Mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, ödeme aşamasında fiyat teklifindeki toplam tutarların dikkate alınacağı, dolayısıyla fiyat teklifi içeriğinde siyah çöp poşeti malzemesi için teklif edilen birim fiyatın bir kuruşun altında olmasının, alınan fiyat teklifinin mevzuata aykırılığı sonucunu doğurmayacağı, idare tarafından aşırı düşük açıklama istenilen kalemin birim fiyat teklif cetvelindeki tek satırda yer alan siyah çöp poşetinin açıklanmasının istenildiği, teklif içeriğinde açıklanması gereken herhangi bir bileşenin yer almadığı, dolayısı ile isteklilerin fiyat teklifi ve birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettikleri birim fiyatların birbiri ile aynı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerine bırakılan ve İkinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin fiyat tekliflerinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

kararın, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği

ihalenin birim fiyat üzerinden ihale edildiği, ihale konusu hizmet için kullanılacak araçlara ilişkin birim fiyat tekliflerin saat üzerinden verileceği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağıhususları da göz önüne alındığında yapılan düzenlemelerin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

İlandaki düzenlemeden kendi malı olarak istenilen araçların ruhsatlarının teklif zarfı içerisinde sunulmasının istenildiği ayrıca araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait belgelerin ise yetkili bir kurumdan alınması gerektiği, bunun da araçların kendi malı olarak tevsik edilmesi amacı ile değil araçların kapasite, güç ve teknik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla istenildiği, idare tarafından yapılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasına engel teşkil etmediği anlaşılmış olup söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı

açıklamalar doğrultusunda teklifi aşırı düşük olan istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulması ve uygun belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamaların ise kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedilmesi gerektiği, Tebliğ’in anılan maddesinde yer alan açıklamalar ile hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak, idarelerce teklifte yer alan önemli maliyet bileşenlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki miktarı veya tutarına ilişkin bir ayrıştırmaya yer verilmediği, dolayısı ile açıklanması istenilecek ve teklifte önemli olduğuna karar verilecek maliyet bileşenlerinin işin niteliğine bağlı olarak idarelerin takdirine bırakıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, anılan idare tarafından söz konusu ihalede daha önce Kurul kararı ile de %4 sözleşme ve genel giderler arasında kabul edilen ferdi kaza sigortası giderinin teklifte önemli olan maliyet bileşenleri arasında sayılmak suretiyle bu giderle ilgili teklifi aşırı düşük olan isteklilerden açıklama istenmesinin ve bu gidere yönelik açıklamaların uygun görülmemesi suretiyle başvuru sahibi dahil diğer iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesinde yükleniciye teslim edileceği belirtilen malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen bakım onarım giderlerinin de dikkate alınması gerektiği yönünden yapılan değerlendirmede, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde bu hususta bir gider öngörülmediği; birim fiyat teklif cetvelinde bu gidere ilişkin kalem açılmadığı, bu giderin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği yönünde dokümana itiraz niteliğinde bir başvuruda da bulunulmadığı anlaşıldığından bu yöndeki iddianın da yerinde olmadığı

Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere makine, teçhizat ve ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması esastır. Kendi malı olması şartı istisnai şartların oluşmasına bırakılmış bulunmaktadır. İdareye tanınan takdir yetkisi mutlak yetki olmayıp, işin niteliği gereği zorunlu bir aracın olması ve isteklinin kendi malı olmaması durumunda işin aksamasına neden olma ihtimalinin bulunması gerekmektedir. idarece kendi malı olma şartı aranan araçların piyasada teminin zor olduğu ve bu nedenle kendi malı olma şartının getirildiği anlaşılmıştır. Kaldı ki kendi malı olması istenilen araçların piyasadan temin edilmesinin zor olmasının yanında idarece söz konusu araçlara ilişkin teknik özelliklerin de net ifadelerle belirlendiği dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı engelleyeceği anlaşılmıştır