idarenin şikayete cevabından anlaşıldığı üzere cihazın her bir parçası için eğitim sertifikası istenmeyerek ihalenin rekabete açık hale getirildiği, cihazın tamamı için tek bir eğitim sertifikası istenmesi durumunda rekabetin kısıtlanabileceği, cihazın eğitim sertifikası istenen bir kısımlarının kullanım amacı, önemi ve risk grubu açısından idarenin takdirinde olduğu, ayrıca yüklenici tarafından çalıştırılacak bir personele ilişkin yapılan bahse konu Teknik Şartname düzenlemesinin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, sertifikaların cihaz güvenliği ve hasta sağlığı dikkate alınarak idarenin takdir yetkisi çerçevesinde belirlendiği

İş Ortaklığı’nın teklifinin ihalede en düşük bedelli ikinci teklif olmakla birlikte idarece “firmanın vermiş olduğu 1.342.500,00 TL’lik fiyat teklifi idaremizce belirlenen 1.377.500,00 TL’lik yaklaşık maliyet fiyatımız ve ihale üzerinde bırakılan firma fiyatı ile mukayese edildiğinde teklifin idaremizin menfaatine olmadığı ve ayrıca gerekli indirimin yapılarak verilmediği” gerekçesiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmeden ihalenin karara bağlandığı,mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyetin altında olduğu, anılan isteklinin ihale komisyonu tarafından herhangi bir gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, anlaşılmıştır. Bu sebeple söz konusu ihalede İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi

mal alımı ihalelerinde idare tarafından yaklaşık maliyete bakılmaksızın yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, bu durumda ihale ilanında ve İdari Şartname’de yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği, diğer taraftan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu, bu itibarla anılan listede yer almayan ürünlere uygulanacak fiyat avantajının idarenin takdirinde olduğu ve idare tarafından ihalenin ilanında ve İdari Şartname’de anılan hususta bir düzenleme yapılması halinde ihalenin söz konusu düzenlemeye göre sonuçlandırılması gerektiği

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında “numune değerlendirilmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, İdari Şartname’de teklif değerlendirmesinin numune üzerinden yapılacağının açıkça belirtildiği ve teklif değerlendirmesinin ihale komisyonu tarafından sunulan numuneler üzerinden yapıldığı, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idarelere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin ihalenin 95’inci kısmına yönelik iddiasının yerinde olmadığı

sunulan belgeler incelendiğinde antetli kağıtlarına Teknik Şartname’nin eklendiği, imzalandığı ve kaşelendiği ancak 6.4.1.14’üncü madde ile ilgili olarak “Arıza halinde strip okuyucu ünitesi ile mikroskopi ünitesi birbirinden bağımsız olarak çalışabilmeli ve çalıştığı testleri otomasyona gönderebilmelidir.” ifadesine yer verildiği, bu ifadenin Teknik Şartname’nin 6.4.1.14’üncü maddesindeki ifadeyle aynı olduğu, başka bir ifade ile cevap olarak verilmediği, ilgili isteklinin sunmuş olduğu cihaza ilişkin bir değerlendirmede bulunulmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği göz önüne alındığında anılan isteklinin teklif dosyasının yeterliğe ilişkin belgeleri kapsadığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de bu durumun idare tarafından da belirtildiği dolayısı ile “Kartuş ve Test Bilgileri” başlıklı 1 sayfadan oluşan formun yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında sayılamayacağı, bu çerçevede söz konusu belgeye dayanılarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağ