istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda “İhale komisyonu yazısında “İdare malı araçlar için kira bedeli öngörülmeyecek olup araçlara ait ruhsatlar ekte sunulmuştur.” denildiği, bu durumda idare malı araçlar ortak girişimin kendi malı olmadığından veya piyasadan kiralama yöntemi ile de temini mümkün bulunmadığından bu araçlara ilişkin giderlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen yöntemlerle tevsikinin mümkün olmadığı, araçların ruhsat bilgileri baz alınmak suretiyle üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin gerçek maliyeti yansıtma ihtimali bulunmadığından aşırı düşük teklifin kabulünü sağlayan bu hatır tekliflerinin kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı”iddiasına yer verilmediği

idarece dış cephe camlarının silinmesi iş kaleminin işçi sayısı üzerinden değil yapılacak iş üzerinden belirlendiği, birim fiyat teklif cetvelinde de öngörüldüğü şekilde miktar üzerinden birim fiyat teklif edilmesi gerektiği, ihaleye ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde cam silme işi için ayrıca personel istihdam edilip edilmeyeceğine, işin en az kaç gün süreceğine veya çalışma saatlerine dair bir açıklık da bulunmadığından, bu iş kaleminin personel maliyeti üzerinden değerlendirilemeyeceği

İdarece zeyilname ile İdari şartname düzenlemelerinde değişiklik gerçekleştirilmiş olmasına rağmen düzeltme ilanı yapılmaması nedeniyle ihale ilanında yer verilen “ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde yer verilen düzenlemeleri dikkate alarak ihaleye katılıp katılmayacağına karar veren istekliler yönünden söz konusu hususun Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer verilen rekabet ilkesi ile bağdaşmayacağı ve incelemeye konu ihalede 27 adet ihale dokümanı satın alındığı, 2 teklif verildiği ve 1 geçerli teklif olduğu da dikkate alındığında İdari Şartname maddelerinde yapılan değişiklik gerçekleştirilmesine rağmen düzeltme ilanı yapılmamasının ihaleye katılımı olumsuz yönde etkilediği

idare tarafından kuraya davet yapılmasının yeterli olduğu ve isteklilerin kuraya katılımının beklenmesinin zorunlu olmadığı, kuraya davet edilen isteklilerin kura esnasında orda bulunmasa dahi kura çekme işleminin idare tarafından gerçekleştirileceği, kaldı ki kura çekme işleminin idare tarafından ihale komisyonu üyesi tarafından gerçekleştirileceği bu itibarla kuraya katılan isteklilerin kura yöntemine herhangi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmış olup kuraya katılan kişilerden isteklilerin yetkili temsilcileri olmasının istenemeyeceği ve idare tarafından düzeltici işlem gerekçesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği

iptal kararından önce iki farklı komisyon kararı alınmış ve söz konusu iki kararda da ihale Şti. üzerinde bırakılmış fakat Kamu İhale Kurulunca alınan kararlarla ilk komisyon kararına ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi yönünde ikinci komisyon kararına ilişkin olarak ise Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. Aradan geçen yaklaşık 4 aylık sürecin sonunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin değiştiği gelinen aşamada Kamu İhale Kurulu kararının uygulanmayarak ihalenin aktarılan gerekçelerle iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde sayılan güvenirlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği

düzenlemenin mevzuata aykırı ve birbirleriyle uyumsuz olduğu ve anılan yönetmelik maddeleri ile dipnotların birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi malı olarak istenilen araçların iş ortaklığını oluşturan kişilerden biri veya birkaçı tarafından sağlanmasının yeterli olduğu sonucuna varılsa da, Mahkeme sonuç kısmında, dokümana süresi içerisinde bir şikayetin bulunmamasından dolayı dokümanın kesinleştiği ifadesi esas alınması neticesinde başvuru sahibi iş ortaklığındaki her bir ortağın ayrı ayrı kendi malı olarak istenilen araçların tümüne ilişkin tevsik edici belgeleri sunmadığı anlaşılmış olup idari şartnamenin 7. Maddeleri uyarınca başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu gerekçeyle idarenin söz konusu işlemi uygun görüldüğü