Ltd. Şti.” olduğu ve yeni unvanında faaliyet konusu alanında temizlik hizmeti bulunmadığı, ancak anılan gazetede unvanının yeni şeklinde yer alan “sosyal hizmetler” faaliyet konuları arasında “Kamu ve özel kuruluşların her türlü hastane ve bina genel temizliği, bu hizmetlere dayalı personel çalıştırılması …” ibaresinin bulunduğu, bu itibarla sunulan fiyat teklifini veren firmanın ticaret unvanından teklife konu temizlik hizmeti alanında faaliyet gösterdiği

toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede kamu ihale mevzuatında resmi ve dini bayram çalışma günlerinde çalışma yapılmasa dahi yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının belirlenmesinde bu günlerin dâhil edilmeyeceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığı, başvuru konusu ihalede hafta tatili ve genel tatil günleri dâhil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen ayların da bulunmadığı anlaşıldığından, yemek ve yol giderine ilişkin düzenlemelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı

sunmuş olduğu fiyat teklifinin incelenmesi neticesinde, Teknik Şartname’nin “Temizlikte Kullanılacak Malzeme” başlıklı (G) maddesindeki tablonun 14’üncü satırında yer alan 10 adet sıpatula giderine ilişkin olarak; fiyat teklifinin 14’üncü satırında 10 adet sıpatula malzemesine yer verilmesine rağmen söz konusu malzemeye yönelik herhangi bir birim fiyatın belirlenmediği, sadece fiyat teklifinde 10 adet sıpatula için toplam tutarın 0,00 TL olarak belirlendiği, satış tutarı tespit tutanağında ise 1 adet sıpatulanın birim fiyatının meslek mensubu tarafından 0,0000001 TL olarak tespit edildiği, dolayısıyla sıpatula için fiyat teklifinde belirlenen birim fiyatın (0,00 TL), 30.11.2015 tarih ve 204 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının (0,0000001) %80’inin altında olduğu anlaşılmıştır.