teklif zarfı üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin doğru şekilde belirtilmesi zorunluluğu olmakla birlikte, Tebliğ’in 16.2.1.12’inci maddesindeki teklif zarfı üzerinde İKN’nin doğru şekilde belirtilmesi halinde bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyeceği açıklaması doğrultusunda her ne kadar başvuru sahibi tarafından teklif zarfının üzerinde idare adı, adresi, ihale adı, ihale tarih ve saati hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarasına doğru şekilde yer verildiği ve bu bilginin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, idarece isteklinin teklifinin, teklif zarfında idare adı, adresi, ihale adı, ihale tarih ve saatinin hatalı yazılması gerekçesiyle açılmayarak iade edilip ihale dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ihale tarihinde açılması gereken bir teklif zarfının açılmadan iade edilmesi hususunun düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılık olması sebebiyle ihalenin bu aşamada iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesinin uygulanmaksızın 6’ncı maddeye göre fiyat farkının verileceği, personel ücretleri için fiyat farkı verilecek olmasının aynı zamanda akaryakıt giderleri için de fiyat farkı verilmesini gerektirmediği, akaryakıt giderleri için fiyat farklı verilip verilmeyeceği hususunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu, netice itibarıyla idarece yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı

maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak meslek mensubunca kaşelenip imzalandığı, bu haliyle söz konusu fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla anılan belge için her ne kadar fiyat teklifi yerine proforma fatura ismi kullanılmış olsa da, özü ve niteliği itibariyle fiyat teklifi olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu ve bu hususun yukarıda aktarılan Tebliği’n 79.2.3’üncü maddesinde de açıklandığı, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin tevsikin Tebliğ’in yukarıda aktarılan maddelerinde sarih bir şekilde açıklandığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan üç isteklinin fiyat tekliflerinin alınmış olduğu mükelleflerin tümünün kaşelerinde temizlik ibaresinin yer aldığından teklife konu alanda faaliyet göstermelerinin muhtemel olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bazı malzeme kalemlerinin uzunluk ve renk ayrımına idarece gidilmediğinden bu hususun isteklilerin lehine olduğu da değerlendirildiğinden başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerle ilgili diğer iddialarının da yerinde olmadığı

ihaleye katılabilmek için istenen belge ve öngörülen yeterlik kriterlerine ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi incelendiğinde, ihale konusu işte çalıştırılacak araç ve ekipmanlar ile bu araçların kapasitelerine ve niteliklerine ilişkin bilgilere yer verildiği, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam 123 araçtan 10 tanesinin (15 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 13 + 1,5 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 9 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 7+1 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 6 m³ monoblok çöp kamyonu, 6 m³ çöp hazne kapasiteli hidrostatik süpürge aracı, 1 m³ çöp haznesi kapasiteli elektrikli süpürge aracı,1,5 m³ çöp haznesi kapasiteli süpürge aracı, buharlı yıkama dezenfekte temizlik su jeti aracı, ibadethaneleri temizleme aracı) isteklinin kendi malı olmasının istendiği anlaşılmıştır.

işçilik maliyetine ilişkin belirlenen toplam bedelin tetkikine ek olarak bu toplamı oluşturan her bir işçilik kalemine ilişkin belirlenen tutarların da ayrı ayrı asgari işçilik maliyetinin altında kalıp kalmadığının incelenmesi gerektiğine yönelik iddiası incelendiğinde, ihale mevzuatında buna ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmadığı, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde işçilik için teklif edilmesi gereken toplam asgari tutarın her iki istekli tarafından da teklif edilmiş olduğu anlaşıldığı

yol bedelinin her bir işçi için ayrı ayrı hesaplanmasını gerektirecek bir husus bulunmamakta ayrıca yol gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılarak “ay” üzerinden teklif alınacağı belirtilmektedir. Bu nedenlerle yol bedeline ilişkin iş kaleminin işçi sayısı üzerinden teklife konu bir iş kalemi olarak değerlendirilemeyeceği ve işçiye ödenecek ücreti etkilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu iş kalemi için virgülden sonra iki ondalık basamak kullanılması zorunluluğunun bu iş kalemine uygulanamayacağı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yol bedeline ait birim fiyatın iki ondalık basamaktan fazla sayıda dört ondalık basamak olarak verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.