aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği yazıda Motorlu Taşıtlar Vergisi önemli teklif bileşenleri arasında belirtilmemiştir. Dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen bir maliyet kalemine ilişkin olarak bir bedel öngörüp söz konusu bedelin tevsikine ilişkin bir belgelendirme yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede önemli teklif bileşenleri arasında yer almayan söz konusu maliyet kalemine ilişkin anılan İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasında bulunması ve bu maliyet kaleminin tevsikine ilişkin bir belge sunmasına gerek olmadığından bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şikâyete konu ihalede kârsız yaklaşık maliyetin 15.391.607,51 TL olduğu dikkate alındığında adı geçen isteklilerin bu haliyle kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasında yukarıda yer alan mevzuat hüküm ve düzenlemelerine uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup anılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

ihale konusu işte çalıştırılacak personelin seçiminin de yükleniciye ait olduğu ayrıca İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 12’nci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğunda olduğu ve söz konusu gidere ilişkin olarak ihale dokümanında ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemelerin teklif vermeyi engelleyen herhangi bir husus içermediği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 78.22’nci maddesinde yer alan açıklama doğrultusunda ayni yol gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

mevzuat hükümleri ve tespitler doğrultusunda idarece sınır değer tespiti yapılmadan ve sınır değer altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamaları istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı, söz konusu ihalede sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyet olarak hesaplanması gerektiği, idarece yaklaşık maliyetin 71.323.768,70 TL olarak hesaplandığı, yüklenici karının ise 11.102.100,17 TL olarak hesaplandığı, dolayısıyla sınır değerin 60.221.668,53 TL olduğu, teklifleri sınır değerin altında kaldığı görülen geçerli tekliflerdenİş Ortaklığının tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiasının (a) kısmı yerinde bulunmuştur.

ihalede giyim giderleri ile iş sağlığı ve güvenliği giderlerine yönelik olarak İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinin (b) bendi ile (e) bendinde “…Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. maddesinin ç bendine göre %4 oranındaki sözleşme ve genel giderlere dahildir.” ibaresine yer verildiği diğer taraftan İdari Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesinin araç giderlerine ilişkin bileşenlerde “amortisman” giderinin sözleşme ve genel giderlerden hariç tutularak teklif fiyata dahil edildiği görüldüğünden, ilgili düzenlemeler arasında çelişki oluştuğu anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü uyarınca, söz konusu çelişkinin başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığına ilişkin isteklileri tereddütte düşürecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

İhale dokümanı kapsamında yer verilen İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde ihale konusu işin uygulanması aşamasında Yürürlükte olan 31.08.2013 Tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalesi yapılacak olan Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların” sadece 6’ncı maddesindeki hükümlere göre işçilik maliyetlerindeki değişikliklerden dolayı asgari işçilik fiyat farkı verileceği, söz konusu işçilik gider kalemi dışında yer alan giderler için fiyat farkı ödenmeyeceğine yönelik düzenlemelere, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personele ve personele ödenecek brüt ücretlere ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmüştür

Teknik Şartname’nin “Kullanılacak Malzemeler” başlıklı 16’ncı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen temizlik işi esnasında kullanılacak makine, ekipman ve temizlik malzemeleri için öngörülün bedelin tevsiki amacıyla düzenlenen fiyat teklifi ve eki (Ek-O.5)maliyet tespit tutanağının sunulduğu, sunulan fiyat teklifinin tedarikçi firma ve SMMM tarafından kaşeli ve imzalı olduğu, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatını, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir.

ihale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde tek işçilik kaleminin yer aldığı, ihale konusu iş kapsamında Ağrı İl sınırları içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü Bağımsız Anaokulları, İlkokullar ve Ortaokulların hizmet binasının genel temizliği, kalorifer kazanın yakılması işinde 60 işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü, bununla birlikte idarece İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve birim fiyat teklif cetvelinde asgari 2 engelli personel (60 x %3 = 1,8) çalıştırılması yönünde bir düzenlemenin yapılmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi için ayrı satır açılmadığı görülmüştür.

iş deneyim tutarının aktarılan Yönetmelik maddesi uyarınca güncellenmesinde; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin 254,25, ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin ise 249,31 olduğu, yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan güncel iş deneyimi tutarının 376.579,54 TL olduğu, ihalede başvuru sahibi tarafından 767.999,76 TL teklif edildiği, hesaplanan güncel iş deneyimi tutarının teklif bedelinin % 50’sine tekabül eden 383.999,88 TL’yi karşılamadığı