isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın formülü kullanılarak açıklama yapıldığı ifade edilmişse de aşırı düşük sorgu yazısında yer verilen kasko, vergi ve muayene giderleri gibi giderlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı,belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen; ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin, Yönetmelik’in yukarıda yazılı düzenlemesi kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, 22.6.2016 tarihli tutanağa istinaden www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak eksikliğin itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Sürücü dahil 41 kişilik servis aracına ilişkin olarak aracın ruhsatı ile Taşıt Kartı’nın sunulduğu, aracın ruhsatında motor gücünün 150 kw olduğunun belirtildiği, bunun da (150 kw x 1,341 HP/kw = 201,15HP) 201,15 HP’ye tekabül ettiği, ancak Teknik Şartname’nin 6.14’üncü maddesinde söz konusu aracın motorunun en az 215 HP gücünde olmasının istendiği tespit edilmiştir istekli tarafından kendi malı olan araçlara ilişkin sunulması gereken bazı belgelerin sunulmadığı, sunulmuş olan belgelerden ise yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde teklif edilen araçların ilgili Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’nci maddesinin üçüncü fıkrasında açıklandığı üzere ağırlık oranlarına ilişkin katsayılara ihale dokümanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince inceleme konusu ihaleye ait sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı dikkate alındığında, ihale sürecine mevcut ihale dokümanı ile devam edilmesi durumunda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip fiyat farkı hesaplanması gerektiğinde, sabit katsayılar belirlenmediğinden fiyat farkının hesaplanmasının mümkün olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, söz konusu hukuka aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

isale hatları ve kanalizasyon hatlarına ilişkin yapılacak temizlik işlerinin idare tarafından yapılacağı veya ihale edilebileceği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturada yer alan sözleşme konusu işin Yapı’ya ait isale hatları ve kanalizasyon hatları ile birlikte yüksek basınçlı vakumlama yöntemi ile isale hatları ve kanalizasyon hatları vakumlama yapılarak…” kısmının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ancak “…motorin ve benzin tankları su jeti ile yüksek basınçla yıkanarak 10 adet teknik personel ile 20 gün süreli temizlik işidir.” kısmının değerlendirilebileceği, buna karşın motorin ve/veya benzin tanklarının temizliği işinin benzer iş kapsamında yer almadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

mahkeme kararı üzerine yetkili meslek mensubunca onaylanmış proforma fatura, satış tutarı tespit tutanağı vb. gibi dayanak belgelerin istenilerek işlem tesis edilmesi gerektiğinden ve .. firmasından aldığı fiyat teklifine dayanak satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, fiyat teklifi veren firmanın fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden, başvuru sahibi İş Ortaklığının bu hususa ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1’inci sayfasında yer alan faaliyet konusuna bakıldığında faaliyet alanında ilaçlama işinin olduğu görüldüğünden bu hususa ilişkin başvurusunun da reddedilmesi gerekmektedir.

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu uyarınca komisyon kararı ile iptal edildiği, anılan kararda herhangi bir isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, yine de düzenlenmiş “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ta da bu yönde herhangi bir tespitin yer almadığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde belirtildiği gibi değerlendirme dışı bırakılmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan iddiaya yönelik karar verilmesine gerek bulunmadığı,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 45.585.840 TL, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam asgari iş deneyim tutarının 6.837.876 (45.585.840×0,15) TL olduğu, pilot ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının 4.786.513,20 (6.837.876×0,70) TL, özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 2.051.362,80 (6.837.876×0,30) TL olduğu, dolayısıyla hem pilot hem de özel ortağın sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin güncelleştirme yapılmamış halinin dahi söz konusu ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu dikkate alındığında, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında hiç bir isteklinin kalmadığı, dolayısıyla anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenemeyeceği anlaşılmıştır. Bu durumda sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olup olmadığına da bakılmayacaktır. Ayrıca başvuru sahibi isteklinin iddia ettiği mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortası giderleri ile 2701 sayılı genel emir gereği verilmesi gereken eğitim giderlerini ihale üzerinde bırakılan isteklinin karşılamasının mümkün olmadığı iddiasına ilişkin olarak ise, söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğundan anılan giderlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendi açıklaması gereği sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının 45.585.840 TL, teklif bedeline göre karşılanması gereken toplam asgari iş deneyim tutarının 6.837.876 (45.585.840×0,15) TL olduğu, pilot ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının 4.786.513,20 (6.837.876×0,70) TL, özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 2.051.362,80 (6.837.876×0,30) TL olduğu, dolayısıyla hem pilot hem de özel ortağın sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin güncelleştirme yapılmamış halinin dahi söz konusu ihalede istenen asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; aynı maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği, onbirinci fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.