İhale Komisyonumuzun teklifte önemli bileşen olarak gördüğü, “hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kullanım, kurulum, finansman ve bakım-onarım maliyetleri, işletim maliyeti, tıbbi sarf malzeme, sözleşme giderleri ve genel giderler” ile ilgili teklifinizi oluşturan bileşenlerin, bu yazının tarafınıza tebliğ edildiği günden itibaren 5 (Beş) takvim günü içerisinde, İhale Komisyonuna iletilmek üzere Genel Sekreterliğimiz Mali Hizmetler Başkanlığına verilmesi, belirtilen tarih ve saate kadar açıklama talebinde bulunulmaması durumunda teklifinizin değerlendirmeye alınmayacağının bilinmesi hususunda;…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup söz konusu yazıda yer alan “hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kullanım, kurulum, finansman ve bakım-onarım maliyetleri, işletim maliyeti, tıbbi sarf malzeme, sözleşme giderleri ve genel giderler”ifadesinin çok genel bir ifade olduğu ve hangi cihazlara ve hangi sarf malzemesine ilişkin açıklama talep edildiğinin anlaşılamadığı, ayrıca ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında incelemeye konu hizmet alım işinin personel marifetiyle yerine getirileceği anlaşılmış olup bu itibarla başvuru sahibinin iddia ettiği gibi personel giderinin ihalede önemli bir gider kalemi oluşturduğu ancak idarece personel giderine ilişkin açıklama talep edilmediği, cihazların finansman giderine ilişkin ise açıklama talep edilmesine karşın finansman giderinden neyin kastedildiğinin tam olarak anlaşılamadığı ve bu itibarla aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun yapılmadığı

yapılan tespitler ile akademik kuruluştan gelen cevabi yazı bir arada değerlendirildiğinde, her ne kadar başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın sahip olduğu smart bifazik dalga formu teknolojisinin Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde istenilen bifazik dalga formu teknolojisine uygun olduğu anlaşılsa da, cihazın Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde istenilen 6 değişik ebatta internal kaşıklara sahip olmadığı ve Teknik Şartname’de istenildiği üzere her bir internal kaşık için ürün UBB kayıtlarına ilişkin bilgi ve belgelerin teklif dosyasında yer almadığı, diğer taraftan İdari Şartname düzenlemelerinden idarece gerekli görüldüğü takdirde demo istenileceği anlaşıldığından, bir başka ifadeyle başvuru sahibinin demo talebine idarece cevap verilmemesinde mevzuata aykırılık olmadığı

Tebliğ açıklamasına göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi gerektiği, bu itibarla idarenin toplam yaklaşık maliyeti değil, bir MRI çekim maliyetini esas alarak sınır değer hesaplaması yapmasının mevzuata uygun olmadığı, ancak söz konusu işe ait toplam yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi sonucu (1.843.000,00/1,30=1.417.692,31 TL) hesaplanan sınır değer dikkate alındığında da anılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı ve aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla idarenin sınır değeri hatalı şekilde hesaplamasının esasa etkili sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli… çalıştırmakla yükümlüdürler…Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür)…” hükmü uyarınca ihale konusu işte çalıştırılması gereken engelli personel sayısının asgari (156 x % 3= 4,68) 5 kişi olması gerektiği anlaşılmış olup, idarece ihale dokümanında engelli personel sayısının 4 kişi olarak hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Cihazı Kullanımı Teknik Şartname maddesinde, cihazları 24 saat çalışır vaziyette tutacaktır. Cihaz, sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır (kullanılacak yedek parça dâhil). Arıza durumunda firma 8 saat içinde müdahale edecek ve arızayı giderecektir. 48 saat içinde onarılamayan cihaz firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir. Bu garanti hem satıcı hem de distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Cihazın arızalı kaldığı sürede çalışılamayan testler laboratuvar sorumlusunun kabul edeceği başka bir kurumda en geç 12 saat içerisinde çalışılmasını sağlayacak, örneklerin transportu, çalışılması ve sonuçların laboratuvara ulaştırılmasından yüklenici firma sorumlu olacaktır. Bu çalışmanın giderlerinin karşılanmasından yüklenici firma sorumlu olacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemeden teklif edilen cihaza ilişkin verilecek garantinin ve cihazın arızalı olması durumunda ortaya çıkabilecek bir takım ek maliyetlerin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu dolayısıyla bu madde kapsamında yer verilen taahhütnamenin ve buna ilişkin yükümlülüklerin sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yüklenici tarafından yerine getirilmesinin istendiği anlamı çıkmaktadır. Kaldı ki İdari Şartname’de ihalye katılımda bir yeterlik belgesi olarak taahhütname istenmesinin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine açık bir aykırılık teşkil edeceği açıktır.

