İdarenin EKAP üzerinden isteklilere göndermiş olduğu “Aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazıları incelendiğinde, isteklilerin teklif bedellerinin güncellenmiş kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, Kanun’un 38 ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddeleri gereğince hazırlanacak olan aşırı düşük teklif açıklamalarının talep edildiği görülmüş olup yazı içerisinde Tebliğ’in 79.2.1’inci maddesinde zorunlu tutulduğu halde, teklifi oluşturan hangi bileşenlerin açıklamaya konu edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklamanın bulunmadığı ve açıklamaların hangi tarihe kadar sunulması gerektiğine ilişkin bir bilginin yer almadığı

aşırı düşük sorgulaması kapsamında istenilen araçlar ve cihazlara ilişkin fiyat teklifi aldığı, fiyat tekliflerinde meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, bu haliyle fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olarak sunulduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından bu hususa dayanak olarak gösterilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41’inci maddesinin ikinci fıkrası ise ihale konusu alımda idarece makine ve ekipmanın kendi malı olmasının yeterlik kriteri olarak istenmesi durumunda söz konusu olabilecektir. İncelemeye konu ihalede idarece kendi malı olarak istenen herhangi bir makine veya ekipman söz konusu olmadığından anılan mevzuat hükmüne uyarlık değil aşırı düşük teklif açıklaması ile ilgili Kamu İhale Genel Tebliğine uygunluk aranması gerekmektedir. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında fiyat teklifi alınmak suretiyle belgelendirme yapıldığı, araçlar ve cihazlar için amortisman adı altında bir bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin birim fiyatların belirtildiği görüldüğünden bu husustaki açıklamanın uygun olduğu

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, idarece hazırlanan 1.553.101,50 TL tutarındaki yaklaşık maliyetin içerisinde yer alan işçilik maliyetinin %4 sözleşme ve genel gider birim fiyatlar kullanılarak hazırlandığı dikkate alındığında ihalesine uygun olarak hazırlanmayan yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi ile elde edilen aşırı düşük teklif sorgulama sınır değerini etkileyeceği, mevzuat gereği aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması gereken isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.

birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 2016 yılı temizlik hizmetlerinin ifası için 12 işçi için 341.280,00 TL, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak 6 işçi için 4.704,96 TL olmak üzere toplamda 345.984,96 TL teklif verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemlerine ilişkin olarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanıldığı, bu tutarın idari Şartname’de yer alan düzenlemeler doğrultusunda hesaplanan %4 sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik gideri (323.294,88 TL) ile karşılaştırıldığında işçilik giderinin altında teklif sunulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla idare tarafından, başvuru sahibinin vermiş olduğu teklifin asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderleri karşılayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı

yaklaşık maliyetin en az % 70 oranının yol ve yemek dahil personele ilişkin işçilik maliyetinden oluşması gerektiği, incelenen ihalede ise yaklaşık maliyetin % 70’inin 2.639.333,54 TL’ye tekabül ettiği, incelenen ihaleye ait yaklaşık maliyet icmali incelendiğinde yol ve yemek dahil personele ilişkin asgari işçilik maliyetinin 2.453.364,20 TL olduğu, dolayısıyla personele ilişkin öngörülen tüm giderler hesaplandığında yaklaşık maliyetin en az %70 oranını sağlamadığından açık mevzuat hükmü karşısında ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olarak kabul edilmesi gerektiği ve sınır değerin anılan Tebliğ’in 79.1’inci maddesinde öngörüldüğü şekilde yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi ve bu şekilde belirlenen sınır değerin altında teklif veren istekli de bulunmadığından, idarece sehven gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulamalarının dikkate alınmadan sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı

istekli tarafından yapılmış olan yapılan açıklamalarda, Teknik Şartname’de yer verilen çalışma süresi günlük 8 saat olarak belirlenmiş olmasına rağmen günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kullanılmasının uygun olmayacağı, bu süre istekli tarafından esas alınan bilgiler ile birlikte kullanılarak yapılan hesaplama sonucu amortisman ve diğer giderler için kullanılması gereken katsayılarından yüksek bir katsayı kullanılmasının istekli lehine bir avantaj oluşturmayacağı, ancak aynı süre ve bilgiler ile kullanılması gereken katsayıların altında bir katsayı kullanılarak açıklama yapılmasının yukarıda tabloda özetlendiği üzere hesaplanan tutarlar nispetinde istekli lehine bir fiyat avantajı oluşturacağı ve yapılan açıklamanın da bu haliyle mevzuata uygun olamayacağı

teklifinin, birinci iddiası kapsamında yapılan inceleme sonucunda iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı kalmış olması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin iddiaların uygun bulunup bulunmamasına bağlı olmaksızın ihalenin başvuru sahibi üzerinde kalması olanağının bulunmadığı, bu durumda başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik ikinci, üçüncü ve dördüncü iddiaları bakımından bir hak kaybına veya zarara uğrama ihtimalinin, dolayısıyla ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, bu iddialar yönünden başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği

aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde istenebileceğinin belirtildiği ne var ki malzeme ve yol giderinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinin, dayanağı olan satış tutarı tespit tutanaklarının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği gerekçesiyle uygun görülmediğinden söz konusu tespit tutanaklarının istenilmesine gerek bulunmadığı