geçici teminat mektubu sunulmadığından bu kısımlara ait teklifinin geçerli bir teklif olarak kabul edilemeyeceği ayrıca anılan isteklinin 4’üncü kısma ait birim fiyat teklif cetveli malzeme listesinin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci kalemlerinde aritmetik hata bulunduğu, dolayısıyla anılan isteklinin bu kısımlara ilişkin bir hak veya menfaat kaybının olamayacağı anlaşılmış olup aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin açıklamalarının uygun olmadığına yönelik iddiasının 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü kısımlar bakımından ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği

Yaklaşık maliyet içerisinde 10 kalem temizlik malzemesi gideri için toplamda 3.867,66 TLolarak belirlenmesine rağmen, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde bu kalemlere karşılık toplamda 1,00 TL fiyat teklif edildiği,Tespit edildiğinden, teklif birim fiyat cetvelinin 10 kalem temizlik malzemesi maliyeti bileşeni kısmına ilişkin önerilen teklif birim fiyatların maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde bu tür birim fiyatları öneren ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen belirlenen teklifinin, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu gerekçe üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

teklifleri aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceğinin anlaşıldığı, ancak idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında sadece önemli teklif bileşenlerine değil tüm maliyet bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama talep edildiğinden söz konusu yazının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan 9 isteklinin de bulunduğu dikkate alındığında anılan aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olduğu

ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin sadece kanal temizliği işini kapsadığı, bu belgede yağmur suyu veya kanalizasyon şebekesinde görüntüleme yaptığına dair bir ifade bulunmadığını iddia etmekte ise de, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfı kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinden, başvuru konusu ihalenin esasını oluşturan kanal temizliğinin yanı sıra işin tali unsurunu oluşturan görüntülemenin iş bitirme belgesine konu iş kapsamında yer aldığı

idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde belirtilen teknik şartnamenin 8.3’üncü maddesindeki “Temizlik Sarf Malzemeleri” arasında bulunmadığı, belirtilen ekipmanın temininden kaynaklanacak maliyetin yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmediği ve teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde ilgili bir kalem oluşturulmadığı hususları dikkate alındığında, teknik şartnamenin bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.21 maddesine aykırı olduğu ve belirlenen aykırılığın isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyet ve birbirleri ile eşit koşullarda karşılaştırılması imkanını ortadan kaldırdığı değerlendirildiğinden ihalenin bu gerekçe üzerinden de iptaline karar verilmesi gerektiği ve bu gerekçenin de Kurulun iptal kararı gerekçeleri içinde yer alması gerektiği

sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler arasında yüklenici tarafından temin edilecek araçlara ilişkin giderler arasında sayılan bakım, onarım, yedek parça, yağ ve lastik giderine ilişkin maliyet öngörülmediği ve bu giderlere ilişkin belgelendirmeye yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

istekli tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda “İhale komisyonu yazısında “İdare malı araçlar için kira bedeli öngörülmeyecek olup araçlara ait ruhsatlar ekte sunulmuştur.” denildiği, bu durumda idare malı araçlar ortak girişimin kendi malı olmadığından veya piyasadan kiralama yöntemi ile de temini mümkün bulunmadığından bu araçlara ilişkin giderlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde belirtilen yöntemlerle tevsikinin mümkün olmadığı, araçların ruhsat bilgileri baz alınmak suretiyle üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin gerçek maliyeti yansıtma ihtimali bulunmadığından aşırı düşük teklifin kabulünü sağlayan bu hatır tekliflerinin kullanılmasının mevzuata uygun olmadığı”iddiasına yer verilmediği

idarece dış cephe camlarının silinmesi iş kaleminin işçi sayısı üzerinden değil yapılacak iş üzerinden belirlendiği, birim fiyat teklif cetvelinde de öngörüldüğü şekilde miktar üzerinden birim fiyat teklif edilmesi gerektiği, ihaleye ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde cam silme işi için ayrıca personel istihdam edilip edilmeyeceğine, işin en az kaç gün süreceğine veya çalışma saatlerine dair bir açıklık da bulunmadığından, bu iş kaleminin personel maliyeti üzerinden değerlendirilemeyeceği

İdarece zeyilname ile İdari şartname düzenlemelerinde değişiklik gerçekleştirilmiş olmasına rağmen düzeltme ilanı yapılmaması nedeniyle ihale ilanında yer verilen “ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde yer verilen düzenlemeleri dikkate alarak ihaleye katılıp katılmayacağına karar veren istekliler yönünden söz konusu hususun Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer verilen rekabet ilkesi ile bağdaşmayacağı ve incelemeye konu ihalede 27 adet ihale dokümanı satın alındığı, 2 teklif verildiği ve 1 geçerli teklif olduğu da dikkate alındığında İdari Şartname maddelerinde yapılan değişiklik gerçekleştirilmesine rağmen düzeltme ilanı yapılmamasının ihaleye katılımı olumsuz yönde etkilediği