Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu ve bu hususun yukarıda aktarılan Tebliği’n 79.2.3’üncü maddesinde de açıklandığı, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin tevsikin Tebliğ’in yukarıda aktarılan maddelerinde sarih bir şekilde açıklandığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan üç isteklinin fiyat tekliflerinin alınmış olduğu mükelleflerin tümünün kaşelerinde temizlik ibaresinin yer aldığından teklife konu alanda faaliyet göstermelerinin muhtemel olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen bazı malzeme kalemlerinin uzunluk ve renk ayrımına idarece gidilmediğinden bu hususun isteklilerin lehine olduğu da değerlendirildiğinden başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerle ilgili diğer iddialarının da yerinde olmadığı

ihaleye katılabilmek için istenen belge ve öngörülen yeterlik kriterlerine ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi incelendiğinde, ihale konusu işte çalıştırılacak araç ve ekipmanlar ile bu araçların kapasitelerine ve niteliklerine ilişkin bilgilere yer verildiği, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam 123 araçtan 10 tanesinin (15 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 13 + 1,5 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 9 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 7+1 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan (1 adet), 6 m³ monoblok çöp kamyonu, 6 m³ çöp hazne kapasiteli hidrostatik süpürge aracı, 1 m³ çöp haznesi kapasiteli elektrikli süpürge aracı,1,5 m³ çöp haznesi kapasiteli süpürge aracı, buharlı yıkama dezenfekte temizlik su jeti aracı, ibadethaneleri temizleme aracı) isteklinin kendi malı olmasının istendiği anlaşılmıştır.

işçilik maliyetine ilişkin belirlenen toplam bedelin tetkikine ek olarak bu toplamı oluşturan her bir işçilik kalemine ilişkin belirlenen tutarların da ayrı ayrı asgari işçilik maliyetinin altında kalıp kalmadığının incelenmesi gerektiğine yönelik iddiası incelendiğinde, ihale mevzuatında buna ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmadığı, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde işçilik için teklif edilmesi gereken toplam asgari tutarın her iki istekli tarafından da teklif edilmiş olduğu anlaşıldığı

yol bedelinin her bir işçi için ayrı ayrı hesaplanmasını gerektirecek bir husus bulunmamakta ayrıca yol gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılarak “ay” üzerinden teklif alınacağı belirtilmektedir. Bu nedenlerle yol bedeline ilişkin iş kaleminin işçi sayısı üzerinden teklife konu bir iş kalemi olarak değerlendirilemeyeceği ve işçiye ödenecek ücreti etkilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu iş kalemi için virgülden sonra iki ondalık basamak kullanılması zorunluluğunun bu iş kalemine uygulanamayacağı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yol bedeline ait birim fiyatın iki ondalık basamaktan fazla sayıda dört ondalık basamak olarak verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Ltd. Şti.” olduğu ve yeni unvanında faaliyet konusu alanında temizlik hizmeti bulunmadığı, ancak anılan gazetede unvanının yeni şeklinde yer alan “sosyal hizmetler” faaliyet konuları arasında “Kamu ve özel kuruluşların her türlü hastane ve bina genel temizliği, bu hizmetlere dayalı personel çalıştırılması …” ibaresinin bulunduğu, bu itibarla sunulan fiyat teklifini veren firmanın ticaret unvanından teklife konu temizlik hizmeti alanında faaliyet gösterdiği

toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede kamu ihale mevzuatında resmi ve dini bayram çalışma günlerinde çalışma yapılmasa dahi yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının belirlenmesinde bu günlerin dâhil edilmeyeceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığı, başvuru konusu ihalede hafta tatili ve genel tatil günleri dâhil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen ayların da bulunmadığı anlaşıldığından, yemek ve yol giderine ilişkin düzenlemelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı