Şti. arasında imzalanan Sözleşme’nin 15’inci maddesinde “Bu işte alt yüklenici çalıştırılamayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi yer almıştır. Çözdüm Şti.nin bu ihalede çalışmış ise alt yüklenici iş deneyim belgesi sunması gerekmekteyken sözleşme gereği bu durumun mümkün olmadığı, sözleşme dışında idarenin bilgisi haricinde iş yapmış olması durumunda ise edimin ifasına hile karıştırılmış olacağı açıktır.şikayete konu ihalede iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu sözleşmenin, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yazısı ışığında gerçeğe aykırı olduğu, bu haliyle bu iş deneyimini tevsik üzere sunduğu belgeler geçerli olmadığından anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3. maddesi uyarınca idarece yaklaşık maliyet hesabının anılan maddede yer alan İşçilik Hesaplama Modülüne uygun olarak 12.602.890,19 TL hesaplandığı, asgari işçilik hesabının söz konusu Modül ile yapılmasının zorunlu olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idarece İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

isteklinindokümana yönelik şikayet başvurusunu ihale tarihinden önce yapmadığı, Götürü Bedel Teklif Mektubundan da ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğunun anlaşıldığı, ihaleye teklif verildiğinden artık istekli konumuna geçildiğinden bu iddialar yönünden İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 21’inci maddesi gereğince, başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin reddinin gerektiği şeklindeki iddialar, adı geçen isteklinin idareye verdiği açıklamanın mevzuata uygun olup olmadığı hususu (uyuşmazlık farklı nedenlerle ortaya çıkmış olsa bile) daha önce itirazen şikâyet başvurusuna konu olduğundan, dolayısıyla Kurul tarafından daha önce karara bağlanmış hususlara yönelik olduğundan, söz konusu iddiaların Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmakta olup, söz konusu iddialar yönünden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun usul yönünden reddedilmesi

ihale komisyonunca yanılgılı bir değerlendirmeyle, bahsi geçen iki isteklinin de kuraya dahil edilmesi yönünde karar alındığı, bu haliyle ilk ihale komisyonu kararının ihale sonucu yönünden değişmesinin söz konusu olduğu anlaşılmakla birlikte, daha sonra yapılan düzeltme neticesinde bu isteklilerin en yüksek puanı alamadıkları tespit edildiğinden ilk ihale komisyonu kararının sonuç yönünden değiştirilmesi gerekliliğinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda ihale komisyonunca, az yukarıda belirtildiği üzere daha önce alınmış ihale komisyonu kararının ihale sonucu açısından değişmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı hususu belirtilerek sonuç hükmü değişmeyecek şekilde bir karar alınması gerekmektedir. Aksi bir uygulamanın 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer verilmiş temel ilkelerden olan güvenirlik ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağı tartışmasızdır.Bu itibarla, ihale sonucu yönünden değişmesi söz konusu olmayan ilk ihale komisyonu kararının dayandığı kura işlemi mevcutken bu kuraya itibar edilmeyip en yüksek puanı alan ve 24.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen kuraya davet edilen 5 isteklinin aynı şekilde bir kez daha kura için davet edilmesi ve kura sonucuna göre yeniden karar alınması işleminde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

düzenlen ve üzerinde “Distribütörlüğünü yapmış olduğumuz ..marka Elektrikli Kombine Damperli Çöp Toplama modelinin satışını gerçekleştirdiğimiz 06.FJ 8282 plakalı araca ait teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.” bilgisini ve aracın teknik özelliklerini içeren belgenin düzenlendiği, belgede araçta 130 bar (7 litre/dakika) basınç ile çalışan yıkama tabancası ve 200 litre su kapasitesi bulunduğu bilgisinin de yer aldığı da tespit edilmiştir. Anılan belgeler birlikte değerlendirildiğinde isteklinin sunduğu aracın kendisine satılmadan önce basınçlı su ile yıkama ekipmanını ihtiva ettiği, aracın trafiğe tescilinde araçta basınçlı su ile yıkama ekipmanının bulunduğu bilgisinin de ruhsata işletilmesi gerektiği ancak işletilmediği anlaşıldığından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

isteklinin kendi malı olan araca ilişkin olarak Ticaret Odası tarafından düzenlenen İş Makinası Tescil Belgesi’nin sunulduğu, tescil belgesinde aracın Elektrikli Kombine Damperli Çöp Toplama Aracı olduğunun anlaşıldığı ancak tescil belgesinde “Trafiğe çıkış izni” ve “Hangi şartlarda trafiğe çıkışına izin verildiği” kısımlarının boş bırakıldığı, istekli tarafından bu aracın trafiğe çıkışına izin verildiğine dair başka herhangi bir belgenin sunulmadığı, aracın trafiğe çıkışına ilişkin belgelerin idarece yeterlik belgesi olarak belirlendiği, ihale tarihi itibariyle başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu aracın trafiğe çıkış izninin bulunmadığı, ihale konusu işin yük taşınmasını gerektiren çöp toplama işi olduğu, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince iş makinesinin yük taşımada kullanılamayacağı anlaşıldığından idarece gerçekleştirilen başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu ve itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

zarf üzerinde ihaleyi yapan idareye ait iki adet adres bilgisinin bulunduğu, “tekliflerin sunulacağı adres” başlığı altında yazılan adresin İdari Şartname’de belirtilen adresten başka bir adrese ait olduğu ancak “tebligat adresi”nin İdari Şartname’ye uygun olarak belirlendiği görülmüştür.Ayrıca isteklinin teklif zarfı üzerinde ihale tarihi ile ihale saatine yer verdiği, bu bilgilerin doğru olmadığı anlaşılmakla birlikte mevzuatta teklif zarfı üzerinde bu bilgilere yer verilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından, aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan açıklama ve ihale dokümanı birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısının 199 olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari %3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, şikâyete konu ihalede çalıştırılacak olan 199 personelin %3’ünün (199*3/100=) 5,97 personel olduğu, anılan Kanun hükmü gereğince yarım ve daha fazla olanların tama dönüştürüleceğinden ihale konusu iş kapsamında 6 engelli personel çalıştırılması gerektiği, ihale dokümanı kapsamında çalıştırılması öngörülen engelli personel sayısının 6 personel olarak düzenlendiği anlaşıldığından ihale konusu iş kapsamında 6(altı) engelli personel çalıştırılması gerektiği ve isteklilerin tekliflerini bu düzenlemeye göre hazırlamaları gerektiği, çalıştırılacak olan engelli işçi sayısının belirlenmesinde isteklilerin ihale konusu işin yapılacağı yerde kaç personel istihdam ettiği değil ihale konusu iş kapsamında kaç personel çalıştırılacağının belirleyici etken olduğu, aksi takdirde her istekli için istihdam ettiği personel sayısına göre çalıştıracak olduğu engelli işçi sayısının değişmesinin söz konusu olacağı ve bu durumunda teklif hazırlanırken belirsizliğe neden olacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin 7(yedi) engelli personel ücreti üzerinden teklif fiyatını hazırlamasının kabul edilemeyeceği