istekli tarafından İdari Şartname’de yapılan düzenleme uyarınca demonstrasyon ürününün istenilen yer ve zamanda hazır bulundurulacağına yönelik demonstrasyon taahhütnamesini teklifi kapsamında sunduğu, idarenin 16.10.2015 tarihinde bu istekliye EKAP üzerinden yapılan bildirimde demonstrasyonun Laboratuvarda yapılacağının bildirildiği, yapılan demonstrasyon neticesinde ihale komisyonu üyelerinin üçü tarafından onaylanan demonstrasyon tespit tutanağında anılan cihazın Teknik Şartnamesi’nin belirtilen özellikleri karşılamadığı

ihalede banka referans mektubu olarak sunulan banka referans talep formu başlıklı belgenin incelenmesinde; istekli tarafından her ne kadar İhale dokümanında yer alan KİK025.0/H Standart formda şekli belirtilen banka referans mektubu sunulmamışsa da yine istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan banka referans talep formu belgesinde banka referans mektubunda olması gereken isteklinin unvanı, mevduat, gayrinakdi kredisi, nakdi kredisi, banka yetkililerinin adı, unvan ve imzaları olmak üzere birtakım zorunlu hususların yer aldığı ve ilgili bankanın yetkililerinin imzalarını taşıdığı, söz konusu belgenin Banka tarafından düzenlendiği görülmekle beraber anılan belgede tarih bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.sunulan banka referans mektubu incelendiğinde; referans mektubu üzerinde düzenlenme tarihi bulunmamasına rağmen, ihaleyi yapan idare ile ihalenin adlarının yazılı olduğu görülmüş olup, bu husus, söz konusu belgenin ilgili banka tarafından ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında düzenlenmiş olduğuna karine teşkil etmektedir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almakta olup, idarece yapılacak değerlendirmede anılan açıklamanın değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Mahkeme kararı üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay kararında “Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında birinci ve üçüncü iddialara ilişkin olarak yapılan değerlendirmede; başvuru sahibinin sunduğu analiz sertifikası ve piyasaya sürülüm sertifikalarının yabancı dilde düzenlenen belgeler olduğu, bu belgelerin tercüman aracılığıyla Türkçe çevirisinin yapıldığı ve noter tarafından da çevirinin onaylandığı, İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5. maddesinde yer alan “Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması hâlinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” düzenlemesi gereğince başvuru sahibinin sunduğu tercümelerin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, ayrıca, idarece yapılan değerlendirmede noter onayında “aslı gibidir” ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu belgenin asıl belge ile aynı olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığının anlaşıldığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesinin dördüncü bendinde yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin anlaşılması gerektiği ve “Apostil tasdik şerhi” taşımayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işleminin o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından gerçekleştirileceği veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiğinin kurala bağlandığı, incelemeye konu belgede, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından belgede yer alan mührün Valiliği’ne ait olduğunun onaylandığı görüldüğünden, idare tarafından söz konusu belgenin belgelerin sunuş şekline aykırı olduğu yönündeki değerlendirmesinde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiş, ancak söz konusu gerekçede aksi yönde değerlendirme yapılmasına rağmen kararın sonuç kısmında davacının itirazen şikâyet başvurusu reddedilmiştir.Bu durumda, her ne kadar davalı idarenin savunmasında dava konusu Kurul kararının hüküm fıkrası ile davacının birinci ve üçüncü iddialarının değerlendirildiği gerekçe bölümü arasındaki çelişkinin bir yanlışlık olduğu ve bu durumun dosyadaki diğer bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı belirtilmiş, bu değerlendirmeye Mahkeme’ce itibar edilmiş ise de, söz konusu çelişkinin dava konusu işlemin sıhhatini etkileyen esaslı bir hata olduğu ve bu eksikliğin diğer destekleyici bilgi ve belgelerin değerlendirilmesiyle aşılmasının mümkün olmadığı, davacının söz konusu iddialarının tam ve eksiksiz olarak değerlendirilmek suretiyle yeniden karar verilmesi gerektiğinden dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine göre, isteklinin teklif kapsamında sunmuş olduğu belgeler üzerinden herhangi bir değerlendirme yapılmadan salt “cihazın önceki kullanıcılarından alınan referans araştırmaları sonucunda, servis ve teknik parça konusunda sorumlu firmanın yetersiz olduğu ve alımın uygun görülmediği” gerekçesiyle, başvuru sahibinin teklifinin reddedilerek ihalenin anılan kısmının iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.