Bakırköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün,Temizlik hizmet alımı ihalesinde yaptığı hata,çöp konteynerleri maliyetine idarece yaklaşık maliyet bileşenleri arasında yer verilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca satır açılmadığı halde İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler arasında belirtilmek suretiyle temin edilmek istenen konteynerlerin maliyet büyüklüğü ve niteliği düşünüldüğünde, rakamsal tutar olarak bir ihalenin konusunu oluşturacak boyutta olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle, konteyner alımının diğer işlerden ayrı olarak ihale edilmesinin yalnızca konteyner tedarikçilerinin de ihaleye iştirakleri açısından faydalı olabileceği, ayrıca ihale konusu işe ilişkin benzer iş tanımı dikkate alındığında mevcut düzenleme ile hiçbir tecrübesi bulunmayanların da ihaleye katılımına yol açması

Fırat Üniversitesi Hastanesinin,Temizlik Hizmeti İhalesinde yapılan hata,Yapım ihalesinde,İsteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik etmeleri gerektiği, anılan isteklinin teklifi ekinde sunmuş olduğu demirbaş defteri sayfalarının örneklerinin tevsike uygun bir belge olmadığı ayrıca teklif ekinde sunulan kataloglarda birden çok ürünün yer aldığı, bu ürünlerden hangisinin anılan kişinin kendi malı olduğunun anlaşılamadığı, bu nedenle bu makinaların Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı

isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın formülü kullanılarak açıklama yapıldığı ifade edilmişse de aşırı düşük sorgu yazısında yer verilen kasko, vergi ve muayene giderleri gibi giderlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı,belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen; ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliğin, Yönetmelik’in yukarıda yazılı düzenlemesi kapsamında başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, 22.6.2016 tarihli tutanağa istinaden www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak eksikliğin itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Sürücü dahil 41 kişilik servis aracına ilişkin olarak aracın ruhsatı ile Taşıt Kartı’nın sunulduğu, aracın ruhsatında motor gücünün 150 kw olduğunun belirtildiği, bunun da (150 kw x 1,341 HP/kw = 201,15HP) 201,15 HP’ye tekabül ettiği, ancak Teknik Şartname’nin 6.14’üncü maddesinde söz konusu aracın motorunun en az 215 HP gücünde olmasının istendiği tespit edilmiştir istekli tarafından kendi malı olan araçlara ilişkin sunulması gereken bazı belgelerin sunulmadığı, sunulmuş olan belgelerden ise yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde teklif edilen araçların ilgili Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’nci maddesinin üçüncü fıkrasında açıklandığı üzere ağırlık oranlarına ilişkin katsayılara ihale dokümanında yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince inceleme konusu ihaleye ait sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı dikkate alındığında, ihale sürecine mevcut ihale dokümanı ile devam edilmesi durumunda, sözleşmenin imzalanmasını müteakip fiyat farkı hesaplanması gerektiğinde, sabit katsayılar belirlenmediğinden fiyat farkının hesaplanmasının mümkün olmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, söz konusu hukuka aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

isale hatları ve kanalizasyon hatlarına ilişkin yapılacak temizlik işlerinin idare tarafından yapılacağı veya ihale edilebileceği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturada yer alan sözleşme konusu işin Yapı’ya ait isale hatları ve kanalizasyon hatları ile birlikte yüksek basınçlı vakumlama yöntemi ile isale hatları ve kanalizasyon hatları vakumlama yapılarak…” kısmının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ancak “…motorin ve benzin tankları su jeti ile yüksek basınçla yıkanarak 10 adet teknik personel ile 20 gün süreli temizlik işidir.” kısmının değerlendirilebileceği, buna karşın motorin ve/veya benzin tanklarının temizliği işinin benzer iş kapsamında yer almadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

mahkeme kararı üzerine yetkili meslek mensubunca onaylanmış proforma fatura, satış tutarı tespit tutanağı vb. gibi dayanak belgelerin istenilerek işlem tesis edilmesi gerektiğinden ve .. firmasından aldığı fiyat teklifine dayanak satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, fiyat teklifi veren firmanın fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden, başvuru sahibi İş Ortaklığının bu hususa ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış, Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1’inci sayfasında yer alan faaliyet konusuna bakıldığında faaliyet alanında ilaçlama işinin olduğu görüldüğünden bu hususa ilişkin başvurusunun da reddedilmesi gerekmektedir.

ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu uyarınca komisyon kararı ile iptal edildiği, anılan kararda herhangi bir isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, yine de düzenlenmiş “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” ta da bu yönde herhangi bir tespitin yer almadığı dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde belirtildiği gibi değerlendirme dışı bırakılmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan iddiaya yönelik karar verilmesine gerek bulunmadığı,