İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerden yeterlik kriteri olarak katalog ve Türkçe kullanım kılavuzunun sunulmasının istendiği, ancak düzenlemede katalog ve kullanma talimatının içerdiği bilgilerden hareketle teknik değerlendirme yapılacağı yolunda bir belirtme bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu ihalede istekliler tarafından katalog ve kullanma talimatının sunulmasının yeterli olduğu, öte yandan yüklenicinin her halükarda Teknik Şartname’ye uygun ürün vermek durumunda olduğu ve muayene ve kabul aşamasında da idarenin teknik şartnameye uygunluk denetimi yapma görevi bulunduğu dikkate alındığında iddianın reddi gerektiği

ihaleye ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları neticesinde gelinen nokta itibari ile alım konusu malın alımı, 2015 mali yılı içerisinde sonlandırılamadığı ve yüklenmeye girişilemediği, yüklenimin gerçekleştirilemediği yılı takip eden yıla ödenek aktarımının onaya tabi olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin bahsedilen gerekçe ile iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığ

Firma Bayi veya Ana Bayi koduna sahip olduğunu veya Tedarikçi olduğunun T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından (TITUBB) onaylandığını gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunulması, kapsam dışı ise kapsam dışı belgesinin sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Teknik Şartname’de belirtilen Diş Tedavi Ünitesi ile diş ünitinin her bir bölümüne ilişkin olarak TİTUBB belgesi sunması gerektiği

Teknik Şartname düzenlemelerinin başvuru sahibinin iddia ettiği gibi Richard Wolf marka cihazı işaret edip etmeyeceğine yönelik Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.08.2015 tarih ve E:2015/1743 sayılı kararında belirtildiği gibi bu kesinliğe sahip kanaat raporu düzenlenemeyeceğinin yukarıda yer verilen teknik görüş raporları sonucunda ortaya konulduğu anlaşıldığından idarece hazırlanan Teknik Şartname düzenlemelerinin Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiği neticesine varılmıştır.

Tıbbi cihaz yönetmeliklerinde, tıbbi cihazların yalnızca yetkili distribütörlük/yetkili satıcılık belgesi ile yetkilendirilmiş kişilerce piyasaya arz edilmesinin gerektiği şeklinde sınırlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede, TİTUBB kayıt/bildirim işlemleri yapılan belgeler arasında yetkili distribütör/yetkili satıcı olduğuna dair belge kaydı zorunlu olmamakla birlikte, herhangi bir tıbbi cihazın/ürünün TİTUBB’a kayıt/bildirim işleminin, tek yetkili distribütör olmasına bakılmaksızın birden fazla firma tarafından yapılmasında Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık olduğunun hüküm altına alınmış olması ve başvuru sahibinin kendi teklifinin değerlendirmeye alınması ve geçerli kabul edilmesi gerektiği yönündeki bir iddiaya itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilmemesi karşısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirilmesine ilişkin iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına uğrama ihtimalinin olmadığı

idarenin yaptığı açıklamalar ile İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, ihaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesi aşamasında söz konusu eğitim sertifikaları ve yetki belgelerinin sunulmasına ilişkin düzenlemenin yukarıda yer alan Kanun hükmü uyarınca, idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile sınırlı olarak takdir yetkilerinin olduğu, bu nedenle yüklenici tarafından sunulacak belgelere ilişkin yapılan düzenlemenin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, dolayısıyla rekabetin daraltıldığı yönündeki iddianın yerinde olmadığı

bilgi ve belge verme yazısı ve eklerinden ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye teklif edilen cihazın Teknik Şartnameye uygun olduğunun anlaışıldığı, diğer yandan malın teslimi, muayene ve kabulü aşamasında da teklif edilen ürünün Teknik Şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının idarece incelenmesi gerektiği, numune değerlendirmesiyle birlikte bu aşamalarda yapılan teknik belirlemenin takdir ve sorumluluğunun idareye ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.