özel ortağa ait iş deneyim belgesi olarak sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi gereği kamuda gerçekleştirilmiş bir işe ait olması gerekirken özel sektöre taahhüt edilmiş bir işe ait olması şeklinde belirlendiği, anılan Şartname maddesinde yapılan benzer iş tanımına başvuru sahibince süresi içerisinde itirazda bulunulmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleşmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idarece kamuya gerçekleştirilmiş bir iş olmaması yönüyle uygun kabul edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı

idarenin işçilik ücretlerine ilişkin hesabını KİK işçilik hesaplama modülündeki “Asgari İşçilik Maliyeti” satırındaki tutar yerine anılan modüldeki “Birim Fiyatlar (Sözleşme ve Genel Giderler Dahil Maliyet)” satırındaki tutarları baz almasının anılan ihalenin yaklaşık maliyette işçilik ücretlerine ilişkin kısmını olması gerekenden daha fazla gösterdiği, buna karşılık personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmayan anılan ihalede ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı şeklinde ayrı bir hesap yapılmadığı

sınır değerin altında teklifi geçerli olduğu belirlenen bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması bir isteklinin de temizlik giderine de %4 sözleşme giderleri ve genel giderler eklediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması bir arada değerlendirildiğinde, idarece teklifte önemli görülen bileşenlerin açık ve net olarak belirlenmeden yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının 4734 sayılı Kanun’un 38’nci ve Kamu İhale Genel Tebliği maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi doğrultusunda teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği,

temizlik malzemeleri için fiyat teklifi alınan firmanın teklife konu alanda faaliyette bulunduğunun anlaşıldığı, öte yandan fiyat teklifi veren firma için işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile gayri sıhhi müessese ruhsatının açıklama dosyası kapsamında sunulmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı, fiyat teklifinde yer verilen malzeme miktarlarının Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde belirtilen malzeme miktarları ile uyumlu olduğu, söz konusu temizlik malzemelerinin Teknik Şartname’ye uygun şekilde verileceğinin beyan edildiği, bu aşamada ihale komisyonunun fiyat teklifini düzenleyen firmanın stoklarını inceleyerek söz konusu temizlik malzemelerinin depoda bulunup bulunmadığını kontrol etmesini ve miktarını saymasını gerektiren bir zorunluluk bulunmadığı, dolayısıyla bu hususta ihale komisyonunca yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu,

hazırlanan fiyat teklifinde kiralama, tamir bakım onarım ve yedek parça lastik sigorta giderleri ayrı olarak belirtilmek suretiyle toplamda 72.000,00 TL fiyat öngörüldüğü, söz konusu fiyat teklifinin SMMM Mehmet Bekçi tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” beyanıyla onaylandığı ve meslek mensubunun kaşesinin ve imzasının bulunduğu, ayrıca anılan araca ilişkin ruhsatın sunulduğu, buna karşın söz konusu aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi maliyetine ilişkin herhangi bir açıklama getirilmediği, bu sebeple 1 adet Çekici Tıra ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı

teklif zarfı üzerine, idare adresi yerine kendi adreslerinin yazılması ve teklifin hangi işe ait olduğuna ilişkin bilgilerin yazılmaması hususlarına karşılık, ihale kayıt numarası üzerinden anlaşılabilecek bu bilgilerin hatalı ve eksik olmasının teklif zarfının değerlendirmeye alınmasına mani olamayacağı ancak mezkûr ihalede üzerinde düzeltmeler yapılan ihale kayıt numarasının ihale komisyonunu tereddüde düşürmeyecek şekilde net olarak yazılmadığı, bu durumun da ihale komisyonunca ilgili tutanaklar vasıtasıyla tespit edildiği, isteklilerin de ihale komisyonuna sunduğu bilgi ve belgelerde, ihale komisyonunu tereddüde düşürecek belirsizliklere yer vermemesi gerektiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif zarfının değerlendirmeye alınmamasının uygun olmadığına yönelik iddiasının yerinde olmadığı

“asgari işçilik maliyeti” unsurları arasında ayni yol giderinin sayılmadığı dikkate alındığında, söz konusu ayni yol gideri üzerinden %4 oranında sözleşme gideri ve genel giderin hesaplanmaması gerektiğinin açık olduğu, istekli tarafından ayni yol gideri için %4 oranında sözleşme gideri ve genel giderin hesaplanmasının söz konusu isteklinin teklif bedelini yükselteceği ve bu hususun da istekli açısından avantaj yaratacak bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple, İdari Şartname’de ayni olarak verileceği düzenlenen yol gideri için başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında %4 oranında sözleşme gideri ve genel giderin dahil edilmesinden dolayı idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı

isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu iş içerisinde genel temizlik hizmeti, ofis ve büro temizliği, kapalı ve açık alanların ilaçlama hizmeti, çöp toplama ve nakil işlerinin olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmayan kapalı ve açık alanların ilaçlama hizmeti ve çöp toplama ve nakil işlerinin de yer aldığı görülmüştür.İhale işlem dosyasının incelenmesinden, anılan istekli tarafından sunulan bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yer alan ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının ayrıştırılması gerekirken idarece bu işlemin yapılmadığı, böyle bir ayrıma gidilmeden anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin uygun olduğu değerlendirmesi yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği maddesine aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.