3 isteklinin teklif verdiği ihalede idarece en düşük ilk iki teklifin ihale dokümanında öngörülen yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede asgari yeterlik kriterini sağlayan tek geçerli teklif olarak belirlenen başvuru sahibine ait 13.298.632,37 TL tutarındaki teklif bedelinin de karsız yaklaşık maliyet tutarı olan 12.983.242,91 TL’nin üzerinde olduğu, her ne kadar ödenek miktarı ve geçerli teklif bedeli dikkate alındığında mevcut durumun yukarıda aktarılan Kanun maddesinin gerekçesinde belirtilen “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması” durumlarına uygun olmamakla birlikte 15 istekli tarafından doküman satın alınıp 13 istekli tarafından ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece bu başvuruların ihale tarihinden öncesinde uygun bulmadığı, ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ilk iki teklifin de asgari yeterlik kriterlerini sağlamadığı yönünde idarenin tespiti olduğu dikkate alındığında idarenin ihaleyi 4734 sayılı Kanun’un gerekçesinde belirtildiği şekilde “Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” durumuyla ihalede yeterli rekabet koşullarının sağlanması ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkesinin gözetilmesi” gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı

sunulan fiyat teklifi incelendiğinde sunulacak araçların bakım ve onarım giderlerinin sunulan fiyat teklifinde belirtilen tutara dahil olduğu, ancak araçların yedek parça giderinin söz konusu fiyat teklifine dahil olduğuna yönelik bir açıklamanın anılan fiyat teklifinde yer almadığı, ayrıca açıklama kapsamında yedek parça giderine ilişkin ayrı bir belge sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, bu itibarla idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

teklif fiyatlarının söz konusu asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu çerçevede söz konusu isteklinin teklif bedellerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan puanlama sonucu eşitliğin bozulmaması nedeniyle çekilen kura ile ihalenin . Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmenin geriye dönük olarak sonradan düzenlemesi hususunun yanı sıra, istekliye ait teklif dosyasında söz konusu sözleşmenin yapıldığı tarihte sözleşme bedeli üzerinden damga vergisinin yatırıldığına dair herhangi bir belgenin sunulmadığı hususuna yer verildiği görülmüştür. Söz konusu husus ile ilgili kamu ihale mevzuatına yönelik yapılan araştırmada, anılan mevzuata göre gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyiminin tevsikine yönelik sunulan belgeler arasında damga vergisinin ödendiğine dair herhangi bir belgeye yer verilmesi zorunluluğunun öngörülmediği anlaşılmıştır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde, sevk ve idare araçlarının günde kaç km yol kat edeceği hususunda açık bir belirlemenin bulunmadığı, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinin (a) bendinde, atıkların nakil yerinin gidiş dönüş mesafesinin ortalama 80 km olduğunun düzenlendiği, dolayısıyla isteklilerin gerek akaryakıt hesabında gerekse bakım onarım hesabında araçların günlük 80 km kat edeceği kabulüyle hesap yapılmasının olağan olduğu, zira objektif bir mesafe bilgisinin dokümanda başka bir veriyle elde edilemeyeceği, bu durum karşısında, 80 km esas alınarak yapılan hesaplamanın değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak belirtilmesinin uygun olmayacağı neticesine varılmıştır.

ihale dokümanındaki düzenlemeler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanan toplam 70 personel için engelli işçi durumu dikkate alınmadığında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 1.454.252,68 TL olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi isteklinin teklifi ise 1.447.736,44 TL’dir. Buna göre 2 engelli personel için %4 sözleşme ve genel gider dahil Hazine’ce karşılanacak toplam prim tutarının 6.516,24 TL olduğu, 70 personel için hesaplanan toplam asgari işçilik maliyetinden 2 engelli işçiye ilişkin asgari işçilik maliyetinde dikkate alınması gereken tutar düşüldüğünde (1.454.252,68 TL – 6.516,24 TL) 1.447.736,44 TL’ye ulaşıldığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin (1.447.736,44 TL teklif bedeli) teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetini karşıladığı anlaşılmış olup bu hali ile Tebliğ’in yukarıda anılan 78.29’uncu maddesi hükmü gereğince başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunduğu sonucuna varılıp başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aracın hidrolik vakumlu yol süpürme aracı olarak geçtiği, herhangi bir araç üst yapı firması tarafından resmi bir geçerliliği olmayan teknik belge tarzında yazılmış belge ile ilgili araca uydurulmaya çalışıldığı, özel amaçlı dizel motorlu araç” kriterlerini taşımadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, aracın dokümanda öngörülen kriterleri karşılayıp karşılamadığına ilişkin sorgulamanın ilgili trafik tescil şubesinden yapılması halinde aracın uygun olmadığının anlaşılacağı, fiili durumdaki araca yapılan üst yapının karayolu yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu, resmi olmayan veya yetkisiz kişi yada kurumlarca düzenlenen belgelerin yeterlik kriterlerinde baz alınamayacağı, belgelerin kontrolünün yapılması gerektiği

isteklinin açıklama kapsamında sunduğu fiyat teklifindeki meslek mensubu beyanının doğru yazıldığı, fiyat teklifindeki miktar ve fiyatların, isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki miktar ve birim fiyatlarla uyumlu olduğu, fiyat teklifindeki tutarlarda aritmetik hata yapılmadığı ve fiyat teklifindeki fiyatların Ek-O.6 belgesinde belirtilen “Ağırlıklı Ortalama Birim Satış Tutarı”nın %80’inin altında olmadığı, Satış Tutarı Tespit Tutanağının(Ek-O.6) geçerli vergi beyanname dönemine ilişkin olduğunun görüldüğü, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca idare tarafından gerekli görülmesi halinde meslek mensubundan ilgili belgelerin istenebileceği bu konuda idarenin takdir yetkisi olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı

birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerin içerisine amortisman bedelinin de dahil olduğu, ilgili ihalede sözleşme ve genel giderler dahil işçilik maliyetinin 844.967,76TL olarak tespit edildiği, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında asgari işçilik maliyetini 844.967,76TL olarak açıkladığı da göz önüne alındığında, fiyat teklifi alınan el arabasının amortisman bedelinin ayrıca hesaplanmasının gerekmediği, idarenin aşırı düşük teklif açıklamasını kabul etmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı