şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez…” hükmünün bulunduğu ancak bu hükmün amacının istekliler arasında rekabeti sağlamak ve tekliflerin eşit şartlar altında değerlendirilmesinin sağlanmasına yönelik olarak istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olduğu, idarenin kendi malı olan ürünün ihale konu iş kapsamında kullandırılacağını belirtmek amacıyla ihale dokümanında markasına yer vermesinin bu madde hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği

isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerini kullanmaları durumunda, ilgili belgelerde meslek mensubu beyanının yazılması ve belgenin meslek mensubunca imzalanması, ayrıca iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği, alınan fiyat teklifi incelendiğinde ilgili belge üzerinde hem meslek mensubu beyanının hem de meslek mensubu onayının yer almadığının görüldüğü, bu nedenle bahse konu fiyat teklifinin mevzuata uygun bir belge olmadığı

isteklilerin teklif fiyatı içerisinde kâr öngörmek zorunda olduklarına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta, dolayısıyla isteklilerce kâr öngörülmeksizin ihaleye teklif verilmesi mümkün olmaktadır. İncelemeye konu ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin “firma karı” satırına ihale üzerine bırakılan istekli tarafından “0,00 TL” birim fiyat yazıldığı görülmektedir. Bu durumda birim fiyat teklif cetvelinin “teklif edilen birim fiyat” hanesinde fiyat öngörülmemesi mevzuata uygun olmamakla beraber, kâr unsurunun ihale konusu işin yapılması için zorunlu bir gider kalemi olmadığından bu kaleme ilişkin birim fiyat öngörülmemesinin teklifin değerlendirmeye alınmasına engel olmadığı