İhale konusu işin araç kiralamasından ibaret olmadığı ve araç kiralamanın işin küçük bir kısmını oluşturduğu incelemeye konu ihalede ve benzer ihalelerde aracı kiralama yoluyla edinileceğine ilişkin açıklama yapan isteklinin bu araca ilişkin alt maliyet bileşenlerini de fiyat teklifinde ayrı ayrı göstermesi koşuluyla araçları kiraladığı firmadan temin edebileceği (alt maliyet bileşenleri dâhil kiralama yapabileceği), sunulan fiyat teklifinin de şekil şartlarını taşıdığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin araç ve makinelerin kiralama bedelleri ve bunların tamir-bakım, yedek parça, sigorta ve genel giderlere ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olduğu

idarece hesaplanan yaklaşık maliyet hesap cetveline bakıldığında, kâr hariç yaklaşık maliyet toplam tutarının 31.894.714,86 TL olduğu, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak nitelendirilebilmesi için, anılan Tebliğ maddesi uyarınca söz konusu yaklaşık maliyet tutarının %70’lik kısmının (31.894.714,86 TL*0,7 = 22.326.300,40 TL) işçilik giderinden oluşması gerektiği, ancak bahsi geçen yaklaşık maliyet hesabında işçilik maliyetinin (yemek bedeli ve ikramiye ödemesi dâhil) 19,107.676,36 TL olduğunun görüldüğü, dolayısıyla söz konusu işçilik giderlerinin yaklaşık maliyetin %70’lik kısmını oluşturmadığı anlaşılmıştır.Bu bağlamda, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı anlaşıldığından, sınır değer hesabının kârsız yaklaşık maliyet olarak değil, yaklaşık maliyet tutarının 1,30 sayısına bölünmek suretiyle yapılması zorunluluğunun doğduğu,sınır değerin altında bir teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İdarece hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı olan 18.488.728,31 TL içerisindeki işçilik maliyetinin 8.449.148,44 TL olduğu, söz konusu işçilik maliyetinin anılan yaklaşık maliyet içerisindeki payının %70’ten az olduğu (14.222.098,70 TL), dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi ile bulunan sınır değerin (14.222.098,70 TL) üzerinde teklif bedeli (15.390.638,00 TL) sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmakta ise de, anılan isteklice sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun bulunarak idare ile ihale konusu işe ilişkin 24.02.2015 tarihinde sözleşme imzalandığı tespiti ile birlikte, söz konusu durumun esasa etkili bir aykırılık doğurmadığı anlaşılmıştır.

geçici teminat mektubu sunulmadığından bu kısımlara ait teklifinin geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyeceği ayrıca anılan isteklinin 4’üncü kısma ait birim fiyat teklif cetveli malzeme listesinin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kalemlerinde aritmetik hata bulunduğu, dolayısıyla anılan isteklinin bu kısımlara ilişkin bir hak veya menfaat kaybının olamayacağı anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin açıklamalarının uygun olmadığına yönelik iddiasının 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü kısımlar bakımından ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği

Yaklaşık maliyet içerisinde 10 kalem temizlik malzemesi gideri için toplamda 3.867,66 TLolarak belirlenmesine rağmen, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde bu kalemlere karşılık toplamda 1,00 TL fiyat teklif edildiği,Tespit edildiğinden, teklif birim fiyat cetvelinin 10 kalem temizlik malzemesi maliyeti bileşeni kısmına ilişkin önerilen teklif birim fiyatların maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde bu tür birim fiyatları öneren ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen belirlenen teklifinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu gerekçe üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceğinin anlaşıldığı, ancak idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında sadece önemli teklif bileşenlerine değil tüm maliyet bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama talep edildiğinden söz konusu yazının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan 9 isteklinin de bulunduğu dikkate alındığında anılan aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olduğu

ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin sadece kanal temizliği işini kapsadığı, bu belgede yağmur suyu veya kanalizasyon şebekesinde görüntüleme yaptığına dair bir ifade bulunmadığını iddia etmekte ise de, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfı kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinden, başvuru konusu ihalenin esasını oluşturan kanal temizliğinin yanı sıra işin tali unsurunu oluşturan görüntülemenin iş bitirme belgesine konu iş kapsamında yer aldığı

idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde belirtilen teknik şartnamenin 8.3’üncü maddesindeki “Temizlik Sarf Malzemeleri” arasında bulunmadığı, belirtilen ekipmanın temininden kaynaklanacak maliyetin yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmediği ve teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde ilgili bir kalem oluşturulmadığı hususları dikkate alındığında, teknik şartnamenin bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.21 maddesine aykırı olduğu ve belirlenen aykırılığın isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyet ve birbirleri ile eşit koşullarda karşılaştırılması imkanını ortadan kaldırdığı değerlendirildiğinden ihalenin bu gerekçe üzerinden de iptaline karar verilmesi gerektiği ve bu gerekçenin de Kurulun iptal kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği

sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler arasında yüklenici tarafından temin edilecek araçlara ilişkin giderler arasında sayılan bakım, onarım, yedek parça, yağ ve lastik giderine ilişkin maliyet öngörülmediği ve bu giderlere ilişkin belgelendirmeye yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği