mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine göre, isteklinin teklif kapsamında sunmuş olduğu belgeler üzerinden herhangi bir değerlendirme yapılmadan salt “cihazın önceki kullanıcılarından alınan referans araştırmaları sonucunda, servis ve teknik parça konusunda sorumlu firmanın yetersiz olduğu ve alımın uygun görülmediği” gerekçesiyle, başvuru sahibinin teklifinin reddedilerek ihalenin anılan kısmının iptal edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ihalede teknik şartnameye cevap belgesi ve açıklamaları içeren doküman ile teknik bilgilerin yer aldığı katalogların isteklilerce sunulması istenilmiş, ayrıca ihale komisyonu tarafından gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılacağı da belirtilmiştir. Söz konusu ihalede teklif veren isteklilerin ürünlerine demonstrasyon yapıldığının idarenin 14.12.2015 tarihli cevap yazısında belirtildiği dolayısıyla idare tarafından demonstrasyon sonucunda teklif etmiş olduğu ürünleri uygun bulunan isteklilerin katalog veya Teknik Şartname uygunluk beyannamesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde, Ticaret Odası tarafından düzenlenen oda kayıt belgesi sunulduğu, sunulan bu belgeden söz konusu isteklinin Ticaret Odasına kayıt olduğunun tespit edildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63/1’inci maddesinin (b) bendinde, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan verileceğinin düzenlendiği, bu düzenlemeden ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırlarının anlaşılması gerektiği, ihaleyi yapan idarenin il mülki idari sınırları içinde olduğu düşünüldüğünde başvuru sahibi istekliye Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63/1’inci maddesinin (b) bendi gereği puan verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu

Teklif mektuplarının Kamu İhale Kanunu’nda belirtildiği usulde sunulması gerektiğinden diğer şirket müdürünün daha sonradan icazet vermesiyle yapılan işlemin geçerli hale gelemeyeceği, diğer taraftan başvuru sahibinin iddiasında bahsettiği mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar.”şeklindeki 540/1 maddesinin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu maddeye dayanarak işlem yapılamayacağı