.5.8 ve B.3.8’inci maddelerinde yüklenici firmanın sistemi 7 gün ve 24 saat tetkik yapılacak şekilde, kesintisiz ve kaliteli çalıştırmak üzere personel çalıştırması gerektiğinin düzenleme altına alındığı ancak cihaz başı 4 radyoloji teknisyeninin çalıştırılmasının istendiği, haftada 7 gün 24 saat kesintisiz çalışılacak sistemde haftalık toplam çalışma süresinin 168 saat olduğu, radyoloji teknisyenlerinin haftada maksimum çalıştırılabileceği sürenin 35 saat olduğu dikkate alındığında minimum 4.8 personel ile bu işin yaptırılabileceği, idarece istenen 4 radyoloji teknisyeni ile istenen sürede çalışmanın yasal sınırlar içerisinde mümkün olamayacağı anlaşıldığından idarenin düzenlemesinin 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği

teklif etmiş oldukları biyolojik indikatörün yukarıdaki düzenlemeye uygun olmadığı yönündeki iddiası üzerine yapılan incelemede ihale kapsamında teklif edilen ürünlerin anılan Şartname’nin 8’inci maddesini karşılayıp karşılamadığının tespitine yönelik İdari Şartname’de herhangi bir yeterlilik belgesi (katalog, teknik doküman, numune vb.) istenilmediği görülmüş olup, İdari Şartname’de düzenlenmemiş bir hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı

ihalede de bilek dozimetre yanında yüzük dozimetre hizmetinin ayrıca alınmak isteniyor olması idarenin bu yöndeki ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin alıma konu dozimetre hizmetinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak dozimetrelerin teknik özelliklerinin dışına çıkarak doğrudan doğruya alıma konu hususun türü ve miktarına yönelen başvurusunun kabul edilmesinin, idarenin ihtiyacının karşılanmasında doğal olarak kullanması gereken takdir yetkisini tamamen ortadan kaldıracağı

teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 17’nci maddesi çerçevesinde ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından yapıldığı görülmüş ise de, demonstrasyon işlemi sonucunda cihazın Teknik Şartname’yi karşılamak konusunda yetersiz olduğunu belirten sonuç tutanağında başvuru sahibinin imzasının bulunmadığı, söz konusu isteklinin yalnızca demonstrasyon süreci içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin anlatıldığı tutanaklarda imzasının bulunduğu anlaşılmış olup, demonstrasyon sonuç tutanağının başvuru sahibince imzalanmaması İdari Şartname’nin 7.5.6.(c) maddesinde yer alan “…Demo sonucunda en az iki komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir.” düzenlemesine aykırı bulunmuştur

ihaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesi aşamasında istenilen söz konusu eğitim sertifikalarına ilişkin düzenlemenin ihaleye konu işin niteliği ile yukarıda aktarılan Kanun hükmünde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile sınırlı olarak ihaleyi yapan idarenin takdir yetkisi çerçevesinde bulunduğu, ayrıca idarenin yapmış olduğu en son Zeyilname ile yüklenici bünyesindeki en az bir personelin bu sertifikalara sahip olmasının yeterli olarak kabul edildiği ve anılan düzenlemenin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında yerine getirilmesi ilkesi ile hizmet sunum kalitesine yönelik olarak düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihale konusu hizmet alımının ana maliyet kalemini oluşturan MR Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi’nin ilgili maddelerinin tek marka ve modeli işaret eder şeklinde hazırlandığı, bunun GE Marka Signa Explorer modeline avantaj sağlandığına yönelik iddialarının idareye yapmış olduğu 30.12.2015 ve 12.01.2016 tarihli şikâyet başvurularında bulunmadığı, bu nedenle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8’nci maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesine göre şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının şekil yönünden reddi gerekmektedir.

kardiyak uygulamalarda küçük boy kare dedektörün tercih edilmesinin hastaya rahat yaklaşılabilmesi ve dik açılanmalar yapabilmesi olduğu anlaşılmış idarenin yazısında ihtiyacını makul ve kabul edilebilir bir şekilde gerekçelendirerek ortaya koyduğu, anılan şartname düzenlemesinin mevcut halinin idarenin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, anılan düzenlemenin şartnameden çıkarılması durumda idarenin alacak olduğu tıbbi cihaz ile elde etmek istediği fonksiyonları elde edemeyeceği, diğer bir ifadeyle ihtiyacını karşılamak olan ihaleyi yapmadaki temel amacına ulaşamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

ihalede bahse konu sarf malzemesine ilişkin TİTUBB kaydının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği hususları göz önünde bulundurulduğunda isteklilerin ihale aşamasında teklifleri kapsamında sarf malzemesi niteliğindeki kalibrasyon şeridine ilişkin TITUBB kaydı sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durum idarenin sözleşmenin uygulanması aşamasında anılan sarf malzemelerinin TITUBB’a kaydı zorunlu ise TITUBB’a kayıtlı olduğuna dair belge aramalarına engel teşkil etmemektedir